“Ах! Бесмысленность Всегда Где Действует – Есть”, или “Bocian, Hipopotam, Wróbel, Grzyb” – к вопросу об алфавите переводчика в неалфавитном подходе

Edyta Manasterska-Wiącek

Streszczenie w języku polskim


Artykuł został poświęcony analizie tłumaczenia wiersza dla dzieci S. Marszaka „Веселая азбука про все на свете” na język polski. Tekst wyjściowy jest wierszowaną wędrówką autora przez kolejne litery alfabetu rosyjskiego. To już a priori stawia tłumacza w kłopotliwej sytuacji, bowiem alfabet polski jest inny. Największym problemem okazało się jednak nie zburzenie układu alfabetu, ale niepodtrzymanie formy artystycznej utworu. Przekład jest zderytmizowany, często nierymowany, a dosłowność przekazu powoduje, że zaproponowany czytelnikowi utwór – bez podtrzymania rymu – w niektórych strofach staje się bezsensowny.

Słowa kluczowe


Samuił Marszak, tłumaczenie z rosyjskiego na polski, literatura dla dzieci

Pełny tekst:

PDF (Russian)

Bibliografia


Bednarczyk 2016:_ Bednarczyk A., Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej. Teoria i praktyka w ewolucji, Gdańsk 2016.

Hejwowski 2004: Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.

Lewicki 2017: Lewicki R., Zagadnienia lingwistyki przekładu, Lublin 2017.

Верещагин – Костомаров 1990:Верещагин Е. М., Костомаров В. Г., Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного, Москва 1990.

Чуковский 2016:Чуковский К., Высокое исскуство, Санкт-Петербург 2016.

Шимчик-Козачко 2012:Шимчик-Козачко P., Передача англоязычных форм прошедшего времени в русском и польском языках (на материале переводов романа Дж.Р.Р. Толкина Хоббит). – Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego, Nr 2 (3), Wrocław 2012, 113–130.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2017.6.112
Data publikacji: 2018-01-10 09:45:50
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 13:23:52


Statystyki

Widoczność abstraktów - 327
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Russian) - 123

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Edyta Manasterska-Wiącek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.