Tłumacz: uważny czytelnik i pośrednik. Literatura bułgarska w najnowszych przekładach Wojciecha Gałązki

Sylwia Siedlecka

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest omówienie najnowszych inicjatyw przekładowych Wojciecha Gałązki, krakowskiego bułgarysty, literaturoznawcy i wybitnego tłumacza bułgarskiej prozy i poezji. W ciągu kilkunastu miesięcy, między 2019 a 2020 rokiem w przekładzie Gałązki ukazało się siedem utworów bułgarskich pisarzy i poetów: powieść Pod jarzmem Iwana Wazowa (2020); tomy poetyckie: Skądkolwiek wyjawiony Petyra Pyrwanowa (2019), Sezony uczuć Petyra Karaangowa (2020), Odblaski księżyca Nikołaja Liliewa (2020), Sen o szczęściu Pencza Sławejkowa (2020) oraz proza poetycka i wiersze zawarte w tomie Przeciwko nieobecności Nikołaja Kynczewa (2020). Zawarty w artykule przegląd inicjatyw translatorskich Gałązki uzupełniony został omówieniem konkretnych problemów związanych zarówno z praktyką przekładową (struktury brzmieniowe, gramatyczne, przekładalność związków frazeologicznych, uwzględnienie konwencji literackiej w procesie przekładu), jak i szerszych kwestii, związanych z rozumieniem przekładu jako transferu między kulturami (wymóg zgłębienia kontekstów oraz tradycji obu kultur, których przekład dotyczy) oraz rozumieniem roli samego tłumacza, którego Gałązka określa jako uważnego czytelnika i pośrednika między kulturami.


Słowa kluczowe


Wojciech Gałązka; przekład; literatura bułgarska; poezja; literatura polska; transfer kulturowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Galazka 1985: Galazka, Wojciech, ed. Nation and Culture : An Anthology of Essays and Articles on the Bulgarian Nation and Culture. University scripts no 508. Krakow: Jagiellonian University Press, Institute of Slavic Philology, 1985. [In Polish: Gałązka, Wojciech, ed. Naród i kultura. Antologia esejów i artykułów o narodzie i kulturze bułgarskiej. Skrypty uczelniane nr 508. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Słowiańskiej, 1985.]

Galazka 1992: Galazka, Wojciech. Taming Scorpions : Sketches on Bulgarian Literature. Krakow: Secesja, 1992. [In Polish: Gałązka, Wojciech. Oswajanie skorpionów. Szkice o literaturze bułgarskiej. Kraków: Secesja, 1992.]

Galazka 2015: Galazka, Wojciech. “Translating Ivan Vazov’s Under the Yoke.” Zeszyty Cyrylo-Metodianskie, no 4 (2015): 5–48. [In Polish: Gałązka, Wojciech. „Tłumacząc Pod jarzmem Iwana Wazowa.” Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, no 4 (2015): 5–48.]

Galazka 2020: Galazka, Wojciech. “From the Translator.” In: Vazov, Ivan. Under the Yoke : On the Life of Bulgarians on the Eve of the Liberation: 489–491. Transl. from Bulgarian by W. Galazka. Krakow: Scriptum, 2020. [In Polish: Gałązka, Wojciech. „Od tłumacza.” W: Wazow, Iwan. Pod jarzmem. Z życia Bułgarów w przededniu wyzwolenia: 489–491. Tłum. z bułgarskiego W. Gałązka. Kraków: Scriptum, 2020.]

Kantchev 2020: Kantchev, Nikolay. Against the Absence. Poems Poetic Prose. Transl. by W. Galazka. Krakow: Scriptum, 2020. [In Polish: Kynczew, Nikołaj. Przeciwko nieobecności. Wiersze i proza poetycka. Kraków: Scriptum, 2020.]

Karaangov 2020: Karaangov, Petar. Seasons of Feelings. Poems. Transl. by W. Galazka. Krakow: Miniatura, 2020. [In Polish: Karaangow, Petyr. Sezony uczuć. Kraków: Miniatura, 2020.]

Liliev 2020: Liliev, Nikolay. Moon Spots. Poetry. Transl. by W. Galazka. Krakow: Scriptum, 2020. [In Polish: Liliew, Nikołaj. Odblaski księżyca. Kraków: Scriptum, 2020.]

Novkov 2020: Novkov, Mitko. “The Careful Mediator. A Conversation with Wojciech Galazka.” Interview. Kultura (Sofia), no 7 (2970 / 2020): 12–14. [In Bulgarian: Новков, Митко. „Внимателният посредник. Разговор с Войчех Галонзка.” Интервю. Културa, no 7 (2970 / 2020): 12–14.]

Parvanov 2019: Parvanov, Petar. Revealed from Anywhere. Poems. Transl. by W. Galazka. Krakow: Miniatura, 2019. [In Polish: Pyrwanow, Petyr. Skądkolwiek wyjawiony. Kraków: Miniatura, 2019.]

Slaveykov 2020: Slaveykov, Pencho. Dream of Happiness. Transl. by W. Galazka. Krakow: Scriptum, 2020. [In Polish: Sławejkow, Penczo. Sen o szczęściu. Kraków: Scriptum, 2020.]

Vazov 2020: Vazov, Ivan. Under the Yoke : On the Life of Bulgarians on the Eve of the Liberation. Transl. from Bulgarian by W. Galazka. Krakow: Scriptum, 2020. [In Polish: Wazow, Iwan. Pod jarzmem. Z życia Bułgarów w przededniu wyzwolenia. Tłum. z bułgarskiego W. Gałązka. Kraków: Scriptum, 2020.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2020.9.58-68
Data publikacji: 2020-12-08 11:26:14
Data złożenia artykułu: 2020-12-08 00:55:58


Statystyki

Widoczność abstraktów - 457
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 147

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Sylwia Siedlecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.