Evolution of Polish Legal Regulations Devoted to the Issue of Licensing Business Activities

Agnieszka Wołoszyn-Cichocka

Abstract


The concession is considered to be the most important and most distressing form of business activity control for the entrepreneur. In the Polish legal order, it was the subject of regulation of every legal act which was considered to be the so-called economic constitution. The purpose of this study is to bring closer Polish legal regulations devoted to the issue of licensing business activities from the interwar period to the current law. Particular emphasis should be placed on how to regulate concessions in the applicable Entrepreneurs Law, which significantly differs from previous legal regulations. The legislator’s intention was to create an act of a very general nature, regulating only problems of fundamental importance for the issue of concessions. Other issues are regulated by special laws.


Keywords


concession; regulation of economic activity; economic freedom

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Etel M., Reglamentacja działalności gospodarczej na gruncie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 13/

Jaworska-Dębska B., Charakter prawny koncesji na działalność gospodarczą (część I), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 3.

Kiczka K., Koncesje, [w:] System Prawa Administracyjnego, t 8B: Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2018.

Kohutek K., Instytucja koncesji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 5.

Kohutek K., Komentarz do art. 46 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster, Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, LEX/el. 2005.

Kosikowski C., Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalności gospodarczej, „Państwo i Prawo” 2004, z. 10.

Kosikowski C., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2002.

Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.

Kubala W., Koncesjonowanie działalności gospodarczej, „Rejent” 2000, nr 11.

Kwiecień S., Polskie prawo przemysłowe 1927–1939, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2011, nr 2.

Malarewicz-Jakubów A., Komentarz do art. 37 ustawy Prawo przedsiębiorców, [w:] Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, red. G. Kozieł, Legalis 2019.

Marszał K., Koncesja jako administracyjnoprawna forma ograniczenia swobody działalności gospodarczej – procesowe aspekty postępowań związanych z jej udzielaniem, [w:] Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych, red. A. Kisielewicz, J.P. Tarno, Warszawa 2013.

Nowicki H., Nowicki P., Reglamentacja działalności gospodarczej a zasada proporcjonalności, [w:] Przedsiębiorcy i ich działalność, red. A. Powałowski, H. Wolska, Warszawa 2019, Legalis.

Popowska B., Zezwolenia a swoboda działalności gospodarczej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, nr 4.

Strzelbicki M., Reglamentacja działalności gospodarczej w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców na tle unormowań wcześniejszych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, z. 4, DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.6.

Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007.

Szanciło T., Koncesje i zezwolenia w działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 7.

Szydło M., Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 12.

Tracz P., Komentarz do art. 37 ustawy Prawo przedsiębiorców, [w:] Prawo przedsiębiorców. Komentarz, red. A. Pietrzak, LEX/el 2019.

Trela A., Nowe zasady koncesjonowania działalności gospodarczej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, nr 2.

Trela A., Postępowanie w sprawie udzielenia ograniczonej liczby koncesji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, nr 4.

Waligórski M.A., Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Poznań 2012.

Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1, Warszawa 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2019.2163-180
Data publikacji: 2020-11-29 01:04:31
Data złożenia artykułu: 2020-03-23 11:38:11


Statistics

Total abstract view - 79
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 135

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.