Наблюдения върху деагентивността в полски и български текстове

Dimka Savova

Streszczenie w języku polskim


Uwagi na temat dezagentywności w tekstach polskich i bułgarskich

Celem artykułu jest zwięzłe przedstawienie kategorii dezagentywności oraz porównanie prototypowych środków w celu zaprezentowania jej w oryginalnych tekstach i przekładach w języku polskim i bułgarskim. W wyniku dokonanej analizy lingwistycznej okazało się, że dezagentywne środki w obu językach, mimo iż są formalnie podobne, wykazują pewne istotne różnice w dziedzinie semantyki i frekwentywności.


Słowa kluczowe


dezagentywność, strona bierna, zdania bezpodmiotowe z określeniem predykatywnym w formie V 3.pl., zdania bezosobowe, podmiot logiczny

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Bak 2010: Bak, Piotr. Grammar of the Polish Language: A Popular Outline. Warsaw: Wiedza Powszechna, 1977, 2010. [In Polish: Bąk, Piotr. Gramatyka języka polskiego: zarys popularny. Warszawa: Wiedza Powszechna 1977, 2010.]

Wierzbicka 1999: Wierzbicka, Anna. Language – mind – culture. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. [In Polish: Wierzbicka, Anna. Język – umysł – kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.]

Wrobel 2001: Wrobel, Henryk. Grammar of the Polish Language. Krakow: Od Nowa, 2001. [In Polish: Wróbel, Henryk. Gramatyka języka polskiego. Kraków: Od Nowa, 2001.]

Grepl 1967: Grepl, Miroslav. “To the Essence of the Types of Sentences in the Slavic Languages.” Voprosy yazykoznaniya, no. 5 (1967): 60–68. [In Russian: Грепль, Мирослав. „К сущности типов предложений в славянских языках.” Вопросы языкознания, no. 5 (1967), 60–68.]

GWJP 1984: Grochowski, Maciej & Stanislaw Karolak & Zuzana Topolinska. Grammar of Contemporary Polish Language: Syntax. Warsaw: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. [In Polish: Grochowski Maciej & Stanisław Karolak & Zuzana Topolińska. Gramatyka współczesnego języka polskiego: składnia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.]

Korytkowska 1990: Korytkowska, Malgorzata. On the Problem of Contrastive Syntax on the Example of Bulgarian and Polish Non-subject Sentences. Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk, Lodz: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990. [In Polish: Korytkowska, Małgorzata. Z problematyki składni konfrontatywnej na przykładzie bułgarskich i polskich zdań bezpodmiotowych. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990.]

Karpowicz 1999: Karpowicz, Tomasz. Grammar of the Polish Language: An Outline. Warsaw: Muza, 1999. [In Polish: Karpowicz, Tomasz. Gramatyka języka polskiego: zarys. Warszawa: Muza, 1999.]

Nagorko 1998: Nagorko, Alicja. An Outline of Polish Grammar (with Word Formation). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. [In Polish: Nagórko, Alicja. Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.]

Savova 2014: Savova, Dimka. Deagentivity in the Bulgarian Language and Its Expression (in Comparison with the Serbian Language). Sofia University Press, 2014. [In Bulgarian: Савова, Димка. Деагентивността в българския език и нейното изразяване (в съпоставка със сръбския език). София: УИ Св. Кл. Охридски, 2014.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.25-46
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-14 12:03:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dimka Savova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.