XРИСТИЯНСЬКІ ЧОЛОВІЧІ ІМЕНА У ТВІРНИХ ОСНОВАХ ПОЛЬСЬКИХ ПРІЗВИЩ ДРОГОБИЧАН КІНЦЯ XVIII – ПОЧ. ХІХ СТ.

Marta Abuzarova

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bystroń 1938: Bystroń J. S. Księga imion w Polsce używanych, Warszawa 1938.

Bystroń 1993: Bystroń J. S. Nazwiska polskie, Warszawa 1993.

Cherkiewicz 2001: Cherkiewicz J. Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno- -słowiańskim, Warszawa 2001.

Cieślikowa 1990: Cieślikowa A. Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe: proces onimizacji, Wrocław 1990.

Cieślikowa 2002: Cieślikowa A. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, Kraków 2002.

Gala 1993: Gala S. Apelatywno-antroponimiczne struktury z sufiksem –ajło. W: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 27, Łódź 1993, s. 77–85.

Karaś 1956: Karaś M. O staropolskich imionach dwuczłonowych zachowanych w nazwach odmiejscowych. W: Onomastica, II/1956, s. 260–281.

Malec 1994: Malec M. Imiona chrześcijańskie o rodowodzie słowiańskim w Polsce. W: Studia historycznojęzykowe I. Red. M. Kucała i Z. Krążyńska, Kraków 1994, s. 65–71.

Malec 1994a: Malec M. Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994.

Malec 1995: Malec M. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego. Opr. M. Malec, Kraków 1995.

Mecherzyński 1833: Mecherzyński K. Historya języka łacińskiego w Polsce, Kraków 1833.

Rymut 1999: Rymut K. Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologiczny, T. 1, Kraków 1999.

Rymut 2001: Rymut K. Nazwiska Polaków: słownik historyczno-etymologiczny, T. 2, Kraków 2001.

Rymut 1991: Rymut K. Nazwiska Polaków, Wrocław 1991.

Rzetelska-Feleszko 2005: Polskie nazwy własne: encyklopedia. Red. E. Rzetelska-Feleszko, Kraków 2005.

Taszycki 1965: Słownik staropolskich nazw osobowych. Red. W. Taszycki, Wrocław 1965.

Taszycki 1973: Taszycki W. Onomastyka i historia języka polskiego, Wrocław 1973.

Wolnicz-Pawłowska 1998: Wolnicz-Pawłowska E., Szulowska W. Antroponimia Polska na Kresach południowo-wschodnich XV–XIX wiek, Warszawa 1998.

Вирста 2010: Вирста Н. Прізвища Покуття, омонімні з суфіксальними варіантами чоловічих християнських імен. W: Наукові записки, Випуск 89 (3), Кіровоград 2010, с. 400–408.

Грицак www: Грицак Я. „Яких-то князів були столиці в Києві?“: до конструювання історичної пам‘яті галицьких українців у 1830–1930-ті роки; http://www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/ um6/Statti/5-HRYTSAK%20Yaroslav.htm (dostęp: 10.04.2013).

Діяння www: Діяння освяченого Помісного Собору Української Православної Церкви Київського патріархату „Про канонізацію благовірного великого князя київського Ярослава Мудрого (983–1054 рр.)”; http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/uockp_doc/34661/ (dostęp: 02.05.2013).

Мельничук 2003: Етимологічний словник української мови у 7-ми томах. Гол. ред. О. Мельничук, Т. 4, Київ 2003.

Никонов 1984: Никонов В. Им’я и общество, Москва 1984.

Редько 1968: Редько Ю. Довідник українських прізвищ, Київ 1968.

Роспонд 1965: Роспонд С. Структура и классификация древновосточнословянских антропонимов (имена). – Вопросы языкознания XIV, 3/1965.

Скрипник 1996: Скрипник Л., Дзятківська Н. Власні імена людей, Київ 1996.

Чучка 2005: Чучка П. Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник, Львів 2005.

Шевельов 2002: Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. Переклад з англійського видання Сергія Вакуленка та Андрія Даниленка (Shevelov G. Y. A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979), Харків 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2014.0.80
Data publikacji: 2015-05-23 13:35:12
Data złożenia artykułu: 2015-05-14 16:33:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 129
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 731

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.