Nazwy miejscowe dawnego powiatu nurskiego na Mazowszu

Piotr Złotkowski

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest zbadanie niektórych aspektów rozwoju systemu nazw miejscowych na obszarze dawnego powiatu nurskiego w ziemi nurskiej województwa mazowieckiego. Analiza zgromadzonego materiału nazewniczego wykazała, że w zachodniej części badanego terenu występują niemal wyłącznie nazwy jednoczłonowe, we wschodniej zaś dominują liczebnie nazwy zestawione. Podział ten uwarunkowany jest czynnikami pozajęzykowymi. Wynika on z dawnej struktury własności ziemskiej na tym obszarze. Obie części analizowanego terytorium wykazywały też różną dynamikę procesu kształtowania się nazw miejscowych. Część drobnoszlachecką charakteryzowała znaczna płynność zachodzących tam procesów nazewniczych. Przejawia się to m. in. w tym, że wiele toponimów odnotowanych w źródłach historycznych, obecnie nie funkcjonuje. W tej części badanego obszaru odnotowano zdecydowaną przewagę nazw rodowych, będących członami odróżniającymi nazw zestawionych. Nazwy patronimiczne występując w tej samej funkcji (jako człony odróżniające zestawień) wykazywały tam niską produktywność.

Słowa kluczowe


dawny powiat nurski, nazwy miejscowe, przemiany systemu nazewniczego, toponimia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bijak 1990: Bijak, U. Nazwy zestawione typu Boguty-Augustyny na Mazowszu i Podlasiu. – Onomastica, XXXV, 1990, 31–54.

Samsonowicz 1989: Samsonowicz, H. Brok i Puszcza Biała w średniowieczu. W: Brok i Puszcza Biała. Przeszłość – środowisko geograficzne, kulturowe i przyrodnicze. Ciechanów: CTN, 1989, 20–26.

Sędziak 2009: Sędziak, H. Nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem. Łomża: ŁTN, 2009.

Taszycki 1946: Taszycki, W. Słowiańskie nazwy miejscowe (Ustalenie podziału). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1946.

Wiśniewski 1982: Wiśniewski, J. Kształtowanie się nazw na północno-wschodnim Mazowszu w końcu XIV i w XV wieku. – Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 8, Prace Językoznawcze, Gdańsk, 1982, 89–98.

Wolff – Rzetelska-Feleszko 1982: Wolff, A.; Rzetelska-Feleszko, E. Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku. Warszawa: PWN, 1982.

Zierhoffer 1957: Zierhoffer, K. Nazwy miejscowe północnego Mazowsza. Wrocław: PAN, 1957.

Wykaz 2012: Wykaz urzędowych nazw i ich części ogłoszony rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 13.12.2012, plik PDF [online], [dostęp 1.10.2017].

Złotkowski 2000: Złotkowski, P. Zestawione nazwy miejscowe parafii nurskiej. W: Warchoł, S. (red.). Słowiańskie composita onomastyczne (Toponimia. Varia), Rozprawy Slawistyczne, nr 17, Lublin, 2000, 167–177.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2017.6.96
Data publikacji: 2018-01-10 09:45:49
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 13:18:27

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Piotr Złotkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.