Personal Nomina Agentis from the Bialystok Region in the Works of Prof. Michal Sajewicz

Agnieszka Goral

Abstract


The article presents the achievements of Professor Michał Sajewicz in the field of research on the category of personal nomina agentis on the Polish-Belarusian border (the Bialystok region in Poland). The source materials consist of Sajewicz’s publications dedicated to the functioning and derivation of masculine-personal names with a suffixal word-formation in central and southern parts of the Bialystok region, including monographs and scholarly articles published, among others, in journals such as Rozprawy Slawistyczne, Slavia Orientalis, Etnolingwistyka, Roczniki Humanistyczne KUL, Acta Albaruthenica, Acta Polono-Ruthenica, Belarusica-Albaruthenica. The analysis is based on the descriptive method, while the publications are analyzed in a chronological order (from the earliest issued). The study proves that the Lublin researcher has contributed significantly to the enrichment of the knowledge about the state of the southernmost dialects located in the Bialystok region, belonging to the south-western Belarusian dialect. In the scope of analysis, he revealed that the process of derivation does not differ significantly from the wording of the noun in the standard Belarusian language.


Keywords


Michał Sajewicz; nomina agentis; Bialystok region dialects; Belarusian dialects; dialectal word-formation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Sources:

Sajewicz 1977: Sajewicz, Michal. „Dewerbalne nomina agentis w gwarach wschodnioslowianskich okolic Puszczy Bialowieskiej na terenie PRL.” Acta Universitatis Palackianae Olo¬mu¬¬censis. Phi¬lo¬logica, no 40 (1977): 201–212. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Dewerbalne nomina agentis w gwarach wschodnio¬słowiańskich okolic Puszczy Białowieskiej na terenie PRL.” Acta Universitatis Palackianae Olo¬mu¬-censis. Phi¬lo¬logica, no 40 (1977): 201–212.]

Sajewicz & Czyzewski 1979: Sajewicz, Michal & Czyzewski, Feliks. „Zroznicowanie slownictwa rolniczego w kil¬ku gwarach wschodnioslowianskich na polsko-bialorusko-ukrainskim pograniczu je¬zyko¬wym.” In: Smoczyński, Paweł, ed. Slavica lublinensia et olomucensia, 151–170. Lublin: UMCS University Press, 1979. [In Polish: Sajewicz, Michał & Czyżewski, Feliks. „Zróżnicowanie słownictwa rolniczego w kil¬ku gwarach wschodniosłowiańskich na polsko-białorusko-ukraińskim pograniczu ję¬zyko¬wym.” W: Smoczyński, Paweł, red. Slavica lublinensia et olomucensia, 151–170. Lublin: Wyd. UMCS, 1979.]

Sajewicz 1986: Sajewicz, Michal. „Ze studiow nad gwarami bialoruskimi Bialostocczyzny na po¬łudnie od Narwi.” Rozprawy Sla¬wis¬tyczne, no 1 (1986): 239–249. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Ze studiów nad gwarami białoruskimi Białostocczyzny na po¬łudnie od Narwi.” Rozprawy Slawis¬tyczne, no 1 (1986): 239–249.]

Sajewicz 1989: Sajewicz, Michal. „Dublety strukturalne w kategorii dewerbalnych nomina agentis w gwarach z po¬granicza bialorusko-ukrainskiego na Bialostocczyznie.” Rozprawy Sla¬wistyczne, no 4 (1989): 265–271. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Dublety strukturalne w kategorii dewerbalnych nomina agentis w gwarach z po¬granicza białorusko-ukraińskiego na Białostocczyźnie.” Rozprawy Sla¬wistyczne, no 4 (1989): 265–271.]

Sajewicz 1990: Sajewicz, Michal. „Produktywne typy słowotworcze dewerbalnych nazw agen¬tyw¬nych w gwarach bialoruskich okolic Narewki i Bialowiezy na Białostocczyznie.” Sla¬via Orien¬talis, no 3–4 (1990): 397–408. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Produktywne typy słowotwórcze dewerbalnych nazw agen¬tyw¬nych w gwarach białoruskich okolic Narewki i Białowieży na Białostocczyźnie.” Sla¬via Orien-talis, no 3–4 (1990): 397–408.]

Sajewicz 1992: Sajewicz, Michal. „Nasza mowa prosta, czyli o zagadnieniu bialorusko-ukrainskiej granicy jezyko¬wej na Bialostocczyznie.” Nad Buhom i Narwoju, no 3 (4 / 1992): 15–19. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Nasza mowa prosta, czyli o zagadnieniu białorusko-ukraińskiej granicy języko¬wej na Białostocczyźnie.” Nad Buhom i Narwoju, no 3 (4): 15–19.]

Sajewicz 1995a: Sajewicz, Michal. „Dewerbalne nomina agentis z formantami -ło, -un w gwarach bialoruskich okolic Narewki na Bialostocczyznie.” Roz¬¬prawy Slawistyczne, no 10: 197–210. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Dewerbalne nomina agentis z formantami -ło, -un w gwarach białoruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie.” Roz¬prawy Slawistyczne, no 10: 197–210.]

Sajewicz 1995b: Sajewicz, Michal. „Ujaulennie maloj radzimy u bielaruskamounych wiaskowych su¬pol¬nasciach na Bielastoczczynie.” Wieści Biełaruskaha dziarżaunaha uniwier¬si¬teta. Sieryja 4, no, 2: 44–48. [In Belarusian: Sajewicz, Michał. „Ujaulennie małoj radzimy u biełaruskamounych wiaskowych su¬pol¬nasciach na Biełastoczczynie.” Wieści Biełaruskaha dziarżaunaha uniwier¬si¬teta. Sieryja 4, no, 2: 44–48.]

Sajewicz 2000a: Sajewicz, Michal. „Desubstantywne osobowe nazwy subiektow wlasciwosci z formantem sufiksalnym w nadnarwianskich gwarach bialoruskich Bialostocczyzny.” Acta Po¬lo¬no-Ru¬thenica, no 8 (2000): 235–264. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Desubstantywne osobowe nazwy subiektów właściwości z formantem sufiksalnym w nadnarwiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny”. Acta Po¬lo¬no-Ru¬thenica, no 8 (2000): 235–264.]

Sajewicz 2000b: Sajewicz, Michal. „Zroznicowanie etniczne, wyznaniowe i jezykowe Bialos-toc¬czyzny w swietle do¬¬tych¬czasowych badan naukowych oraz w oczach mieszkancow tego regionu.” Bie¬łarusika – Albaruthenica, no 15 (2000): 68–78. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Zróżnicowanie etniczne, wyznaniowe i językowe Białostocczyzny w świetle do¬¬tychczasowych badań naukowych oraz w oczach mieszkańców tego regionu.” Bie-łarusika – Albaruthenica, no 15 (2000): 68–78.]

Sajewicz 2000c: Sajewicz, Michal. „Suffiksalnoje slowoobrazowanije otglagolnych nazwanij subjek¬tow diejstwij w bie¬lorusskich goworach wierchniego tieczenija rieki Nariew w bielo¬stok¬skom riegionie (Polsza).” In: War¬chol, Stefan, ed. 3rd International Congress of Dia¬lectologists and Geo¬lin¬guists. Abstract Book, 142–143. Lublin: UMCS University Press, 2000. [In Russian: Sajewicz, Michał. „Suffiksalnoje słowoobrazowanije otgłagolnych nazwanij subjek¬tow diejstwij w bie¬łorusskich goworach wierchniego tieczenija rieki Nariew w bieło¬stok¬skom riegionie (Polsza).” W: War¬choł, Stefan, red. 3rd International Congress of Dia¬lectologists and Geo¬lin¬guists. Abstract Book, 142–143. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2000.]

Sajewicz 2001: Sajewicz, Michal. „Z metodologii badan nad slowotworstwem peryferyjnych gwar bialorus¬kich Bialostocczyzny”. W: Czyz¬ew¬ski, Feliks, ed. Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-biało¬rus¬kim, 77–104. Lublin: Wydaw¬nictwo Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej, 2001. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Z metodologii badań nad słowotwórstwem peryferyjnych gwar białorus¬kich Białostocczyzny.” W: Czy¬¬¬żew¬ski, Feliks, red. Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-biało¬rus¬kim, 77–104. Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2001.]

Sajewicz 2002: Sajewicz, Michal. Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektow w nadnar¬wianskich gwarach bialoruskich Bialostocczyzny. Deverbativa, deadiectiva. Lublin: UMCS University Press, 2002. [In Polish: Sajewicz, Michał. Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów w nadnar¬wiańskich gwarach białoruskich Białostocczyzny. Deverbativa, deadiectiva. Lublin: Wyd. UMCS, 2002.]

Sajewicz 2005: Sajewicz, Michal. „Deadiektive personal nomina subiecti with a formant -ač in Belarusian dialects in Narewka area of the Bialystok region.” Rocz¬¬niki Humanistyczne, no 53 (7 / 2005): 161–176. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Deadiektywne osobowe nomina subiecti z formantem słowo¬twór¬czym -ač w gwarach biało¬ruskich okolic Narewki na Białostocczyźnie.” Rocz¬¬niki Huma¬nis¬tyczne, no 53 (7 / 2005): 161–176.]

Sajewicz 2006: Sajewicz, Michal. „Personal names of subjects with a formant -ač in Belarusian dialects in Narewka area of the Bialystok region.” In: Citko, Lilia & Siegien, Bazyli, eds. Gwary i onomastyka pogranicza pol¬sko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego, 293–310. University of Bialystok Press, 2006. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Osobowe nazwy subiektów z formantem słowotwór¬czym -ak w nadnar¬wiań¬skich gwarach białoruskich Białostocczyzny.” W: Citko, Lilia & Siegień, Bazyli, red. Gwary i onomastyka pogranicza pol¬sko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego, 293–310. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.]

Sajewicz 2007: Sajewicz, Michal. „Odczasownikowe nazwy subiektow z formantami -ło, -un, -ač w nad¬nar¬wian¬skich gwarach bialoruskich Bialostocczyzny.” Acta Albaruthenika, no 7 (2007): 246–262. [In Polish: Sajewicz, Michał. „Odczasownikowe nazwy subiektów z formantami -ło, -un, -ač w nad¬nar¬wiań¬skich gwarach białoruskich Białostocczyzny.” Acta Alba¬ruthe¬nika, no 7 (2007): 246–262.]

Sajewicz 2019: Sajewicz, Michal. Dewerbal pejorative names of subjects with suffixal formants in the peripherial Belarusian dialects of the Lewkowo Stare area in the Bialystok region. Lublin: UMCS University Press, 2019. [In Polish: Sajewicz, Michał. Odczasownikowe pejoratywne nazwy subiektów z forman¬tem sufiksalnym w gwarach białoruskich okolic Lewkowa Starego na Białostocczyźnie. Lub¬lin: Wyd. UMCS, 2019.]

Works Cited:

Dejna 1973: Dejna, Karol. Polish Dialects. Wroclaw: Ossolineum, 1973. [In Polish: Dejna, Karol. Dialekty polskie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.]

Dejna 1976: Dejna, Karol. „Jezykowa przynaleznosc gwar brzesko-pinskich.” In: Bajor, Kazimierz, ed. Jezyki i literatury wschodnioslowianskie, 13–20. University of Lodz Press, 1976. [In Polish: Dejna, Karol. „Językowa przynależność gwar brzesko-pińskich.” W: Bajor, Kazimierz, red. Języki i literatury wschodniosłowiańskie, 13–20. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1976.]

Dejna 1991: Dejna, Karol. Z zagadnien ewolucji oraz interferencji jezykowej. University of Lodz Press, 1991. [In Polish: Dejna, Karol. Z zagadnień ewolucji oraz interferencji językowej. Uniwersytet Łódzki, 1991.]

Gala 1975: Gala, Slawomir. „Z zagadnien klasyfikacji nazw osobowych.” Rozprawy Komisji Językowej LTN, no 21 (1975): 43–55. [In Polish: Gala, Sławomir. „Z zagadnień klasyfikacji nazw osobowych”. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, no 21 (1975): 43–55.]

Gala 1981: Gala, Slawomir. „W sprawie jezykowej klasyfikacji nazw osobowych.” Onomasti-ca, no 26 (1981): 41–51. [In Polish: Gala, Sławomir. „W sprawie językowej klasyfikacji nazw osobowych.” Onomas¬ti¬ca, no 26 (1981): 41–51.]

Glinka 1960: Glinka, Stanislaw. „Granica jezykowa i przykłady zroznicowania fonetycznego gwar bialoruskich Bialostocczyzny.” Sprawozdania PAN III, no 5 (1960): 39–45. [In Polish: Glinka, Stanisław. „Granica językowa i przykłady zróżnicowania fonetycznego gwar białoruskich Białostocczyzny.” Sprawozdania PAN III, no 5 (1960): 39–45.]

Grabias 1980: Grabias, Stanislaw. O ekspresywnosci jezyka. Ekspresja a słowotworstwo. Lublin: UMCS University Press, 1980. [In Polish: Grabias, Stanisław. O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo. Lublin: Wyd. UMCS, 1980.]

Kondratiuk 1964: Kondratiuk, Michal. „Wokalizm bialorusko-ukrainskich gwar powiatu hajnowskiego.” Slavia Orientalis XIII, no 3 (1964): 339–356. [In Polish: Kondratiuk, Michał. „Wokalizm białorusko-ukraińskich gwar powiatu hajnowskiego.” Slavia Orientalis XIII, no 3 (1964): 339–356.]

Kondratiuk 1976: Kondratiuk, Michal. „Polsko-bialoruskie zwiazki leksykalne.” Acta Baltico-Slavica, no 10 (1976): 303–312. [In Polish: Kondratiuk, Michał. „Polsko-białoruskie związki leksykalne.” Acta Baltico-Slavica, no 10 (1976): 303–312.]

Kondratiuk 1981: Kondratiuk, Michal. „Badania onomastyczne w regionie bialostockim.” Rocznik Bialostocki, no 15 (1981): 305–323. [In Polish: Kondratiuk, Michał. „Badania onomastyczne w regionie białostockim.” Rocznik Białostocki, no 15 (1981): 305–323.]

Kondratiuk 1995: Kondratiuk, Michal. „O metodologii badan onomastycznych na pograniczu polsko-wschodnioslowianskim i slowiansko-baltyckim.” In: Kondratiuk, Michal, ed. Badania dialektow i onomastyki na pograniczu polsko-wschodnioslowianskim, 195–203. University of Bialystok Press, 1995. [In Polish: Kondratiuk, Michał. „O metodologii badań onomastycznych na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim i słowiańsko-bałtyckim.” W: Kondratiuk, Michał, red. Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, 195–203. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 1995.]

Kuraszkiewicz 1939: Kuraszkiewcz, Wladyslaw. „Najwazniejsze zjawiska jezykowe ruskie w gwarach miedzy Bugiem i Narwia.” Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskie¬go, no 2 (1939): 104–120. [In Polish: Kuraszkiewicz, Władysław. „Najważniejsze zjawiska językowe ruskie w gwarach między Bugiem i Narwią.” Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskie¬go, no 2 (1939): 104–120.]

Kuraszkiewicz 1969: Kuraszkiewcz, Wladyslaw. „Tendencje bialoruskie i ukrainskie w gwarach okolic Puszczy Bialowieskiej.” Acta Baltico-Slavica, no 1 (1969): 247–257. [In Polish: Kuraszkiewicz, Władysław. „Tendencje białoruskie i ukraińskie w gwarach okolic Puszczy Białowieskiej.” Acta Baltico-Slavica, no 1 (1969): 247–257.]

Lesiow 1994: Lesiow, Michal. „Gwary ukrainskie miedzy Bugiem a Narwia.” Bialostocki Przeglad Kresowy, no 2 (1994): 13–15. [In Polish: Łesiów, Michał. „Gwary ukraińskie między Bugiem a Narwią.” Białostocki Przegląd Kresowy, no 2 (1994): 13–15.]

Lesiow 2000: Lesiow, Michal. „Z antroponimii kresowej na pograniczu jezykowo-etnicznym.” In Manczak-Wohlfeld, Elzbieta, ed. Studia Linguistica in Honorem Stanislai Stachowski, 79–85. Krakow: Jagiellonian University Press, 2000. [In Polish: Łesiów, Michał. „Z antroponimii kresowej na pograniczu językowo-etnicznym.” W: Mańczak-Wohlfeld Elżbieta, red. Studia Linguistica in Honorem Stanislai Stachowski, 79–85. Kraków: Wyd. UJ, 2000.]

Leszczynski 1989: Leszczynski, Anatol. „Z dziejow Zydow Podlasia (1487–1795).” Studia Podlaskie, no 2 (1989): 7–24. [In Polish: Leszczyński, Anatol. „Z dziejów Żydów Podlasia (1487–1795).” Studia Podlaskie, no 2 (1989): 7–24.]

Lopatin 1977: Lopatin, Wladimir. Russkaja slowoobrazowatielnaja morfiemika. Moskow: Nauka, 1977. [In Russian: Лопатин, Владимир. Русская словообразовательная морфемика, Москва: Наука, 1977.]

Mironowicz 1993: Mironowicz, Eugeniusz. Bialorusini w Polsce 1944–49. Warsaw: PWN, 1993. [In Polish: Mironowicz, Eugeniusz. Białorusini w Polsce 1944–49. Warszawa: PWN, 1993.]

Sadowski 1991: Sadowski, Andrzej. Narody wielkie i male. Bialorusini w Polsce. Krakow: Jagiellonian University Press, 1991. [In Polish: Sadowski, Andrzej. Narody wielkie i małe. Białorusini w Polsce. Kraków: Wyd. UJ, 1991.]

Sciacko 1970: Sciacko, Pawal. Narodnaja leksika. Minsk: Nawuka i technika, 1970. [In Belarusian: Сцяцко, Павал. Народная лексіка. Мінск: Навука і тэхніка, 1970.]

Shakun 1978: Shakun, Lieu. Slowautwarennie. Minsk: Wyszejszaja szkola, 1978. [In Belarusian: Шакун, Леў. Словаўтварэнне, Мінск: Вышэйшая школа, 1978.]

Smulkowa 1968: Smulkowa, Elzbieta. Slownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniej Bialostocczyzny na tle wschodnioslowianskim. Wroclaw – Warsaw – Krakow: Ossolineum, 1968. [In Polish: Smułkowa, Elżbieta. Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniej Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.]

Tichoniuk 1988: Tichoniuk, Bazyli. „Antroponimia poludniowej Bialostocczyzny w XVI wieku.” Opole: Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich, 1988. [In Polish: Tichoniuk, Bazyli. „Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVI wieku.” Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, 1988.]

Uluchanov 1977: Uluchanov, Igor. Slowoobrazowatelnaja semantika w russkom jazykie i principy jeje opisanija. Moscow: Nauka, 1977. [In Russian: Улуханов, Игорь. Словообразователь¬ная семантика в русском языке и при¬н¬ци¬пы ее описания. Москва: Наука, 1977.]

Wisniewski 1964a: Wisniewski, Jerzy. „Rozwoj osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od konca XIV wieku do polowy XVII wieku.” Acta Baltico-Slavica, no 1 (1964), 115–135. [In Polish: Wiśniewski, Jerzy. „Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV wieku do połowy XVII wieku.” Acta Baltico-Slavica, no 1 (1964), 115–135.]

Wisniewski 1964b: Wisniewski, Jerzy. „Zarys dziejow osadnictwa wiejskiego we wschodniej czesci wojewodztwa bialostockiego do polowy XVIII wieku.” Naukowy zbornik, no 2 (1964): 3–38. [In Polish: Wiśniewski, Jerzy. „Zarys dziejów osadnictwa wiejskiego we wschodniej części województwa białostockiego do połowy XVIII wieku.” Naukowy zbornik, no 2 (1964): 3–38.]

Wisniewski 1977a: Wisniewski, Jerzy. „Tatarzy spod Sokolki i Krynek.” Kontrasty, no 3 (1977): 18–19. [In Polish: Wiśniewski, Jerzy. „Tatarzy spod Sokółki i Krynek.” Kontrasty, no 3 (1977): 18–19.]

Wisniewski 1977b: Wisniewski, Jerzy. „Osadnictwo wschodniej Bialostocczyzny, geneza, rozwoj oraz zroznicowanie i przemiany etniczne.” Acta Baltico-Slavica, no 11 (1977): 7–80. [In Polish: Wiśniewski, Jerzy. „Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne.” Acta Baltico-Slavica, no 11 (1977): 7–80.]

Zemskaya 1992: Zemskaya, Yelena. Slowoobrazowanije kak diejatielnost’. Moskow: Nauka, 1992. [In Russian: Земская, Еленa. Словообразование как деятельность. Москва Наука, 1992.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2020.9.140-152
Data publikacji: 2020-12-08 11:26:28
Data złożenia artykułu: 2020-05-08 12:40:52


Statistics


Total abstract view - 762
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 414

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Agnieszka Goral

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.