Particular Complaints Concerning Cessation of Industrial Property Rights

Karol Bator

Abstract


In the present article the author analyses new institutions of civil law, ie. particular complaints concerning cessation of protection rights for a trade mark or registration rights for an industrial model. These complaints constitute a hybrid of mutual complaints and of cases concerning invalidation of protection rights for a trade mark or registration rights for an industrial model or declaration of expiry of protection rights for a trade mark. In the key part of the article the author presents lack of precision of new regulations concerning suspension of civil proceedings due to similar proceedings pending before the Patent Office of the Republic of Poland. In this respect, the author presents the new regulations interpretation risk, which may lead to unnecessary lengthening of court proceedings in consequence infringing the constitutional principle of honest proceedings and the right to have your case recognized without unjustifiable delay. Besides, the author postulates such de lego ferenda change of regulations that the obligation to suspend civil proceedings will take place only, when the scopes of requests of the particular complaint and the request to the Patent Office will influence each other. At the end, the author presents issues of premises of registration capacity both trade marks and industrial models and premises for declaration of expiry of protection rights for a trade mark. In this respect he gives particular attention to the necessity for application by courts not only the regulations of the presently in force act Industrial property law, but also already repealed provisions of the said act as well as repealed other laws. The author explains that statutory conditions of registration capacity of industrial property rights should be applied according to laws in force at the date of application for protection of the given exclusive right. 


Keywords


trademark; industrial design; invalidation; extinction; counterclaim; special claim

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bator, K. (2011). Kolegia do spraw spornych a koncepcja sądownictwa patentowego. W: J. Jaskiernia (red.), Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości. Adam Marszałek.

Decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia 21 grudnia 2015 r., sygn. akt. Sp.347.2015.

Grzegorczyk, P. (2007). Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. Wolters Kluwer.

Kisielewicz, A. (2008). Prawo własności przemysłowej w zarysie. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (1997, 2 kwietnia). Dz. U. z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.

Kostański, P. (2010). Komentarz do art. 89. W: P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz (s. 480–494). C.H. Beck.

Kotarba, W. (2005). Ochrona wiedzy w Polsce. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle.

Resich, Z. (1966). Przesłanki procesowe. Wydawnictwa Prawnicze.

Rzążewska, D. (2010). Komentarz do art. 228. W: P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz (s. 1009–1011). C.H. Beck.

Postanowienie Sądu Najwyższego. (1967, 21 czerwca). Sygn. akt II CZ 51/67, OSNCP 1968, Nr 1, poz. 11.

Postanowienie Sądu Najwyższego. (1973, 21 lutego). Sygn. akt I CZ 173/72, OSP 1973, z. 9, poz. 187.

Rzewuski, M. (2019). Formy obrony pozwanego. W: M. Rzewuski (red.), Postępowanie cywilne (s. 210–221). C.H. Beck.

Siedlecki, W., Świeboda Z. (2001). Postępowanie cywilne. Zarys wykładu. Lexis Nexis.

Sieńczyło-Chlabicz, J. (2012). Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W: R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej (t. 14B, s. 288–289). C.H. Beck.

Szczerbowski, J. (2019). Postępowanie przed sądem I instancji. W: M. Rzewuski (red.), Proces cywilny (s. 179–209). C.H. Beck.

Szewc, A., Jyż, G. (2003). Prawo własności przemysłowej. C.H. Beck.

Telenga, P. (2003). Komentarz do art. 204. W: A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (s. 287–287). Zakamycze.

Ustawa. (1964, 17 listopada). Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1460, ze zm.

Ustawa o znakach towarowych. (1985, 31 stycznia). Dz. U., Nr 5, poz. 17.

Ustawa: Prawo własności przemysłowej (2000, 30 czerwca). t.j. Dz. U. z 2020, poz. 286 ze zm.

Ustawa o zmianie ustawy. (2020, 13 lutego). Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020. Poz. 288).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1088/08.

Zieliński, A. (2017). Postępowanie cywilne. Kompendium. C.H. Beck.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2020.8.1.139-151
Data publikacji: 2020-11-21 21:21:22
Data złożenia artykułu: 2020-11-20 12:51:52


Statistics


Total abstract view - 1183
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 734

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Karol Bator

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.