ГЛАГОЛИ С ФОРМАНТА СИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Dimka Savova

Streszczenie w języku polskim


Artykuł analizuje funkcje formantu си w ramach formalnie zwrotnych czasowników w języku bułgarskim. Takim sposobem on określa różnice w użyciu formantu jako zaimek i jako partykułę. Autor wskazuje na systematyczność w różnorodnym użytkowaniu formantu си w języku bułgarskim, wskazując na konieczność dalszych badań kontrastywnych nad spostrzeżonymi zjawiskami w bułgarskim i innych słowiańskich językach.


Słowa kluczowe


czasowniki zwrotne, enklityczna forma zaimkowa, partykuła, znaczenie pragmatyczne, partykuła słowotwórcza, partykuła formotwórcza

Pełny tekst:

PDF (BULGARIAN)

Bibliografia


Вълчанова 1995: Вълчанова, М. Някои наблюдения върху семантиката на рефлексивната частица си (поглед върху медиалните лексеми за положение в съпоставителен план с чешки език). – Български език, кн. 5–6, 1995 (год. ХLV), 419–432.

Ницолова 1986: Ницолова, Р. Българските местоимения. София: Наука и изкуство, 1986.

Ницолова 2008: Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София: УИ Св. Кл. Охридски, 2008.

Петрова 2008: Петрова, Г. Функциите на клитиките „се” и „си” в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008.

Използвани произведения

АП: Попов, А. Мисия Лондон. София: Сиела, 2012.

БНП [български народни приказки]: Приказки за Хитър Петър. София: Дамян Яков, 1998.

ГГ: Господинов, Г. Естествен роман. Пловдив: Жанет-45, 2013.

ЙЙ: Йовков, Й. Вечери в Антимовския хан. София: Български писател, 1958.

МЙ: Йергович, М. Сараевско Марлборо, прев. Р. Ляпова. Пловдив: Жанет-45, 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2016.5.104
Data publikacji: 2017-02-17 09:46:25
Data złożenia artykułu: 2017-02-16 10:25:44


Statystyki

Widoczność abstraktów - 305
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (BULGARIAN) - 252

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Dimka Savova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.