Глаголи с елемента “си” / “sobie” в българския и в полския език

Dimka Savova

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono, występujące w językach słowiańskich, interesujące zjawisko – używania obok czasownika zwrotnego zaimka osobowego w funkcji celownika. Specyfika takiego użycia formacji „си“ / „sobie” związana jest zarówno z ich rolą jako zaimków, jak i z pełnieniem przez nie funkcji różnego rodzaju partykuł. Autor tekstu wskazuje na konieczność dalszych badań o charakterze porównawczym w zakresie tej tematyki w języku bułgarskim, polskim oraz innych językach słowiańskich, które mogą przyczynić się do wyciągnięcia dodatkowych, dalej idących, wniosków.

Słowa kluczowe


czasowniki zwrotne, enklityczna forma zaimkowa, partykuła, znaczenie pragmatyczne, partykuła słowotwórcza, partykuła formotwórcza

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Szupryczyńska 1996: Szupryczyńska, M. Pozycja składniowa frazy celownikowej w zdaniu polskim. Toruń: Top Kurier, 1996.

Zaron 2009: Zaron, Z. Był, żył sobie krół… O polifunkcyjnym wyrazku ‘sobie’. В: Zaron, Z. Problemy składni funkcionalnej. Warszawa: Bel Studio, 2009, 226–242.

Вълчанова 1995: Вълчанова, М. Някои наблюдения върху семантиката на рефлексивната частица си (поглед върху медиалните лексеми за положение в съпоставителен план с чешки език). – Български език, год. ХLV, кн. 5–6, 1995, 419–432.

Ницолова 1986: Ницолова, Р. Българските местоимения. София: Наука и изкуство, 1986.

Ницолова 2008: Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София: УИ Св. Кл. Охридски, 2008.

Петрова 2008: Петрова, Г. Функциите на клитиките се и си в съвременния български език. Бургас: Димант, 2008.

Савова 2016: Савова, Д. Глаголи с форманта си в българския език. – Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, nr 5, 2016, 104–119.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2017.6.38
Data publikacji: 2018-01-10 09:45:47
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 12:07:30


Statystyki

Widoczność abstraktów - 314
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Bulgarian) - 127

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dimka Savova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.