War Burdens and Requisitions in the Period of the Kościuszko Uprising of 1794

Marcin Jerzy Konarski

Abstract


The subject of the analysis are war burdens, which are a form of public burdens which mean various kinds of administrative duties imposed on inhabitants in the public interest. As far as the present discussion is concerned, these burdens were imposed by the insurgent authorities on indicated entities during the war against the Russian Empire and the Kingdom of Prussia in 1794 in order to satisfy the army’s needs for all items necessary for military operations. The author analyses particular encumbrances for the benefit of the army and the ways of their implementation by means of voluntary services and contributions or compulsory requisitions.


Keywords


administrative law; military administration; war economy; requisitions

Full Text:

PDF

References


Bartel W., Ustrój władz cywilnych powstania kościuszkowskiego, Wrocław 1959.

Bauer K., Szturm Pragi 4 listopada 1794 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1969, vol. XV(I).

Bauer K., Umocnienia, [in:] Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, red. T. Rawski, t. 2, Warszawa 1994.

Bratkowski S., Z czym do nieśmiertelności, Katowice 1979.

Dudziński J., Wydział Potrzeb Wojskowych i Komisariat Wojskowy za rządów Rady Zastępczej Tymczasowej – cywilne organy władz wojskowych (19 kwietnia – 28 maja 1794 roku), „Z Dziejów Prawa” 2013, vol. 6(14).

Giergielewicz J., Przyczynki do umocnienia i obrony Warszawy w powstaniu kościuszkowskim, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 1930, vol. 2(2).

Gomulski E., Instrukcja Kościuszki o traktowaniu jeńców wojennych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1966, vol. 1(18).

Gordziejew J., Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789–1792), Kraków 2010.

Góralski Z., Tranzyt zboża austriackiego przez Polskę a powstanie kościuszkowskie, „Przegląd Historyczny” 1964, vol. 55(3).

Górski K., Wojna 1792 roku, Kraków 1917.

Herbst S., Obrona Warszawy 12 VII – 6 IX 1794 r., [in:] Z bohaterskiej przeszłości Warszawy 1794–1864, Warszawa 1961.

Herbst S., Przełom pod Warszawą, [in:] Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, red. T. Rawski, t. 2, Warszawa 1994.

Herbst S., Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku, Warszawa 1983.

Jabłoński H., Sąd Kryminalny Wojskowy w roku 1794, Warszawa 1935.

Jakimowicz K., Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa Ziemi Lubelskiej i Powiatu Urzędowskiego jako instytucja administracyjno-samorządowa, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2019, vol. 3(16), DOI: https://doi.org/10.36121.kjakimowicz.16.2019.3.151.

Kiliński J., Pamiętniki, red. S. Herbst, Warszawa 1958.

Konarski M., Feudal Duties of the Population in the Light of Old Polish Law: The Case of Public Transport and Traffic Duties, “Acta Iuridica Olomucensia” 2020, vol. 1(15).

Konarski M., Legal Aspects of Organising the Administration of Food for the Army in the Duchy of Warsaw Between 1807 and 1812, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2020, vol. 15(17/1).

Konarski M., Osobiste i rzeczowe ciężary wojenne w świetle prawodawstwa okresu insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2020, vol. 2(9), DOI: https://doi.org/10.34616/fiuw.2020.2.8.37.

Konarski M., Powinności podwodowe w świetle przekazu pierwszych sześciu tomów „Volumina Legum”, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2019, vol. 16(2), DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2019.14.2-5.

Konarski M., Przyczynek do badań nad publicznymi posługami transportowymi i komunikacyjnymi w dawnym prawie polskim, „Studia Prawnicze KUL” 2019, vol. 3(79), DOI: https://doi.org/10.31743/sp.8898.

Konarski M., Public Burdens for the Defence of the Polish State on the Example of the Obligation to Hand Over Means of Transport in the Event Mobilisation Is Announced or During a War, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2020, vol. 3(295).

Konarski M., Publiczne posługi transportowe w okresie Księstwa Warszawskiego w świetle postanowień dekretu z dnia 22 maja 1810 roku „względem koni i podwód dostarczonych pod transporty i wojskowych”, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2019, vol. 2(71), DOI: https://doi.org/10.14746/cph.2019.2.5.

Konarski M., Reflections on the Reform of the Legal Situation of Peasants during the Kościuszko Uprising 1794, “Review of European and Comparative Law” 2018, vol. 4(35), DOI: https://doi.org/10.31743/recl.4809.

Konarski M., Reformy organizacji Kościoła Rzymskokatolickiego we Francji w latach 1789–1791, „Kościół i Prawo” 2019, vol. 8(21), DOI: http://dx.doi.org/10.18290/kip.2019.8.1-16.

Leśnodorski B., Polscy jakobini. Karta z dziejów insurekcji 1794 roku, Warszawa 1960.

Levasseur E., The Assignats: A Study in the Finances of the French Revolution, “Journal of Political Economy” 1894, no. 2.

Lityński A., Proces karny insurekcji 1794, Katowice 1983.

Lityński A., Sądy i prawo w powstaniu kościuszkowskim, Wrocław 1988.

Lynn J., Bagnety Republiki. Motywacja i taktyka armii rewolucyjnej Francji 1791–1794, tłum. G. Smółka, Oświęcim 2016.

Łopatecki K., Zawłaszczenie nieruchomości na przykładzie działań wojennych z początku XVII wieku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Z badań nad prawem zdobyczy wojennej w epoce nowożytnej, „Zeszyty Prawnicze” 2016, vol. 4(16).

Maksimowicz K., O kobietach w czasie powstania kościuszkowskiego czyli wokół druku okolicznościowego „Nowy zaciąg z samych kobiet pod chorągiew białą”, [in:] Czasy Nowożytne, t. 29: Materiały sesji „Tadeusz Kościuszko. Historia – Mity – Tradycja”. Szczekociny, 6–7 czerwca 2014 roku, red. M. Trąbski, Warszawa 2016.

Matuszewski R., Broń i produkcja zbrojeniowa podczas powstania, [in:] Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, red. T. Rawski, t. 2, Warszawa 1994.

Mikuła W.S., Obrona Warszawy w powstaniu kościuszkowskim 1794 r., Warszawa 2003.

Próchnik A., Francja i Polska w latach 1789–1794, Warszawa 1964.

Rawski T., Siła zbrojna narodowa, [in:] Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, red. T. Rawski, t. 1, Warszawa 1994.

Rybarski R., Skarbowość Polski w dobie rozbiorów, Kraków 1937.

Smoliński A., Jak Kościuszko dostał się do niewoli pod Maciejowicami, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2014, nr 15.

Srogosz T., Ekonomiczne i społeczne następstwa przemarszów oraz stacjonowania wojsk własnych na terenie województw łęczyckiego i sieradzkiego oraz ziemi wieluńskiej w XVII wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1990, nr 37.

Szyndler B., Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa 1991.

Tokarz W., Deputacja Indagacyjna, Kraków 1928.

Tokarz W., Warszawa za rządów Rady Zastępczej Tymczasowej (19 IV – 27 V 1794), „Biblioteka Warszawska” 1911, vol. 4(2) (11).

Tokarz W., Żołnierze kościuszkowscy, Kraków 1915.

Uruszczak W., Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego z 1791 i 1792 roku, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2013, vol. 6(3).

Walter-Janke Z., Artyleria Koronna w obronie niepodległości 1792–1794, Lublin 1999.

Wegner L., Ostatnie dni powstania kościuszkowskiego (od 12 października do 8 listopada 1794 roku), „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1871, vol. 6.

Wilkoszewski A., Komisje Porządkowe Koronne za powstania Kościuszkowskiego, „Przegląd Historyczny” 1929, vol. 2(28).

Wise M., Requisition during the French Revolution (1789–1815), “Louisiana Law Review” 1944, vol. 1(6).

Wojtasik J., Tomasz Wawrzecki: naczelnik zmierzchu powstania 1794 roku, „Niepodległość i Pamięć” 2015, vol. 3(51).

Wolański A., Wojna polsko-rosyjska 1792 r., t. 1, Poznań 1924.

Woltanowski A., Nieznana poezja litewska powstania kościuszkowskiego, „Studia Podlaskie” 1996, vol. VI.

Woltanowski A., „Okopy warszawskie”, kwiecień–czerwiec 1794 r., [in:] Francja–Polska XVIII–XIX w. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1983.

Zahorski A., Powstanie kościuszkowskie 1794, [in:] Trzy powstania narodowe, red. S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Warszawa 1994.

Zahorski A., Uzbrojenie i przemysł w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1957.

Zahorski A., Warszawa jako ośrodek polskiego przemysłu zbrojeniowego w powstaniu 1794 r., [in:] Z bohaterskiej przeszłości Warszawy 1794–1864, Warszawa 1961.

Zahorski A., Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, Warszawa 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2021.4.25-50
Data publikacji: 2022-11-14 11:26:18
Data złożenia artykułu: 2021-11-14 18:43:08


Statistics


Total abstract view - 157
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 47

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.