Element chtoniczny w bułgarskiej obrzędowości cyklu wiosennego

Joanna Mleczko

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem analizy w niniejszym artykule są bułgarskie wiosenne obrzędy wypędzenia insektów, gadów, drapieżników i gryzoni oraz zapewniające ochronę przed nimi zakazy i działania magiczne (symboliczne zamykanie, zaszywanie, zalepianie zwierzęcych pysków / oczu). Ujmując obrzęd w kategoriach tekstu kultury, szczególną uwagę zwrócono na relacje między jego warstwą rytualną (czynność, jej wykonawca i obiekt, użyty rekwizyt, osadzenie w czasie i przestrzeni) a werbalną (towarzyszące czynności słowa). Ekscerpowane teksty folkloru (formuły wypędzenia będące komentarzem do podejmowanych działań rytualnych) zostały omówione pod kątem ich zróżnicowania strukturalnego.


Słowa kluczowe


wiosenny cykl doroczny; obrzęd; wierzenia; magia; tekst folkloru; zwierzęta chtoniczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agapkina 2002: Agapkina, Tatyana A. Mythological-Poetic Basis of the Slavic Folk Calendar. The Spring-Summer Cycle. Moscow: Indrik, 2002. [In Russian: Агапкина, Татьяна A. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. Москва: Индрик, 2002.]

Bayburin 1990: Bayburin, Albert K. “Ritual: Own and Foreign.” In Putilov, Boris N., ed. Folklore and Ethnography. Problems of Reconstructing the Facts of Traditional Culture: 3–17. Leningrad: Nauka, 1990. [In Russian: Байбурин, Альберт К. „Ритуал: свое и чужое.“ В: Путилов, Борис Н., ред. Фольклор и этнография. Проблемы рекострукции фактов традиционной культуры: 3–17. Ленинград: Наука, 1990.]

Belova 1999: Belova, Olga V. “Goat.” In Tolstoy, Nikita I., ed. Тhe Slavic Antiquities. Ethnolinguistic Dictionary. Vol. 2: 522–524. Moscow: Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, International Relationships Publishing House, 1999. [In Russian: Белова, Ольга В. „Коза.“ В: Толстой, Никита И., ред. Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 2: 522–524. Москва: Институт славяноведения РАН, Издательство „Международные отношения”, 1999.]

Belova 2009: Belova, Olga V. “Pig.” In Tolstoy, Nikita I., ed. Тhe Slavic Antiquities. Ethnolinguistic Dictionary. Vol. 4: 573–576. Moscow: Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, International Relationships Publishing House, 2009. [In Russian: Белова, Ольга В. „Свинья.“ В: Толстой, Никита И., ред. Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 4: 573–576. Москва: Институт славяноведения РАН, Издательство „Международные отношения”, 2009.]

Belova 2012: Belova, Olga V. “Black Color.” In Tolstoy, Nikita I., ed. Тhe Slavic Antiquities. Ethnolinguistic Dictionary. Vol. 5: 513–518. Moscow: Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, International Relationships Publishing House, 2012. [In Russian: Белова, Ольга В. „Черный цвет.“ В: Толстой, Никита И., ред. Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 5: 513–518. Москва: Институт славяноведения РАН, Издательство „Международные отношения”, 2012.]

Benovska-Sаbkova 1995: Benovska-Sаbkova, Milena. The Dragon in Bulgarian Folklore. Sofia: Professor Marin Drinov Publishing House of BAS, 1995. [In Bulgarian: Беновска-Събкова, Милена. Змеят в българския фолклор. София: Проф. Марин Дринов, 1995.]

Drazheva 1980: Drazheva, Rayna. “Calendar Feasts and Rituals.” In Hadzhinikolov, Veselin & Veleva, Mariya & Georgiev, Georgi & Todorov, Delcho, eds. The Region of Pirin. Ethnographic, Folklore and Linguistic Studies: 422–456. Sofia: BAS, 1980. [In Bulgarian: Дражева, Райна. „Календарни празници и обичаи.” В: Хаджиниколов, Веселин & Велева, Мария & Георгиев, Георги & Тодоров, Делчо, ред. Пирински край. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания: 422–456. София: БАН, 1980.]

Georgieva 1993: Georgieva, Ivanichka. Bulgarian Folk Mythology. Sofia: Nauka i Izkustvo, 1993. [In Bulgarian: Георгиева, Иваничка. Българска народна митология. София: Наука и изкуство, 1993.]

Grebenarova 1996: Grebenarova, Slavka. “Calendar Customs and Rituals.” In Tcherkezova, Marina & Popov, Rachko & Raychevski, Stoyan, eds. Strandzha. Material and Spiritual Culture: 305–350. Sofia: Professor Marin Drinov Publishing House of BAS, 1996. [In Bulgarian: Гребенарова, Славка. „Календарни обичаи и обреди.” В: Черкезова, Марина & Попов, Рачко & Райчевски, Стоян, ред. Странджа. Материална и духовна култура: 305–350. София: Проф. Марин Дринов, 1996.]

Gura 1997: Gura, Aleksandr V. Symbolism of Animals in the Slavic Folk Tradition. Moscow: Indrik, 1997. [In Russian: Гура, Александр В. Символика животных в славянской народной традиции. Москва: Индрик, 1997.]

Gura & Strahov 1995: Gura, Aleksandr V. & Strahov, Aleksandr V. “Stork.” In Tolstoy, Nikita I., ed. Тhe Slavic Antiquities. Ethnolinguistic Dictionary. Vol. 1: 96–100. Moscow: Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, International Relationships Publishing House, 1995. [In Russian: Гура, Александр В. & Страхов, Александр В. „Аист.“ В: Толстой, Никита И., ред. Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 1: 96–100. Москва: Институт славяноведения РАН, Издательство „Международные отношения”, 1995.]

Luleva 2002: Luleva, Ana. The World of Things in Rural Bulgarian House. Sofia: Professor Marin Drinov Publishing House of BAS, 2002. [In Bulgarian: Лулева, Ана. Светът на вещите в традиционния български дом. София: Проф. Марин Дринов, 2002.]

Manova 2016: Manova, Tsvetana. “Stranger.” In Georgiev, Mincho, ed. Mythology of the Human Body. Anthropological Dictionary: 444–447. Sofia: Professor Marin Drinov Publishing House of BAS & Sofia University Press, 2016. [In Bulgarian: Манова, Цветана. „Чужденец.“ В: Георгиев, Минчо, ред. Митология на човешкото тяло. Антропологичен речник: 444–447. София: Проф. Марин Дринов & УИ „Св. Климент Охридски“, 2016.]

Mikov 1985: Mikov, Lyubomir. Rituals of 1st March. Sofia: Septemvri, 1985. [In Bulgarian: Миков, Любомир. Първомартенска обредност. София: Септември, 1985.]

Mleczko 2015: Mleczko, Joanna. “The Opposition Old-Young and Old-New in Bulgarian Folklore, Baba Marta’s Day.” In Petreska, Vesna & Rekas, Joanna, eds. Balkan Folklore as an Intercultural Code. Vol. 2: 191–203. Skopje–Poznan: Marko Cepenkov Institute of Folklorе, Institute of Slavonic Philology at Adam Mickiewicz University, 2015. [In Polish: Mleczko, Joanna. „Opozycja stare – młode, stare – nowe w bułgarskiej obrzędowości związanej z Babą Martą.” W: Petreska, Vesna & Rękas, Joanna, red. Bałkański folklor jako kod interkulturowy. T. 2: 191–203. Skopje–Poznań: Instytut Folkloru im. Marka Cepenkova, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015.]

Mleczko 2018: Mleczko, Joanna. Traditional Bulgarian Wedding Ceremony. An Ethno-linguistic Study. Katowice: University of Silesia Press, 2018. [In Polish: Mleczko, Joanna. Tradycyjny bułgarski obrzęd weselny. Studium etnolingwistyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.]

Plotnikova 1999: Plotnikova, Anna А. “Yard.” In Tolstoy, Nikita I., ed. Тhe Slavic Antiquities. Ethnolinguistic Dictionary. Vol. 2: 31–33. Moscow: Mezddunarodnyye otnosheniya, 1999. [In Russian: Плотникова, Анна А. „Двор.“ В: Толстой, Никита И., ред. Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 2: 31–33. Москва: Международные отношения, 1999.]

Popov 1994: Popov, Rachko. “Calendar Feasts and Rituals.” In Grebenarova, Slavka & Popov, Rachko, eds. Rhodopes. Traditional Folk Spiritual and Social-Normative Culture: 82–117. Sofia: Ethnographic Institute with a Museum of BAS, 1994. [In Bulgarian: Попов, Рачко. „Календарни празници и обичаи.” В: Гребенарова, Славка & Попов, Рачкo, ред. Родопи. Традиционна народна духовна и социалнонормативна култура: 82–117. София: Етнографски институт с музей при БАН, 1994.]

Popov 1999: Popov, Rachko. “Calendar Feasts and Rituals.” In Popov, Rachko & Mihaylova, Ganka, eds. Lovech Region. Material and Spiritual Culture: 293–320. Sofia: Professor Marin Drinov Publishing House of BAS, 1999. [In Bulgarian: Попов, Рачко. „Календарни празници и обичаи.” В: Попов, Рачко & Михайлова, Ганка, ред. Ловешки край. Материална и духовна култура: 293–320. София: Проф. Марин Дринов, 1999.]

Popov 2006a: Popov, Rachko. “Snake.” In Stoynev, Anani, ed. Bulgarian Mythology. Encyclopedic Dictionary: 139–140. Sofia: Zahari Stoyanov, 2006. [In Bulgarian: Попов, Рачко. „Змия.“ В: Стойнев, Анани, ред. Българска митология. Енциклопедичен речник: 139–140. София: Захари Стоянов, 2006.]

Popov 2006b: Popov, Rachko. “Stork.” In Stoynev, Anani, ed. Bulgarian Mythology. Encyclopedic Dictionary: 357. Sofia: Zahari Stoyanov, 2006. [In Bulgarian: Попов, Рачко. „Щъркел.“ В: Стойнев, Анани, ред. Българска митология. Енциклопедичен речник: 357. София: Захари Стоянов, 2006.]

Raycheva-Ganeva 2002: Raycheva-Ganeva, Valentina. “Calendar Feasts and Rituals.” In Popov, Rachko & Grebenarova, Slavka, eds. Sakar. Ethnographic, Folklore and Linguistic Study: 324–371. Sofia: Professor Marin Drinov Publishing House of BAS, 2002. [In Bulgarian: Райчева-Ганева, Валентина. „Календарни празници и обичаи.” В: Попов, Рачко & Гребенарова, Славка, ред. Сакар. Етнографско, фолклорно и езиково изследване: 324–371. София: Проф. Марин Дринов, 2002.]

Slawski 1987: Slawski, Franciszek: Bulgarian-Polish Concise Dictionary. Vol. 1–2. Warsaw: Wiedza Powszechna, 1987. [In Polish: Sławski, Franciszek. Podręczny słownik bułgarsko-polski. T. 1–2. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987.]

Stamenova 1986: Stamenova, Zhivka. “Calendar Feasts and Rituals.” In Mihaylova, Ganka & Vasileva, Margarita & Veleva, Mariya & Primovski, Anastas, eds. Plovdiv Region. Ethnographic and Linguistic Studies: 244–283. Sofia: BAS, 1986. [In Bulgarian: Стаменова, Живка. „Календарни празници и обичаи.” В: Михайлова, Ганка & Василева, Маргарита & Велева, Мария & Примовски, Анастас, ред. Пловдивски край. Етнографски и езикови проучвания: 244–283. София: БАН, 1986.]

Tolstoy 1990: Tolstoy, Nikita I. “South Slavic Todoritsa / Saint Тheodore’s Day. Rite, Its Structure and Geography.” In Grintser, Nikolay P. & Zlydneva, Nataliya V. & Toporov, Vladimir N., eds. Balkan Readings. Symposium on Text Structure. Thesis and Materials: 101–109. Moscow: Institute for Slavic and Balkan Studies of the USSR Academy of Sciences, 1990. [In Russian: Толстой, Никита И. „Южнославянские Тодорица / Тодоровден. Обряд, его структура и география.“ В: Гринцер, Николай П. & Злыднева, Наталия В. & Топоров, Владимир Н., ред. Балканские чтения. Симпозиум по структуре текста. Тезиси и материалы: 101–109. Москва: Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1990.]

Tolstoy 1993: Tolstoy, Nikita. “Once Again about the Slavic Ritual Dialogue.” In Tolstoy, Nikita I. & Tsivyan, Tatyana V., eds. Slavic and Balkan Linguistics. The Structure of Small Folklore Texts: 82–110. Moscow: Nauka, 1993. [In Russian: Толстой, Никита И. „Ещё раз о славянском ритуальном диалоге.“ В: Толстой, Никита И. & Цивьян, Татьяна В., ред. Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольклорных текстов: 82–110. Москва: Наука, 1993.]

Tolstoy 1995: Tolstoy, Nikita I. “From the Grammar of Slavic Rites.” In Tolstoy, Nikita I. Language and Folk Culture. Sketches from Slavic Mythology and Ethnolinguistics: 63–77. Moscow: Indrik, 1995. [In Russian: Толстой, Никита И. „Из грамматики славянских обрядов.“ В: Толстой, Никита И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике: 63–77. Москва: Индрик, 1995.]

Vasileva 1974: Vasileva, Margarita. “Calendar Feasts and Rituals.” In Todorov, Delcho & Genchev, Stoyan & Krasteva, Gina & Mladenov, Maksim, eds. Dobrudja. Ethnographic, Folklore and Linguistic Studies: 301–344. Sofia: BAS, 1974. [In Bulgarian: Василева, Маргарита. „Календарни празници и обичаи.” В: Тодоров, Делчо & Генчев, Стоян & Кръстева, Гина & Младенов, Максим, ред. Добруджа. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания: 301–344. София: БАН, 1974.]

Vasileva 1985: Vasileva, Margarita. “Calendar Feasts and Rituals.” In Todorov, Delcho & Mihaylova, Ganka & Vasileva, Margarita & Mladenov, Maksim, eds. Kapanetzs. Life and Culture of the Ancient Bulgarian Population in Northeastern Bulgaria. Ethnographic and Linguistic Research: 200–235. Sofia: BAS, 1985. [In Bulgarian: Василева, Маргарита. „Календарни празници и обичаи.” В: Тодоров, Делчо & Михайлова, Ганка & Василева, Маргарита & Младенов, Максим, ред. Капанци. Бит и култура на старото българско население в Североизточна България. Етнографски и езикови проучвания: 200–235. София: БАН, 1985.]

Vasileva 1993a: Vasileva, Margarita. “Calendar Feasts and Rituals.” In Genchev, Stoyan & Georgieva, Bagra, eds. The Region of Sofia. Ethnographic and Linguistic Studies: 234–260. Sofia: BAS, 1993. [In Bulgarian: Василева, Маргарита. „Календарни празници и обичаи.” В: Генчев, Стоян & Георгиева, Багра, ред. Софийски край. Етнографски и езикови проучвания: 234–260. София: БАН, 1993.]

Vasileva 1993b: Vasileva, Margarita. “Traditional Calendar and Family Customs of the Karnobat Region.” In Todorov, Delcho, ed. History and Culture of the Karnobat Region: 163–234. Sofia: BAS, 1993. [In Bulgarian: Василева, Маргарита. „Традиционни календарни и семейни обичаи в Карнобатско.” В: Тодоров, Делчо, ред. История и култура на Карнобатския край: 163–234. София: БАН, 1993.]

Vasileva 2006a: Vasileva, Margarita. “Forty Martyrs of Sebaste.” In Stoynev, Anani, ed. Bulgarian Mythology. Encyclopedic Dictionary: 285–286. Sofia: Zahari Stoyanov, 2006. [In Bulgarian: Василева, Маргарита. „Св. Четирисе.“ В: Стойнев, Анани, ред. Българска митология. Енциклопедичен речник: 285–286. София: Захари Стоянов, 2006.]

Vasileva 2006b: Vasileva, Margarita. “Wolf Feasts.” In Stoynev, Anani, ed. Bulgarian Mythology. Encyclopedic Dictionary: 68–69. Sofia: Zahari Stoyanov, 2006. [In Bulgarian: Василева, Маргарита. „Вълчи празници.“ В: Стойнев, Анани, ред. Българска митология. Енциклопедичен речник: 68–69. София: Захари Стоянов, 2006.]

Vinogradova & Tolstaya 1993: Vinogradova, Lyudmila N. & Tolstaya, Svetlana M. “Symbolic Language of Things: The Broom in Slavic Rites and Beliefs.” In Tolstaya, Svetlana M. & Sedakova, Irina A., eds. Balkan Readings. Symbolic Language of Traditional Culture: 3–36. Moscow: Institute for Slavic and Balkan Studies of the USSR Academy of Sciences, 1993. [In Russian: Виноградова, Людмила & Толстая, Светлана. „Символический язык вещей: веник (метла) в славянских обрядах и верованиях.“ В: Толстая, Светлана & Седакова, Ирина, ред. Балканские чтения. Символический язык традиционной культуры: 3–36. Москва: Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1993.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2020.9.80-96
Data publikacji: 2020-12-08 11:26:19
Data złożenia artykułu: 2020-12-08 01:11:09


Statystyki

Widoczność abstraktów - 496
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 123

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Joanna Mleczko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.