Suspension of Administrative Court Proceedings Due to Extraordinary Administrative Proceedings

Jakub Polanowski

Abstract


Art. 124 § 1 point 6 in conjunction with Art. 56 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts should be understood in accordance with Art. 2 and 45 of the Polish Constitution, in such a way that the suspension of proceedings on this basis requires prior consideration of all the circumstances of the case, including the circumstances justifying its immediate examination. This especially applies to cases where the court finds the possibility of abuse of procedural law. The circumstances which constitute the basis for the suspension of court proceedings, pursuant to Art. 125 § 1 point 1 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts, must objectively condition the court’s decision. When applying the above-mentioned provisions, the court is obliged to consider the effects of possible waiting for a decision on a preliminary ruling. The purpose of the article is to draw attention to the need for a rational adjudication on the suspension of court and administrative proceedings, in order to maintain the principle of the speed of proceedings.


Keywords


court and administrative proceedings; suspension

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamiak B., [w:] A. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.

Adamiak B., Glosa do uchwały SN z dnia 15 października 1992 r., III AZP 18/92, „Orzecznictwo sądów Polskich” 1994, nr 1, poz. 13.

Adamiak B., Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2018.

Adamiak B., Przygotowanie rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2015.

Chróścielewski W., Kmieciak Z., Kierunki wykładni prawa w działalności orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa 2005.

Czarnik Z., Glosa do uchwały NSA z 24 listopada 2008 r., II FPS 4/08, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009, nr 7–8.

Czarnik Z., Podstawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego, Przemyśl 2007.

Czarnik Z., Żukowski l., Wybrane problemy postępowania sądowoadministracyjnego – kilka uwag de lege ferenda, [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski,

Warszawa 2018.

Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2012.

Gomułowicz A., Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, Warszawa 2008.

Gomułowicz A., Sędzia a prawo, [w:] Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, red. J. Królikowski, J. Podkowik, J. Sulikowski, Warszawa 2017.

Grzegorczyk P., Weitz K., [w:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Hofmański P., Wróbel A., [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1: Komentarz do artykułów 1–18, red. A. Wróbel, Warszawa 2010.

Jagielska M., Wiktorowska A., Wajda P., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2019.

Jagielska M., Wiktorowska A., Wojciechowska K., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2019.

Jendrzejewska A., Badanie okoliczności powodujących przerwanie biegu postępowania, [w:] Metodyka pracy w sądach administracyjnych, red. R. Hauser, J. Drachal, Warszawa 2017.

Kabat A., [w:] B. Dauter, A. kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018.

Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

Kmiecik Z.R., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Kmiecik Z.R., Zbieg środków prawnych przysługujących od decyzji organów administracji publicznej, „Casus” 2008, nr 1.

Knysiak-Sudyka H., Zawieszenie i umorzenie postępowania, [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017.

Lenaerts K., Trybunał Sprawiedliwości i sądy krajowe. Dialog oparty na wzajemnym zaufaniu i niezależności wymiaru sprawiedliwości, [w:] Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym, red. T. Grzybowski, M. Sarnowiec-Cisłak, Warszawa 2019.

Leszczyński L., Aksjologia w stosowaniu prawa, [w:] A. Korybski, L. Leszczyński, Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.

Leszczyński L., Stosowanie i wykładnia prawa administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2015.

Niezgódka-Medek M., [w:] B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018.

Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2017.

Parchomiuk J., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Warszawa 2018.

Polanowski J., Czy sądy administracyjne będą orzekać merytorycznie? Uwagi na gruncie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014.

Półtorak N., [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.

Rowiński W., Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni systemowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 1.

Rychter R., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. A. Skoczylas, P. Szustakiewicz, Warszawa 2016.

Safjan M., Wprowadzenie, [w:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Sawczyn W., Glosa do wyroku NSA 9 października 2013 r., II FSK 2497/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 3, poz. 27.

Sawczyn W., Z problematyki zbiegu drogi administracyjnego postępowania nadzwyczajnego i drogi kontroli sądowej, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Sieradzka M., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. A. Skoczylas, P. Szustakiewicz, Warszawa 2016.

Stankiewicz R., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017.

Tarno J.P., Postępowanie przed sądem I instancji, [w:] W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2018.

Tarno J.P., Postępowanie rozpoznawcze i zasady orzekania przez sądy administracyjne, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 10: Sądowa kontrola administracji publicznej, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2016.

Wojciechowski B., Zirk-Sadowski M., Justifciation as the limitation of the discretionary power of administrative judge, [w:] Discretionary Power of Public Administration, eds. L. Leszczyński, A. Szot, Frankfurt am Main 2017.

Woś T., [w:] T. Woś (red.), H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.

Woś T., Firlus J.G., Reguły eliminowania dwutorowości kontroli ostatecznych decyzji administracyjnych − krytyczna analiza wyroku NSA z 9.10.2013 r. (II FSK 2497/13), „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 5.

Wyrzykowski M., Ziółkowski M., Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji zasad ogólnych prawa i postępowania administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2: Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2019.2125-148
Data publikacji: 2020-11-29 01:04:26
Data złożenia artykułu: 2019-09-13 12:40:27


Statistics

Total abstract view - 81
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 51

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.