Парадигмата на презумптива в съвременния български език (върху материали от интернет)

Krasimira Aleksova

Streszczenie w języku polskim


Paradygmat trybu presumptywnego we współczesnym języku bułgarskim (na podstawie materiałów z internetu)

Jednym z celów artykułu jest przedstawienie semantyki trybu presumptywnego oraz jego epistemicznego charakteru. Ponadto dokonano w nim wzajemnej konfrontacji trzech tez o paradygmacie presumptywnym we współczesnym języku bułgarskim. Porównanie to posłużyło jako podstawa do budowy jak najpełniejszego paradygmatu bułgarskiego trybu presumptywnego w stronie czynnej i biernej. Autorka formułuje tezę, że w planie przesłości istnieją dwa rodzaje form – świadka i nieświadka. Głównym celem opracowania jest ustalenie które ze wskazanych form są używane w komunikacji sieciowej (blogi, fora, publikacje online zawierające komentarze użytkowników, sieci społecznościowe).


Słowa kluczowe


tryb presumptywny, współczesny język bułgarski, paradygmat, internet

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Aleksova 2016: Aleksova, Krasimira. “The Conclusive and its Uses in the Contemporary Bulgarian Language.” E-magazine LiterNet, 07.10.2016, no 10 (203) (2016). http://liternet.bg/publish7/kaleksova/konkluzivyt.htm. [In Bulgarian: Алексова, Красимира. „Конклузивът и неговите употреби в съвременния български език.“ Електронно списание LiterNet, 07.10.2016, № 10 (203). http://liternet.bg/publish7/kaleksova/konkluzivyt.htm.]

Andreychin 1944: Andreychin, Lyubomir. Basic Bulgarian Grammar. Sofia: Hemus, 1944. [In Bulgarian: Андрейчин, Любомир. Основна българска граматика. София: Хемус, 1944.]

Decles & Guentcheva 2001: Declès, Jean-Pierre & Zlatka Guentchéva. „La notion d’abduction et le verbe devoir ‘epistémique’.“ In Dendale, Patric, Johan van der Auwera, eds. Cahiers Chronos 8. Les verbes modaux. Amsterdam – Atlanta, GA: Rodopi, 2001, 103–122.

Gerdzhikov 1977: Gerdzhikov, Georgi. “One Specific Verb Category in the Contemporary Bulgarian Language (The category of engagement of the speaker with the action utterance).” In Yearbook of Sofia University, Faculty of Slavic Studies. Vol. 69, 2, 1977, 5–68. [In Bulgarian: Герджиков, Георги. “Една специфична глаголна категория в съвременния български език (Категорията “ангажираност на говорещия с изказването на действието”).” В: Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии, т. 69, 2, 1977, 5–68.]

Gerdzhikov 1984: Gerdzhikov, Georgi. Renarration of the Verb Action in Bulgarian. Sofia: Science and Art, 1984. [In Bulgarian: Герджиков, Георги. Преизказването на глаголното действие в българския език. София: Наука и изкуство, 1984.]

Kutsarov 1994: Kutsarov, Ivan. One Exotic Mood of Bulgarian Verb. Sofia University Press, 1994. [In Bulgarian: Куцаров, Иван. Едно екзотично наклонение на българския глагол. София: УИ Св. Климент Охридски, 1994.]

Marovska 2013: Marovska, Vera. Reference and Referring in the World of the Language. Plovdiv University Press, 2013. [In Bulgarian: Маровска, Вера. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 2013.]

Maslov 1981: Maslov, Yuriy. Grammar of Bulgarian Language. Moscow: Vyschaya Shkola, 1981. [In Russian: Маслов, Юрий. Грамматика болгарского языка. Москва: Высшая школа, 1981.]

Nitsolova 2008: Nitsolova, Ruselina. Bulgarian Grammar. Morphology. Sofia University Press, 2008. [In Bulgarian: Ницолова, Руселина. Българска граматика. Морфология. София: УИ Св. Климент Охридски, 2008.]

Pashov 1999: Pashov, Petar. Bulgarian Grammar. Sofia: Hermes, 1999. [In Bulgarian: Пашов, Петър. Българска граматика. София: ИК Хермес, 1999.]

Plungian 2003: Plungian, Vladimir. General Morphology: Intoduction. 2nd edition. Moscow: Editorial URSS, 2003. [In Russian: Плунгян, Владимир. Общая морфология: Введение в проблематику. Изд. 2-е, исправленное. Москва: Едиториал УРСС, 2003.]

Tarpomanova 2017: Tarpomanova, Ekaterina. “Lexical, Grammatical and Syntactic Means for Expressing Presumption in Bulgarian.” In Tarpomanova, Ekaterina & Krasimira Aleksova, eds. Domination and adaptation. Proceedings of the International Conference of the Faculty of Slavic Studies, 24–25 April 2017. Vol. II. Linguistics, 51–58. Sofia: Faculty of Slavic Studies, University of Sofia St. Kliment Ohridski, 2017. [In Bulgarian: Търпоманова, Екатерина. „Лексикални, граматични и синтактични средства за изразяване на предположение в българския език.“ В: Търпоманова, Екатерина & Красимира Алексова, съст. Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии, 24–25 април 2017 г. Т. 2. Езиковедски четения, 51–58. София: Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, 2017.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.8-24
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-14 11:56:42


Statystyki

Widoczność abstraktów - 504
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Bulgarian) - 136

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Krasimira Aleksova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.