Transformation of Identity Needs in the Context of Contemporary Challenges. The Case Study of the Ukrainian Minority in the Podlaskie Voivodeship

Andrzej Nikitorowicz

Abstract


The article in the theoretical part deals with minority identity, its revitalization and understanding what identity needs are. Attention was paid to the borderland as a special place for forming identity, especially ethnic and national identity. The second part of the article presents the transformation of identity needs of “Ukrainians from Podlasie”. This is an interesting and unique group, which has made an effort to revitalize its identity and in recent years has undergone a specific evolution of its identity needs: from a complete lack of the need for national identification and the emergence of strong needs for assimilation to Polish and Belarusian identity, through the needs related to revitalization, institutionalization and autonomy to the visible needs for equal, subjective treatment, education and integration. Although the article deals with the Ukrainian minority in the Podlaskie Voivodship in Poland, its findings apply universally to the transformation of ethnic and national minority identities in contemporary societies. The path of transformation of identity needs described in the article refers to many minorities and ethnic groups functioning in modern democracies in Europe and in the world.


Keywords


borderland; ethnic identity; national identity; identity needs; ethnic minority; national minority

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Austin, J.L. (1975). How to Do Things with Words. Harvard University Press.

Benenowska, I., Laskowska, E., Morzyńska-Wrzosek, B. (red.). (2019). Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Bauman, Z. (2007). Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim (Tłum. J. Łaszcz). Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Barwiński, M. (2005). Struktura narodowościowa i językowa mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Porównanie wyników badań terenowych i narodowego spisu powszechnego. Pogranicze. Studia Społeczne, 12, 67–84.

Barwiński, M. (2011). Ukraińcy na Podlasiu – geneza, kontrowersje, współczesność. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, (11), 123–144.

Glinka, S., Obrębska-Jabłońska, A., Siatkowski, J. (red.). (2012). Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (Tom 1). Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wyd. Polskiej Akademii Nauk.

Gloger, Z. (1903). Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Wiedza Powszechna.

Golka, M. (2010). Imiona wielokulturowości. Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”.

Hawryluk, J. (1993). Z dziejów cerkwii prawosławnej na Podlasiu w X-XVIII wieku. Zarząd Główny Związku Ukraińców Podlasia.

Hawryluk, J. (1999), Kraje ruskie Bielsk, Mielnik, Drohiczyn. Rusini-Ukraińcy na Podlaszu – fakty i kontrowersje. Fundacja Świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej.

Jałowiecki, B., Kapralski, S. (2011) Peryferie i pogranicza jako interdyscyplinarny obszar badawczy. W: B. Jałowiecki, S. Kapralski (red.), Peryferie i pogranicza. O potrzebie różnorodności (s. 7–32). Wyd. Naukowe Scholar.

Kuprianowicz, G., Ryżyk, E. (1992) Kronika Polska. Nad Buhom i Narwoju (3), 27–28.

Kwiatkowska, A. (2016). Tożsamość i poczucie szczęścia mieszkańców pogranicza. W: J. Miluska (red.), Psychologia społeczno-kulturowego pogranicza. Wstęp do koncepcji badań (s. 169–197). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego.

Krysiński, A. (1928). Liczba i rozmieszczenie Białorusinów w Polsce. Sprawy Narodowościowe, (3–4), 351–378.

Łabowicz, L. (2005). Co przyniesie przyszłość? Nad Buhom i Narwoju (3), 9–12.

Machaj, I. (2000). Pogranicze. W: W. Kwaśniewicz i in. (red.), Encyklopedia Socjologii (T 3; s. 125–128). Oficyna Naukowa.

Makarski, W. (1996). Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne. Wyd. KUL.

Maslow, A. (1990). Motywacja i osobowość. Wyd. PAX.

Misiejuk, D. (2004). Tożsamość ukraińska w Polsce: odtwarzanie czy tworzenie? Uwagi o kreacji tożsamości mniejszościowej. W: Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

Mironowicz, E. (1993). Białorusini w Polsce 1944-1949. Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Mironowicz, E. (2000). Polityka narodowościowa PRL. Białoruskie Towarzystwo Historyczne.

Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze, tożsamość edukacja międzykulturowa. Trans Humana.

Nikitorowicz J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nikitorowicz, J. (2017). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nikitorowicz, A. (2014). Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe. Nomos.

Nikitorowicz, A. (2016). Transformacja tożsamości mniejszości narodowej w warunkach istotnych zmian politycznych na przykładzie Ukraińców Podlasia. Pogranicza. Studia Społeczne, 17(2), 163–177. https://doi.org/10.15290/pss.2016.28.02.09

Pacholski, M., Słaboń, A. (1997). Słownik pojęć socjologicznych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Pawluczuk, W. (1972). Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej. Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Sajewicz, M. (2008). Zagadnienie przynależności etniczno-językowej prawosławnych mieszkańców powiatu hajnowskiego na Białostocczyźnie. W: M. Stepaniuk (red.), Gwary Północnego Podlasia. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia-Związek Ukraińców Podlasia.

Sadowski, A. (1991). Narody Wielkie i Małe. Białorusini w Polsce. Instytut Religioznawstwa Uniwersytet Jagielloński.

Sadowski, A. (1995). Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców. Wydawnictwo Trans Humana.

Sadowski, A. (2008). Pogranicze –pograniczność – tożsamość pograniczna. Polskie granice i pogranicza: nowe problemy i interpretacje. Pogranicze. Studia Społeczne, 14, 17–30.

Sadowski, A. (2006). Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Sadowski, A. (2019). Tożsamość pogranicza jako kategoria socjologii pogranicza. Próba reinterpretacji. Roczniki Nauk Społecznych, (4), 73–92.

Sadowski, A. (2020). Multiculturalizm as the project to satisfy the identity needs among the inhabitants of borderlands (w druku).

Sadowski, A. (2021). Borderland inhabitants’ identity needs. W: M. Bieńkowska (red.), Borders-Borderlands-Identity Needs (w druku).

Tomaszewski, J. (1985). Rzeczpospolita wielu narodów. Wyd. Czytelnik.

Wakar, W. (1917). Rozwój terytorialny narodowości polskiej (Część II. Statystyka narodowościowa Królestwa Polskiego). Drukarnia Synów St. Niemiry.

Wasilewski, L. (1927). Istotna liczba Ukraińców w Polsce. Sprawy Narodowościowe, (5–6), 227–236.

Wiśniewski, J. (1977). Osadnictwo wschodniosłowiańskie Białostocczyzny – geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne. Acta Baltico-Slavica, 4, 7–80.

Wysocki, R. (2006). Dylemat wyboru tożsamości narodowej ludności ukraińskiej na Północnym Podlasiu w warunkach demokratyzacji systemu politycznego w Polsce w latach 1989-2004. W: B. Halczak (red.), Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu (s. 175–208). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2021.9.2.35-53
Data publikacji: 2022-03-09 09:03:48
Data złożenia artykułu: 2022-03-07 13:10:16


Statistics


Total abstract view - 365
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 195

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Andrzej Nikitorowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.