Disciplinary Liability of Members of Collective Bodies of the Self-Government of Legal Advisers

Dominik Seroka

Abstract


The subject of this study is to examine the possibility of holding members of the collective bodies of the self-government of the National Bar of Attorneys-at-Law to disciplinary action for decisions made by the body on which they sit. The key question that can be asked in this respect is: Can an attorney-at-law who is a member of the Bar Association of Attorneys-at-Law or the National Bar Council of Attorneys-at-Law be held liable in disciplinary action with a decision made in a collegial manner by an authority in whose structures is a member?


Keywords


attorney-at-law; disciplinary action; Bar Association of Attorneys-at-Law; National Bar Council of Attorneys-at-Law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Górniok O., Z problematyki przestępstw popełnionych w działalności spółek kapitałowych. Odpowiedzialność karna członków wieloosobowych organów spółek, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 4.

Grzonka L., Kostrubiec J., Zawód zaufania publicznego. Przyczynek do dyskusji, „Studia Iuridica Lublinensia” 2007, vol. 9.

Jaroszyński T., Komentarz do uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, Warszawa 2020.

Klatka Z., Zawód radcy prawnego i samorząd radców prawnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, Warszawa 2010.

Korczak L., Komentarz do art. 64, [w:] Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2017, Legalis.

Kowalska M., Kolegialność działań Rady Ministrów a odpowiedzialność konstytucyjna jej członków w ocenie polskiej doktryny, „Annales UMCS. Sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis” 2017, t. 2.

Kwapisz K., [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 2011.

Lachowski J., Oczkowski T., Odpowiedzialność karna członków kolegialnych organów spółek kapitałowych – zagadnienia wybrane, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 2.

Marek A., Prawo karne, Warszawa 2003.

Niedziński T., Komentarz do art. 67, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Niedziński T., Komentarz do art. 68, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Niedziński T., Komentarz do art. 702, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Odrowąż-Sypniewski W., Sarnecki P., W sprawie wykładni art. 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2.

Sarnecki P., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. 1, Warszawa 2016.

Scheffler T., Komentarz do art. 45, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Scheffler T., Komentarz do art. 47, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Scheffler T., Komentarz do art. 52, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Scheffler T., Komentarz do art. 54, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Scheffler T., Komentarz do art. 57, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Scheffler T., Komentarz do art. 60, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Scheffler T., Komentarz do art. 611, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Scheffler T., Komentarz do art. 64, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Seroka D., Skarga na rzecznika dyscyplinarnego a jego wyłączenie, „Radca Prawny” 2017, nr 4.

Skrzydło W., Rada Ministrów i administracja rządowa, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1998.

Stankiewicz R., Komentarz do art. 31, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Stankiewicz R., Komentarz do art. 312, [w:] Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, red. T. Scheffler, Warszawa 2018, Legalis.

Świda-Łagiewska Z., Zasady odpowiedzialności konstytucyjnej i system kar, [w:] Trybunał Stanu w PRL, Warszawa 1983.

Świstak M., Charakter prawny uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w Polsce, Lublin 2018.

Trubalski A., Samorządy zawodów zaufania publicznego na przykładzie samorządu radców prawnych. Perspektywa konstytucyjnoprawna, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, vol. 21.

Wąsek A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002–2003.

Wróblewski J., Delikt konstytucyjny, Warszawa 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2020.3.161-187
Data publikacji: 2021-09-05 23:24:19
Data złożenia artykułu: 2021-03-30 23:28:33


Statistics


Total abstract view - 434
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 516

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.