Vocational and Social Activation of People with Disabilities in the Modern Labor Market – Vocational Development Centers

Beata Łubianka, Katarzyna Mariańczyk

Abstract


The article is for an overview. It presents the issues of vocational rehabilitation of people with disabilities on the example of vocational development centers. Th work is based on publications about vocational development centers from the last ten years. Th purpose of the article is to present the current state of functioning of vocational development centers as one of the contemporary forms of professional activation of disabled people in Poland. Th social, legal and organizational aspects of the activity of vocational development centers were analyzed, with particular reference to the local labor market of the Lublin Voivodeship.


Keywords


people with disabilities; professional work; vocational and social rehabilitation; vocational development centers

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Antczak R., Grabowska I., Polańska Z., Statystyka w praktyce, „Wiadomości Statystyczne” 2018, nr 2(681).

Barczyński A., Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w przekroju terytorialnym, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 134.

Barczyński A., Skuteczność systemu zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania” 2016, nr 4(21).

Dega W., Drogi rozwoju i stan obecny rehabilitacji leczniczej w Polsce, [w:] Rehabilitacja inwalidów w PRL, red. A. Hulek, Warszawa 1973.

Dega W., Koncepcja rehabilitacji w Polsce, [w:] Rehabilitacja medyczna, red. W. Dega, K. Milanowska, Warszawa 1983.

Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Raport, Warszawa 2014.

Grochowski Ł., Zakłady aktywności zawodowej w Polsce, [w:] Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, red. A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz, Warszawa 2014.

GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Warszawa 2017.

Kluczyńska J., Sienicka A., Zakład Aktywności Zawodowej jako przedsiębiorstwo społeczne, „Ekonomia Społeczna. Teksty” 2008, nr 1.

Kobus-Ostrowska D., Instrumenty aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce – stan i potrzeby, „Prace naukowe akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias” 2013, t. 7.

Kowalik S., Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa 1996.

Kryńska E., Determinanty aktywności zawodowej z perspektywy pracodawców na zamkniętym rynku pracy – wyniki badań jakościowych. Raport, Warszawa 2013.

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, Warszawa 2013.

Nieradko-Iwanicka B., Iwanicki J., Zakłady aktywności zawodowej: rola w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i perspektywy dalszego rozwoju, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010, nr 2(91).

PFRON, Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport, Warszawa 2017.

Politaj A., Zakłady aktywności zawodowej oraz zakłady pracy chronionej jako pracodawcy osób niepełnosprawnych w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka Ekonomiczna” 2016, nr 450, DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2016.450.39.

Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2019.295-111
Data publikacji: 2020-11-29 01:04:21
Data złożenia artykułu: 2019-11-28 11:48:49


Statistics

Total abstract view - 180
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 300

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.