ABSURD, GROTESQUE AND SATIRE – DRAMATURGICAL STRATEGIES IN THE WORKS OF STANISLAV STRATIEV

Dorota Gołek-Sepetliewa

Abstract


The main purpose of this article is to describe the most important dramaturgical strategies (absurd, grotesque and satire) in the works of Bulgarian playwright Stanislav Stratiev. S. Stratiev explores the possibilities of the grotesque and the absurd to reveal the absurdity problems which are inherent in societies behind the Iron Curtain – in the Eastern European countries. In the plays Roman Bath (1974) and The Suede Jacket (1976) as а satirist and ironist he attempts to understand political deformation, reveals the attitude of discord against social absurdities and nonsense, uncovers the artificiality of political structures, institutions and ideologies.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dziemidok 2011: Dziemidok B. O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Gdańsk 2011.

Hutcheon 2002: Hutcheon L. Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, tłum. K. Górska. W: Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002, s. 165–190.

Janus-Sitarz 1997: Janus-Sitarz A. Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka, Kraków 1997.

Kayser 1979: Kayser W. Próba określenia istoty groteskowości. Тłum. R. Handke. – Pamiętnik Literacki, 4/1979, 271–280.

Pleśniarowicz 2000: Pleśniarowicz K. Dylemat jedynego wyjścia. Absurd w dramacie u schyłku realnego socjalizmu, Kraków 2000.

Sokół 1971: Sokół L. O pojęciu groteski II. – Przegląd Humanistyczny, 3/1971, 21–51.

Sugiera 1996: Sugiera M. Dramaturgia Sławomira Mrożka, Kraków 1996.

Димчева 1995–1996: Димчева P. Из живота и творчеството на Станислав Стратиев. – Литературна мисъл, 1/1995–1996, 147–173.

Димчева 2000: Димчева P. Истината на сатирика: пиесата на Станислав Стратиев „Сако от велур”. – Литературен форум, 6/2000, 3.

Стратиев 2002: Стратиев C. Избрано. 2. Драматургия, София 2002.

Топалджикова 2012: Топалджикова A. Социалното чувство и абсурдната логика на театралното мислене в драматургията на Станислав Стратиев. – Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, 9/2012, 57–63.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2014.3.52
Data publikacji: 2015-05-23 13:35:11
Data złożenia artykułu: 2015-05-14 15:41:31


Statistics


Total abstract view - 714
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 937

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.