INSIGHTS INTO ATANAS DALCHEV’S POEM "STONE". INTERPRETIVE PROBLEMS IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT

Kamen Rikev

Abstract


The paper presents a historical account of the interpretations of Atanas Dalchev’s poem Stone (1926). It also suggests two possible further approaches towards the poetic work in the light of Quranic surah 112 and the Christian tradition. The author concludes that Dalchev’s poem will continue to provoke literary historians’ and critics’ discussions due to its highly metaphorical nature.

Keywords


Atanas Dalchev, XX c. Bulgarian poetry, Christian motifs, stone as a symbol

References


Ангелова 2007: Ангелова, С. Камък. В: Ангелова, С. Вратите. Интерпретации върху религиозната поезия на Атанас Далчев. Враца: Одри, 120–143.

Геров 1897: Геров, Н. Речник на българския език. Ч. 2 (Е–К). Пловдив.

Грачоти 1982: Грачоти, С. Поезията на Атанас Далчев. – Литературна мисъл, 2/1982, 18–25.

Далчев 1926: Далчев, А. Камък. – Изток, II/46 (28.11), 3; (достъп: 1.06.2016).

Далчев 1984: Далчев, А. Съчинения в два тома. Т. 1, Поезия. Ред. З. Недков. София: БП, 74.

Данчев 1975: Данчев, П. Атанас Далчев. В: Данчев, П. Избрани произведения, т. 1. София: БП, 32–53.

Добрев 1978: Добрев, Ч. Смисълът на поезията. Атанас Далчев. В: Добрев, Ч. Планета на свободата. София: БП, 177–247.

Игов 2005: Игов, С. Атанас Далчев. В: Игов, С. Кратка история на българската литература. София: Захарий Стоянов / УИ Св. Климент Охридски, 389–391.

Камбуров 2006: Камбуров, Д. (С)вещите на Далчев. Вещите вещи. В: Неделчев, М. et al. (съст.). Да четем Далчев. Сборник от научна конференция по случай 100 години от рождението на Атанас Далчев. София: НБУ, 114–120.

Колева 2014: Колева, Д. Атанас Далчев – поетът философ. Пловдив: Жанет 45.

Коран Цв.Т.: Свещеният Коран с български превод (II изд.), прев. Цветан Теофанов, (достъп: 1.06.2016).

Коранът: Коранът – водителят и разпознавачът. Габрово, год. неизв.: Ден [фототипно изд., буквален превод от английски], 520.

Кръстев 1988: Кръстев, К. Атанас Далчев. В: Кръстев, К. Спомени за културния живот между двете световни войни. София: БП, 201–212.

Лазовски 1966: Лазовски, А. Атанас Далчев. Литературно-критически очерк. София: БП.

Ликова 1979: Ликова, Р. История на българската литература – поети на 20-те години. София: Наука и изкуство.

Николова-Гълъбова 2000: Николова-Гълъбова, Ж. Есеистичната лирика на Атанас Далчев. В: Кунчев, Б. [съст.]. Атанас Далчев. Критически прочити. София: Просвета, 85–122.

Рикев 2012: Рикев, К. В търсене на духовни истини или за така наречения мистицизъм в българската литература. В: Иванова, Н. et al. (съст.). Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. София: Лектура, 518–526.

Селяшки 2010: Селяшки, Л. В поетичния свят на Атанас Далчев. Студия. София: БП.

Сивриев 2012: Сивриев, С. Антиномиите в лириката на Атанас Далчев. В: Сивриев, С. Екзегези. Из историята на българската литература. София: Карина М, 311–316.

Стефанов 2000: Стефанов, В. Америка – назоваване на отсъствието. В: Кунчев, Б. [съст.]. Атанас Далчев. Критически прочити. София: Просвета, 136–158.

Цанева 1984: Цанева, М. Атанас Далчев. В: Далчев, А. Съчинения в два тома, т. 1. Ред. З. Недков. София: БП, 5–27.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2016.5.79
Data publikacji: 2017-02-17 09:46:23
Data złożenia artykułu: 2017-02-15 10:35:50


Statistics


Total abstract view - 795
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (BULGARIAN) (Język Polski) - 1567

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Kamen Rikev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.