Чуждото богомилство? Историософските колебания на Петър Мутафчиев

Georgi Minczew

Streszczenie w języku polskim


Obcy bogomilizm? Historiozoficzne wahania Petara Mutafcziewa

Artykuł jest poświęcony historycznemu esejowi Petyra Mutafcziewa pt. Pop Bogomił i święty Iwan Rylski. Duch negacji w naszej historii (Поп Богомил и Свети Иван Рилски. Духът на отрицанието в нашата история). Tekst wybitnego historyka napisany w 1934 roku został omówiony w kontekście całościowego historiograficznego dorobku autora oraz w świetle kulturowych poszukiwań bułgarskich intelektualistów okresu międzywojennego. Opracowanie przynosi nowe ustalenia dotyczące wpływów zewnętrznych na naukowe poglądy Mutafcziewa, przede wszystkim stosunek Benedetta Croce’go do absolutnego historyzmu. W tekście rozpatrzono również trzy główne koncepcje historiozoficzne bułgarskiego mediewisty: 1) skokowy rozwój bułgarskiej historii, 2) destrukcyjny wpływ bizantynizmu na życie polityczne, religijne i kulturowe średniowiecznej Bułgarii, a także 3) powierzchowny charakter ludowej wiary Bułgarów jako skutek przyjęcia obcego chrześcijaństwa z rąk bizantyjskich. Pod tym względem bogomilizm wydaje się być doktryną zewnętrzną, zawierającą starsze idee dualistyczne, które rozpowszechniały się w Bizancjum, a tym samym do pewnego stopnia odzwierciedlały destrukcyjny charakter bizantynizmu. Oryginalna koncepcja Mutafchieva odchodzi od utartych ścieżek przetartych przez wcześniejszych badaczy, a tym samym świadczy o doskonałości zarówno samego eseju, jak i ogólnej wizji historii Bułgarii prezentowanej przez historyka.


Słowa kluczowe


Petyr Mutafcziew; bogomilizm; bułgarska historiografia okresu międzywojennego

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Angelov 1969: Angelov, Dimitar. Bogomilism in Bulgaria. Sofia: Nauka i izkustvo, 1969. [In Bulgarian: Ангелов, Димитър. Богомилството в България. София: Наука и изкуство, 1969.]

Blagoev 1906: Blagoev, Dimitar. Contribution to the History of Socialism in Bulgaria. Sofia: Socialist Party Bookstore, 1906. [In Bulgarian: Благоев, Димитър. Принос към историята на социализма в България. София: Партийна социалистическа книжарница, 1906.]

Cacciatore 2005: Cacciatore, Giuseppe. Filosofia pratica e filosofia civile nel pensiero di Benedetto Croce. Soveria Mannelli: Rubettino, 2005.

Chureshki (pre-2004): Chureshki, Stefan. “The Revival of Paganism and Heresies in Bulgaria Follows the Path of Science.” Pravoslavieto.com. The Bulgarian Orthodox Catalog on the Internet. http://www.pravoslavieto.com/inoverie/vazobn_ezichestvoto_chureshki.htm (access: 06. 06. 2020). [In Bulgarian: Чурешки, Стефан. „Възобновяването на езичеството и ересите в България върви по пътя на науката.“ Pravoslavieto.com. Българският православен каталог в Интернет. http://www.pravoslavieto.com/inoverie/vazobn_ezichestvoto_chureshki.htm.]

Croce 1951: Croce, Benedetto. “Intorno alla filosofia della storia.” In Croce, B. I primi saggi. Bari: Gius. Laterza & Figli, 1951.

Elenkov 1998: Elenkov, Ivan. Native and Right. Contribution to the History on the Unrealized ‘Right Project’ in Bulgaria during the Period between the Two World Wars. Sofia: Lik, 1998. [In Bulgarian: Еленков, Иван. Родно и дясно. Принос към историята на несбъднатия „десен проект“ в България от времето между двете световни войни. София: Лик, 1998.]

Gyuzelev 1987: Gyuzelev, Vasil. “The Reflections of Prof. Petar Mutafchiev on the Bulgarian Medieval History.” In Mutafchiev, Petar. Book on the Bulgarians, 5–21. Sofia: BAS, 1987. [In Bulgarian: Гюзелев, Васил. “Размишленията върху българската средновековна история на проф. Петър Мутафчиев.” В: Мутафчиев, Петър. Книга за българите, 5–21. София: БАН, 1987.]

Iliev 2002: Iliev, Ilia. “The Reign of Prince Rasate (Vladimir) (889–893). An Unsuccessful Attempt for European Reorientation in Bulgaria’s Foreign Policy.” In Gyuzelev, V. & Miltenova, A., eds. Medieval Christian Europe: East and West, 407–410. Sofia: Gutenberg, 2002. [In Bulgarian: Илиев, Илия. „Управлението на княз Расате (Владимир) (889–893). Един неуспешен опит за европейска преориентация във външната политика на България.“ В: Гюзелев, В. & Милтенова, А., ред. Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване, 407–410. София: Гутенберг, 2002.]

Ivanov 2019: Ivanov, Yordan. Bogomil Books and Legends. Sofia, 1925; 3rd ed.: Sofia: Shambala, 2019. [In Bulgarian: Иванов, Й. Богомилски книги и легенди. София, 1925; 3. изд.: София: Шамбала, 2019.]

Kiossev 1999: Kiossev, Alexander. “The Self-Colonizing Metaphor.” In: Elenkov, I., ed. New Publicity. Bulgarian Debates. Sofia: Open Society Foundation, 1999. Original publication in English in: Ginev, D., Sejersted, F. & Simeonova, K., eds. Cultural Aspects of the Modernisation Process. Oslo: TMV-senteret, 1995. [In Bulgarian: Кьосев, Александър. „Бележки за само-колонизиращите се култури.“ В: Еленков, И., съст. Нова публичност. Българските дебати. София: Отворено общество, 1999.]

Klincharov 2019: Klincharov, Ivan. Priest Bogomil and His Times. Sofia, 1927. 3rd ed.: Sofia: Shambala, 2019. [In Bulgarian: Клинчаров, Иван. Поп Богомил и неговото време. София, 1927. 3. изд.: София: Шамбала, 2019.]

Krastev 1927: Krastev, Kiril. “The Possibilities for a Bulgarian Culture.” Strelets, no 7 (18.05.1927): 1. [In Bulgarian: Кръстев, Кирил. „Възможностите за една българска култура.“ Стрелец, бр. 7 (18.05.1927): 1.]

Lazarova 2010: Lazarova, Erika. “Bogomilism between Myths and Ideologies.” In Annual of Regional History Museum – Plovdiv (National Scholarly Conference “Myths and Histories in Bulgaria”), book 7 (2010): 52–61. [In Bulgarian: Лазарова, Ерика. „Богомилството между митовете и идеологемите.“ Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив (Национална научна конференция „Митове и истории в България“), кн. 7 (2010): 52–61.]

Mutafchiev 1931: Mutafchiev, Petar. “Towards the Philosophy of Bulgarian History. Byzantinism in Medieval Bulgaria.” Filosofski Pregled, book 1 (1931): 27–36. Cited according to Mutafchiev 1993: 159–168. [In Bulgarian: Мутафчиев, Петър. „Към философията на българската история. Византинизмът в средновековна България.“ Философски преглед, кн. 1 (1931): 27–36. Цит. по: Mutafchiev 1993: 159–168.]

Mutafchiev 1934: Mutafchiev, Petar. “The Priest Bogomil and St. John of Rila. The Spirit of Negation in Our History.” Filosofski Pregled, book 2 (1934): 1–16. Cited according to Mutafchiev 1993: 169–184. [In Bulgarian: Мутафчиев, Петър. „Поп Богомил и Свети Иван Рилски. Духът на отрицанието в нашата история.“ Философски преглед, кн. 2 (1934): 1–16. Цит. по: Mutafchiev 1993: 169–184.]

Mutafchiev 1986: Mutafchiev, Petar. A History of the Bulgarian Peoples 681–1323. 2nd ed. Sofia: BAS, 1986. [In Bulgarian: Мутафчиев, Петър. История на българския народ 681–1323. 2. изд. София: БАН, 1986.]

Mutafchiev 1987: Mutafchiev, Petar. Book on the Bulgarians. Sofia: BAS, 1987. [In Bulgarian: Мутафчиев, Петър. Книга за българите. София: БАН, 1987.]

Mutafchiev 1993: Mutafchiev, Petar. East and West in the European Middle Ages. Sofia: BAS, 1993. [In Bulgarian: Мутафчиев, Петър. Изток и Запад в европейското средновековие. София: БАН, 1993.]

Pampov 2013: Pampov, Kostadin. Philosophy of Medieval Bulgarian History. The View of Prof. Petar Mutafchiev. Pazardzhik: Belloprint, 2013. [In Bulgarian: Пампов, Костадин. Философия на средновековната българска история. Гледната точка на проф. Петър Мутафчиев. Пазарджик: Беллопринт, 2013.]

Petrov 1951: Petrov, Petar. “The Bourgeois-Idealist and Reactionary-Fascist Views of Prof. Petar Mutafchiev.” Istoricheski Pregled, book 4–5 (1950/1951): 393–425. Cited according to Mutafchiev 1993: 339–370. [In Bulgarian: Петров, Петър. „Буржоазно-идеалистическите и реакционно-фашистките възгледи на проф. Петър Мутафчиев.“ Исторически преглед, кн. 4–5 (1950/1951): 393–425. Цит. по: Mutafchiev 1993: 339–370.]

Racki 1931: Rački, Franjo. “Bogоmili i patareni.” In Rački, F. Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost. Bogomili i patareni. 2nd ed. Beograd: Srpska kraljevska akademija, 1931. Original ed. in Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, books 7 & 8 (1869), book 10 (1870).

Rikev 2020: Rikev, Kamen. Because It Is Hidden... The Christian Worldview in the Works of Atanas Dalchev. Lublin: UMCS, 2020. [In Bulgarian: Рикев, Камен. Защото е на скрито... Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев. Lublin: UMCS, 2020.]

Sheytanov 1933: Sheytanov, Nayden. “The Spirit of Negation in the Bulgarian.” Filosofski Pregled, book 2 (1933): 128–141. [In Bulgarian: Шейтанов Найден. „Духът на отрицание у българина.“ Философски преглед, кн. 2 (1933): 128–141.]

Stefan 2012: Exarch Stefan. Bogomils and Cosmas the Presbyter. Sofia: Iztok-Zapad, 2012. [In Bulgarian: Екзарх Стефан. Богомилите и Презвитер Козма. София: Изток-Запад, 2012.]

Szwat-Gylybowa 2010: Szwat-Gylybowa, Grazyna. Bogomilism: The Afterlife of the „Bulgarian Heresy”. English translation: Warsaw: Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, 2017. Transl. by P. Szymczak. [Original ed. in Polish: Szwat-Gyłybowa, Grażyna. Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku. Warszawa: SOW, 2005; in Bulgarian: Шват-Гълъбова, Гражина. Haeresis bulgarica в българското културно съзнание на XIX и ХХ век. София: УИ Св. Климент Охридски, 2010. Прев. В. Деянова и Г. Коминек.]

Topencharov 1974: Topencharov, Vladimir. Two Еmbers. One Flame. Bougres and Cathars: Why the First Pan-European Popular Wave Against Feudalism Was Called „the Bulgarian Heresy”. Sofia: Nauka i Izkustvo, 1974. [In Bulgarian: Топенчаров, Владимир. Две жарави. Един пламък. Бугри и катари: Защо първата общоевропейска народна вълна против феодализма бе наречена „българска ерес.” София: Наука и изкуство, 1974.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2020.9.7-26
Data publikacji: 2020-12-08 11:26:06
Data złożenia artykułu: 2020-12-08 00:13:10


Statystyki

Widoczność abstraktów - 379
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Bulgarian) - 116

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Georgi Minczew

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.