ЗА СЕМАНТИКАТА НА НАРЕЧИЕТО DAWNO В ПОЛСКИЯ ЕЗИК И СЪОТВЕТСТВИЯТА МУ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Lilia Ivanova

Streszczenie w języku polskim


Artykuł bada semantykę i funkcje przysłówka dawno w języku polskim i jego ekwiwalenty w języku bułgarskim. Polski przysłówek dawno zawiera dwa znaczenia – czasowe i kwantytatywne, natomiast forma porównawcza – dawniej – posiada dodatkowe znaczenia i stosowania. Autor ukazuje powiązania między tymi znaczeniami i związanymi z nimi formami czasownikowymi.


Słowa kluczowe


przysłówki czasu, język polski, język bułgarski, ekwiwalencja językowa, dawno, dawniej

Pełny tekst:

PDF (BULGARIAN)

Bibliografia


АД: Антон Дончев. Време разделно. София: Захарий Стоянов, 1997. // Anton Donczew. Czas wyboru. Przeł. Halina Kalita. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1967.

БШ: Bruno Schulz. Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą. Kometa. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1957 // Бруно Шулц. Канелените магазини. Санаториум “Клепсидра”. Прев. Магдалена Атанасова. София: Народна култура, 1990.

ДД: Димитър Димов. Осъдени души. София: Народна култура, 1969. // Dymitr Dimow. Skazańcy. Przeł. Teresa Dąbek-Wirgowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.

ДТ: Димитър Талев. Хилендарският монах. София: Издателство на БЗНС, 1981. // Dymitr Talew. Mnich z Chilendaru. Przeł. Krystyna Migdalska. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk“, 1975.

ЙА: Jerzy Andrzejewski. Popiół i diament. Kraków: Greg, 2004. // Йежи Анджейевски. Пепел и диамант. Прев. Димитър Икономов. София: Народна култура, 1975.

ИВ: Иван Вазов. Съчинения в четири тома. Т. 3. Под игото. София: Български писател, 1970 // I. Wazow. Pod jarzmem. Przeł. Zofia Wolnik. Warszawa: Czytelnik, 1973.

ЙР: Йордан Радичков. Прашка. София: Литературен форум, 1994. // Jordan Radiczkow. Proca. Przeł. Marzenna Iliewa. Warszawa: Czytelnik, 1980.

ПВ: Павел Вежинов. Звездите над нас. София: Военно издателство, 1966. // Paweł Weżinow. Gwiazdy nad nami. Przeł. Dimitrina i Jacek Bukowscy. Warszawa: Czytelnik, 1977.

ТД-М: Tadeusz Dołęga Mostowicz. Profesor Wilczur. Częstochowa: Promatek, 2009. // Тадеуш Доленга-Мостович. Морал. Прев. Иван Вълев. Пловдив: Хермес, 2015.

ТН: Tadeusz Nowak. A jak królem, a jak katem będziesz. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. // Тадеуш Новак. Ако бъдеш крал, ако бъдеш палач. Прев. Венче Попова. София: Народна култура, 1981.

ЧМ: Czesław Miłosz. Dolina Issy. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998. // Чеслав Милош. Долината на Иса. Прев. Галина Белинска. София: Христо Ботев, 1994.

ЯВ: Janusz Leon Wiśniewski. S@motność w sieci. Tryptyk. Warszawa: Czarne, 2001. // Януш Леон Вишневски. С@мота в мрежата. Прев. Амелия Филипова. София: Сиела, 2009.

ЯИ: Jarosław Iwaszkiewicz. Opowiadania muzyczne. Warszawa: Czytelnik, 1971. // Ярослав Ивашкевич. Мефисто-Валс. Музикални новели. Прев. Лилия Рачева. София: Музика, 1981.

Библиография

Grzegorczykowa 1973: Grzegorczykowa, R. Problemy kwantyfikacji w grupie werbalnej. W: Liczba, ilość, miara. Materiały Konferencji Naukowej w Jadwisinie. Wrocław, 1973, 83–99.

Grzegorczykowa 1975: Grzegorczykowa, R. Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków. Wrocław, 1975.

Jurkowski 1986: Jurkowski, M. Gradacja i czasoprzestrzeń. W: Czas i przestrzeń w języku. Pod. red. Romana Laskowskiego. Katowice, 1986, 118–134.

Przybylska 1990: Przybylska, R. Wyrażanie stosunków czasowych w polskim zdaniu pojedynczym. Kraków, 1990.

Słownik 2000: Inny słownik języka polskiego. A–Ó, Red. naczelny M. Bańko. Warszawa, 2000.

Słownik 2006: Uniwersalny słownik języka polskiego. A–J. Pod red. Prof. St. Dubisza. Warszawa, 2006.

Wiśniewski 1986: Wiśniewski, M. Status gramatyczny słowa TEMU. – Polonica, nr 12, 1986, 145–155.

БТР 1993: Български тълковен речник, А–Я. IV фототипно изд. София 1993.

БТР 2005: Андрейчин, Л.; Георгиев, Л.; Илчев, Ст.; Костов, Н.; Леков, Ив.; Стойков, Ст.; Тодоров, Цв. Български тълковен речник. IV изд., допълнено и преработено от Димитър Попов. София, 2005.

Георгиев 1983: Георгиев, Ст. Морфология на съвременния български език (неизменяеми думи). София, 1983.

Иванова 2015: Иванова, Л. Семантични и функционални особености на наречието отдавна в българския език и съответствията му в полския език. В: Славистиката – пътища и перспективи. В чест на 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иванка Гугуланова. Пловдив, 2015, 120–133.

Куцаров 2003: Куцаров, Ив. Глаголната категория вид на действието в славянските езици. – Славянска филология, 23/2003, 99–103.

Кънчева-Иванова 2012: Кънчева-Иванова, Л. За резултативността в полския език (в съпоставка с българския език). В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012. Том първи. Езикознание. София, 2012, 21–27.

Ничева 1964: Ничева, К. Семантични особености на степените за сравнение при някои наречия в славянските езици. В: Известия на Института за български език, кн. ХІ, 1964, 161–169.

Падучева 1997: Падучева, Е. В. Давно и долго. В: Логический анализ языка. Язык и время. Ред.: Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. Москва, 1997, 253–266.

Панков 1997: Панков, Ф. И. Категория наречной темпоральности и ее речевые реализации. В: Язык. Сознание. Коммуникация. Выпуск 1, Филология. Москва, 1997, 161–174.

Радева 1988: Радева, С. Наръчен полско-български речник. Podręczny słownik polsko-bułgarski. София, 1988.

Радева 2012: Радева, В. Български тълковен речник. София, 2012.

РБЕ 2002: Речник на българския език. Том 11. О. София, 2002.

СТРБЕ 1994: Съвременен тълковен речник на българския език. Отг. ред. С. Буров. Велико Търново, 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2016.5.120
Data publikacji: 2017-02-17 09:46:25
Data złożenia artykułu: 2017-02-16 10:40:46


Statystyki

Widoczność abstraktów - 522
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (BULGARIAN) - 206

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Lilia Ivanova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.