The Concept of the Beautiful in Bulgarian Folk Rituals (The Song Motifs "What is Most Beautiful?" and "Who Made This Beauty?")

Svetla Dzhivtereva

Abstract


The paper analyses Bulgarian folk motifs What is Most Beautiful? and Who Made This Beauty?, appearing predominantly in Christmas folk songs. The author reveals the elements that define the aesthetic consciousness of the Bulgarian folk community, the mechanisms of building and transmitting the aesthetic experience as an integral part of the community’s worldview. The focus on the concept of the beautiful emhpasises the Christian nature of Christmas ritual poetry. Data concerning the motifs of the beautiful in the two Bulgarian songs is systematised in two appendices.

Keywords


Bulgarian folklore, concept of the beautiful, folk songs, Christian folk rituals

References


Аверинцев 2004: Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. Санкт- Петербург: Азбука класика, 2004.

БНПП: Българска народна поезия и проза. Т. 1–7. София: БП, 1981–1983.

БНТ: Българско народно творчество. Т. 1–12. София: БП, 1961–1963.

Върбански 1910: Върбански, А. В. Песните на бердянските българи. Ногайск, 1910 (2 фотот. изд. – София: БАН, 2002).

Гуревич 1984: Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры. Москва: Искусство, 1984.

Гусев 1960: Гусев, В. Е. О художественном методе народной поэзии. Сущность художественного метода. В: Гусев, В. Е. (отв. ред.). Русский фольклор. Т. 5 (Проблемы теории фольклора), Москва-Ленинград: АН СССР, 1960, 25–55.

Живков 1977: Живков, Т. Ив. Народ и песен. София: БАН, 1977.

Иванова 1984: Иванова, Р. Българската фолклорна сватба. София: БАН, 1984.

Илиев 1889: Илиев, А. (съст.). Сборник от народни умотворения, обичаи и др. Първи отдел. Народни песни. Кн. І. София, 1889.

Илиев – Друмева 1991: Илиев, Б., Друмева, Ц. (съст.). Дунаве, бели Дунаве. Народни песни от Крайдунавска Добруджа. Т. І –ІІІ. София: НПС Защита, 1991.

Калоянов 1987: Калоянов, А. Етничното усвояване на пространството отразено в българския фолклор (Черно море и бял Дунав). В: Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Методий”. Т. ХХІІ, кн. І. Филологически факултет. В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 1997.

Калоянов 1992: Калоянов, А. (съст., ком. и бел.). Славите ли Млада бога? Велико Търново: Слово, 1992.

Кауфман 1982: Кауфман, Н. Народни песни на българите от Украинска и Молдавска ССР. Т. 1–2. София: БАН, 1982.

КБЛ-ВТУ: Архив на Катедра Българска литература към Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий.

Лотман 1992: Лотман, Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс. В: Лотман, Ю. М. Избранные статьи в трех томах. Том I. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин: Александра, 1992.

Моллов 2013: Моллов, Т. (съст. и ред.). Хърцои. Т. І., Коледни песни. Русе: РОД, 2013.

Моллов 2014: Свети Георги освобождава три синджира роби. В: Моллов, Т. (съст.). Български фолклорни мотиви. Т. I. Обредни песни. Варна: LiterNet, 2014, (публ. 06.10.2014).

Обшт труд 1868: Обшт труд. Повременно книжевно списание. Болград, кн. 3, 1868 (год. І).

СбНУ: Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Т. 1–60. София, 1889–1994 (от т. 27 – Сборник за народни умотворения и народопис).

СИБ: Кацарова, Р.; Качулев, И.; Стоин, Е. (съст). Народни песни от Североизточна България. Т. І. София: БАН, 1962; Т. ІІ. София: БАН, 1973.

ССБ: Стоин, В. (ред.). Народни песни от Средна Северна България. София: МНП, 1931.

Тетово 1995: Тетово. Теренни материали и проучвания (под общата редакция на А. Калоянов). Русе: НЦФЛ Св. Димитър Басарбовски, 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2017.6.136
Data publikacji: 2018-01-10 09:45:52
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 14:01:31


Statistics


Total abstract view - 598
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Bulgarian) (Język Polski) - 348

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Svetla Dzhivtereva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.