Historyczne nazewnictwo osobowe podlaskiego rodu Kiersnowskich w XVI–XVII stuleciu

Piotr Złotkowski

Streszczenie w języku polskim


Tematem niniejszego opracowania jest charakterystyka historycznego nazewnictwa osobowego podlaskiego rodu Kiersnowskich. Na jego potrzeby poddano analizie antroponimicznej nazwisko Kiersnowski, imiona, przezwiska, przydomki oraz formacje patronimiczne uzywane przez członków tej rodziny. Zakres chronologiczny rozważań obejmuje okres od początku XVI do końca XVII wieku, czyli dwa stulecia. Wybór ten jest podyktowany stosunkowo dobrze zachowaną bazą materiałową z tego czasu. Ponadto, miały wtedy miejsce procesy, które spowodowały istotne zmiany w lokalnym mikrosystemie antroponimicznym.


Słowa kluczowe


ród Kiersnowskich, Kiersnowo, Podlasie, antroponimia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Citko 2001: Citko, Lilia. Personal Names of the Northern Podlasie (16th Century). University of Bialystok Press, 2001. [In Polish: Citko, Lilia. Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2001.]

Kondratiuk 1974: Kondratiuk, Michał. Place Names of the South-Eastern Bialystok Region. Wroclaw: ZNiO, 1974. [In Polish: Kondratiuk, Michał. Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostocczyzny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.]

Malec 1994: Malec, Maria. Christian Names in Medieval Poland. Krakow: PAN, 1994. [In Polish: Malec, Maria. Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Kraków: PAN. Instytut Języka Polskiego, 1994.]

Romaniuk 1993: Romaniuk, Zbigniew. „Cerkiew unicka w Bransku.” Ziemia Branska, no 4 (1993): 23–33. [In Polish: Romaniuk, Zbigniew. „Cerkiew unicka w Brańsku.” Ziemia Brańska, nr 4 (1993): 23–33.]

Tichoniuk 1986: Tichoniuk, Bazyli. Odapelatywne nazwy terenowe poludniowej Bialostocczyzny. Slownik topoosnow. Opole: Wyzsza Szkola Pedagogiczna in. Powstancow Slaskich, 1986. [In Polish: Tichoniuk, Bazyli. Odapelatywne nazwy terenowe południowej Białostocczyzny. Słownik topoosnów. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna in. Powstańców Śląskich, 1986.]

Tichoniuk 1988: Tichoniuk, Bazyli. Antroponimia poludniowej Bialostocczyzny w XVI w. Opole: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, 1988. [In Polish: Tichoniuk, Bazyli. Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVI w. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1988.]

Tichoniuk 2000: Tichoniuk, Bazyli. Imiona i ich formy na pograniczu polsko-bialoruskim od XVI wieku do roku 1839. Zielona Gora: Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbinskiego, 2000. [In Polish: Tichoniuk, Bazyli. Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839, Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000.]

Wisniewski 1964: Wisniewski, Jerzy. „Rozwoj osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od konca XIV do polowy XVII w.” Acta Baltico-Slavica, no 1 (1964): 115–135. [In Polish: Wiśniewski, Jerzy. „Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII w.” Acta Baltico-Slavica, nr 1 (1964): 115–135.]

Wisniewski 1977: Wisniewski, Jerzy. „Eastern Region of Bialystok District Colonization –Genetics, Development, Differentiation and Ethnic Changes.” Acta Baltico-Slavica, no 11 (1977): 7–80. [In Polish: Wiśniewski, Jerzy. „Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny – geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne.” Acta Baltico-Slavica, nr 11 (1977): 7–80.]

Zlotkowski 2017a: Zlotkowski, Piotr. The Historical Anthroponomy of Burghers and Peasants of Bransk and the Area Around as Analized from the Static and Dynamic Point of View. Lublin: UMCS University Press, 2017. [In Polish: Złotkowski, Piotr. Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017.]

Zlotkowski 2017b: Zlotkowski, Piotr. „Podlachian House of Poletylo in the Light of Anthroponymy (16–17th Centuries).” Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sec. FF Philologiae, no 35, vol. 2 (2017): 179–192. [In Polish: Złotkowski, Piotr. „Podlaski ród Poletyłów w świetle antroponimii (XVI–XVII wiek).” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. FF Philologiae, nr 35, z. 2 (2017): 179–192.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2019.8.33-60
Data publikacji: 2019-12-05 09:02:07
Data złożenia artykułu: 2019-12-04 12:41:05


Statystyki

Widoczność abstraktów - 381
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 150

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Piotr Złotkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.