Autor - szczegóły

Goral, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Polska

  • Vol 12 (2018) - Artykuły
    Dewerbalne osobowe nomina subiecti z formantem słowotwórczym -нік (-льнік) w języku białoruskim
    Streszczenie w języku polskim  PDF
  • Vol 12 (2018) - Recenzje
    Istotny wkład w rozwój badań białorutenistycznych. Chaustowicz, Mikoła, Barszczewska, Nina (red.). (2017). Acta Albaruthenica, t. 17, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 380 ss.
    Szczegóły  PDF