За Mатей Граматик и говоримия български език през XVI век

Mariyana Tsibranska-Kostova

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówione zostały językowe właściwości stylu pisarskiego Mateusza Gramatyka, czołowego przedstawiciela sofijskiej szkoły piśmienniczej z XVI wieku na bazie utworu „Żywot św. Mikołaja Nowego Sofijskiego”. Jest to jego jedyny tekst o pewnym autorstwie. Autor dokonuje leksykalno-semantyczej klasyfikacji materiału językowego, w którym widoczny jest wpływ żywego XVI-wiecznej odmiany mówionej języka. Przeczy to ugruntowanym opiniom o wyrafinowanym i oddalonym od języka mówionego stylu pisarza. W dodatku do artykułu zamieszczono oryginał końcowej części Żywotu św. Mikołaja Nowego Sofijskiego z opisem cudów świętego, która nie została opublikowana w popularnym przekładzie Żywotu na współczesny język bułgarski. W tekście dokonano również analizy tłumaczenia rzadko spotykanej nazwy choroby.

Słowa kluczowe


sofijska szkoła piśmiennicza, Mateusz Gramatyk, leksykologia historyczna

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Ангелов – Генов 1922: Ангелов, Б.; М. Генов. Стара българска литература в примери, преводи и библиография. IХ–ХVIII в. София, 1922.

Бакалова 2016: Бакалова, Е. Култът към реликвите и чудотворните икони. Традиции и съвременност. София: АИ Проф. Марин Дринов, 2016.

БЕР: Български етимологичен речник. София: БАН, 1971–.

БНМ 2013: Георгиев, М. [съст.]. Българска народна медицина. Енциклопедия. София: АИ Проф. Марин Дринов, 2013.

Буюклиева 2008: Буюклиева, А. Житие на Николай Нови Софийски от Матей Граматик в контекста на житийната традиция. София: Време, 2008.

Велчева 2010: Велчева, Б. Славният и нарочит Средец. – Българска реч, год. 16, кн. 1–2, 2010, 59–62.

Геров: Геров, Н. Речник на българския език. Т. 1–5. София: БП, 1975–1978.

ДА: Архив на Секцията по българска диалектология и лингвистична география в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките.

Даскалова 1993–1994: Даскалова, А. За българския книжовен език през XVI в. (по данни на Житието на Никола Софийски). – Български език, кн. 4, 1993–1994, 289–301.

Даскалова 1996: Даскалова, А. Правописът на софийското книжовно средище през XVI в. В: Христова, Б. и др. (ред.). Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през XVI в. София 17–20.X.1994. София: НБКМ, 1996, 449–474.

Кожухаров 1985: Кожухаров, С. Тах Андрей – един незабелязан химнописец от XVI в. – Старобългарска литература, кн. 18, 1985, 150–160.

Кожухаров 2004: Кожухаров, С. Химнографска интерпретация на софийските мъченичества от XVI век. Инок Андрей. Служба за Николай Софийски. В: Кожухаров, С. Проблеми на старобългарската поезия. Т. 1. София: ИЦ Боян Пенев, 2004, 259–278.

Легурска 2014: Легурска, П. Реалии и превод. – Дзяло, год. II, бр. 2, 2014, (достъп: 22.07.2017).

Милтенова 2009: Милтенова, А. Литературата през XVI в. Култовете към новомъчениците. Културно-историческата ситуация. В: Милтенова, А. (съст.). История на българската средновековна литературa. София: Изток–Запад, 2009, 695–707.

Мосиенко 2005: Мосиенко, Л. В. Лингвокультурологическая проблема классификации реалий. – Вестник ОГУ, nr 11, 2005, (достъп: 22.07.2017).

Нанова 2005: Нанова, А. Фразеологичен синонимен речник на българския език. София: Хейзъл, 2005.

Николов – Герд 2012: Николов, А. Л.; Герд, П. А. Сырку в България (1878–1879). – Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, 3. София: ИЦ Боян Пенев, 2012.

Райкова 2010a: Райкова, М. Похвална беседа за софийските мъченици. – Palaeobulgarica, кн. 1, 2010, 61–94.

Райкова 2010b: Райкова, М. За някои лексикални особености на Житие на свети мъченик Николай Софийски и църковноюридическите текстове. – Български език, кн. 2, 2010, 72–85.

Райчинов 1982a: Райчинов, С. Софийският книжовен център и Рилският манастир. – Старобългарска литература, кн. 11, 1980, 67–79.

Райчинов 1982b: Райчинов, С. Научна сесия за Рилския манастир. – Старобългарска литература, кн. 12, 1982, 124–126.

Райчинов 1983: Райчинов, С. Матей Граматик – български писател от XVI в. Дисертация за присъждане на научната степен кандидат на филологическите науки. Научен ръководител проф. Б. Ангелов. София, 1983.

РБЕ: Речник на българския език. Второ допълнено и преработено издание. Т. 1. А–Б. София: АИ Проф. Марин Дринов, 2001–.

СБЛ 1982: Иванова, К. (съст. и ред.). Стара българска литература. Т. 4. Житиеписни творби. София: БП 1986, с. 308–376.

Станимиров 1931: Станимиров, Ст. Свети мъченик Николай Нови – Софийски. София, 1931.

СтбР 1999, 2009: Старобългарски речник. Т. 1. А–Н; Т. 2. О–У. София: Валентин Траянов, 1999, 2009.

Сырку 1901: Сырку, П. Очерки из истории литературных сношений болгар и сербов в XIV–XVII веках. Житие св. Николая Новаго Софийского по единственной рукописи XVI в. Сб. ОРЯС, 71, nr 2, Санкт-Петербург, 1901.

Темелски 2000: Темелски, Хр. Храмът св. Николай Нови Софийски, София: Синева, 2000.

Христова – Караджова – Икономова 1982: Христова, Б.; Караджова, Д.; Икономова, А. Български ръкописи от XI до XVIII век, запазени в България. Своден каталог. Т. 1. София: НБКМ, 1982.

Цибранска-Костова 2011: Цибранска-Костова, М. Български епитимийник от XV–XVI в. (Служебник РГБ Григ. № 32, Москва). София: Валентин Траянов, 2011.

Цибранска-Костова 2016: Цибранска-Костова, М. Названието за обущарския занаят според Житието на Никола Софийски от Матей Граматик (XVI в.). – Българска реч, кн. 1, 2016, 57–65.

Цибранска-Костова – Билярски 2015: Цибранска-Костова, М.; Билярски, И. Освещаване на градското пространство: примерът на ръкопис ЦИАИ 1521 и новомъченичеството в София през XVI век. – Palaeobulgarica, кн. 3, 2015, 39–60.

Miklosich 1977: Miklosich, F. Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum. Emendatum auctum. Neudruck der ausgabe, Wien 1862–1865 (reprint 1977).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2017.6.25
Data publikacji: 2018-01-10 09:45:46
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 11:59:48

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mariyana Tsibranska-Kostova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.