In-Depth and Interesting: on New Bulgarian Feminatives

Petar Sotirov

Abstract


A review of: Sumrova, Vanina. New Feminitives in Bulgarian. Sofia: Prof. Marin Drinov – BAS, 2018, 196 pp. ISBN 978-954-322-952-9 [In Bulgarian: Сумрова, Ванина. Новите феминални названия в българския език. София: БАН – Проф. Марин Дринов, 2018].


Keywords


feminatyw; termin oznaczający kobietę; język bułgarski; Vanina Sumrova

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Blagoeva 2016: Blagoeva, Diana. “Derivational Innovations in Bulgarian and Polish (Neologisms Formed by Blending).” In Nedkova, E. & Pometkova, Y., eds. The Bulgarian Language and Us. Ruse: Angel Kanchev University Press, 2016: 86–96. [In Bulgarian: Благоева, Диана. „Словообразувателни иновации в българския и полския език (неологизми, образувани чрез блендинг).“ В: Недкова, Е. & Пометкова, Я., съст. Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65 – годишнината на доц. д-р Руси Русев. Русе: УИ Ангел Кънчев, 2016: 86–96].

Kolkovska 2012: Kolkovska, Siya. “New Methaphorical Meanings of Nouns in the Bulgarian Language.” Balgarski ezik, no 59 (4 / 2012): 17–28. [In Bulgarian: Колковска, Сия. „Нови метафорични и метонимични значения в българския език, възникнали при същeствителните имена.“ Български език, no 59 (4 / 2012): 17–28.]

Kolkovska 2013: Kolkovska, Siya. “New Methaphorical Meanings of Adjectives and Verbs in the Bulgarian Language.” In Blagoeva, D. & Kolkovska, S. & Lishkova, M., eds. Problems of Neology in the Slavic Languages. Sofia: BAS, 2013: 185–207. [In Bulgarian: Колковска, Сия. „Нови метафорични значения в българския език, възникнали при прилагателни имена и глаголи.“ В: Благоева, Д. & Колковска, С. & Лишкова, М., съст. Проблеми на неологията в славянските езици. София: БАН – Проф. Марин Дринов, 2013: 185–207.]

Kolkovska & Blagoeva 2016: Kolkovska, Siya & Blagoeva, Diana. “Variability of New Lexis in Bulgarian and Polish.” Reports of the Institute of Bulgarian Language, no 29 (2016): 167–195. [Колковска, Сия & Благоева, Диана. „Вариантност при новата лексика в българския и полския език.“ Известия на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, no 29 (2016): 167–195.]

Kostova 2018: Kostova, Nadezhda. Verbal Neologisms in the Bulgarian Language. Sofia: Avangard Prima, 2018. [In Bulgarian: Костова, Надежда. Глаголните неологизми в българския език. София: Авангард Прима, 2018.]

RNDBE 2010: Pernishka, Emiliya & Blagoeva, Diana & Kolkovska, Siya. Dictionary of New Words in Bulgarian. Sofia: Nauka i izkustvo, 2010. [In Bulgarian: Пернишка, Емилия & Благоева, Диана & Колковска, Сия. Речник на новите думи в българския език. София: Наука и изкуство, 2016.]

Sumrova 1999: Sumrova, Vanina. “Dynamics of Feminine Nouns for Persons in the Modern Bulgarian Standard Language.” In Problems of Sociolinguistics. Vol. 6. Language and modernity. Sofia: INSOLISO, 1999: 95–99. [In Bulgarian: Сумрова, Ванина. „Динамика на съществителни имена от женски род за лица в съвременния български книжовен език.“ В: Проблеми на социолингвистиката. Т. 6. Езикът и съвременността. София: Международно социолингвистическо дружество, 1999: 95–99.]

Sumrova 2011: Sumrova, Vanina. “Dynamics in Naming Women in the Modern Bulgarian Standard Language during the Last Decade of the XX Century.” In Sumrova, V. & Bozhlilova, M. & Kolkovska, S. & Kostova, N. Lexicology Studies. Sofia: BAS, 2011: 99–170. [In Bulgarian: Сумрова, Ванина. „Динамика при назоваването на лица жени в съвременния български книжовен език през последното десетилетие на XX век.“ В: Сумрова, В. & Божилова, М. & Колковска, С. & Костова, Н. Студии по лексикология. София: БАН, 2011: 99–170.]

Sumrova 2017: Sumrova, Vanina. “On the Bulgarian Lexicographic Interpretation of the Feminatives.” In Niseva, B. & Skwarska, K. & Blazek, D., eds. Modern Slavic Lexicography. Prague: Slavic Institute of the CAS, 2017: 159–170. [In Bulgarian: Сумрова, Ванина. „За българската лексикографска интерпретация на феминативите.“ В: Niševa, B. & Skwarska, K. & Blažek, D., eds. Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2017: 159–170.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2020.9.166-171
Data publikacji: 2020-12-08 11:26:34
Data złożenia artykułu: 2020-12-08 10:32:11


Statistics


Total abstract view - 952
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 400

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Petar Sotirov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.