Вокативни форми на роднинските названия в народнопесенния фолклор от Ксантийско (дн. Гърция)

Elena Kanevska-Nikolova

Streszczenie w języku polskim


Formy wołacza nazw określających stopień pokrewieństwa w pieśniach ludowych z regionu Ksanti

Przedmiotem artykułu są formy wołacza nazw wyrażających stopień pokrewieństwa w pieśniach ludowych regionu Ksanti opublikowanych w dwóch opracowaniach (Pomacy. Muzułmanie Rodopów (1995) P. Theoharidisa i Wysusz mnie, spal mnie... (2012) E. Usheva). Zaprezentowano w nim rozmaite sposoby zwracania się do matki, córki, syna i innych krewnych. Zbadano nazwy osób spokrewnionych oraz nazwy osób będących w relacji powinowactwa. Okazuje się, że wśród badanych nazw przewagę mają formacje żeńskie. Największą rozmaitością i frekwencją charakteryzują się zwroty do matki, co potwierdza tezę o kulcie Wielkiej Matki, a także świadczy o wielkim uznaniu i poszanowaniu dla macierzyństwa. Wśród zbadanej dużej części nazw stopni pokrewieństwa wyróżniają się typowe dla gwar rodopskich deminutywne formy rzeczownikowe. W grupie nazw osób będących w relacji powinowactwa znajdują się rozmaite formy wołacza o interesującej semantyce, które uzupełniają obraz bułgarskiej terminologii rodzinnej.


Słowa kluczowe


nazwy stopni pokrewieństwa, formy wołacza, nazwy osób spokrewnionych i niespokrewnionych

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Barbolova 2000: Barbolova, Zoya. “Denominations of Sister-in-law and Brother-in-law in the Bulgarian Dialects.” In Krumova-Tsvetkova, L. & H. Panteleeva, eds. For the Words and the Dictionaries. Lexicographical and Lexicological Readings ’98, 391–399. Sofia: DIOS, 2000. http://georgesg.info/belb/personal/barbolova/Zolva2.pdf. [In Bulgarian: Барболова, Зоя. „Названия за зълва и девер в българските диалекти.“ В: Крумова-Цветкова, Л. & Х. Пантелеева, ред. За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения’98, 391–399. София: ДИОС, 2000. http://georgesg.info/belb/personal/barbolova/Zolva2.pdf.]

BSRL: Balgarska Semeyno-Rodova Leksika. Entsiklopedichen Rechnik. Ed. by H. Holiolchev et al. Sofia: Iztok-Zapad, 2012. [In Bulgarian: Българска семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник. Съст. Хр. Холиолчев и кол. София: Изток-Запад, 2012.]

BTR: Balgarski Talkoven Rechnik. Ed. by L. Andreychin et al. Sofia: Nauka i izkustvo, 1994. [In Bulgarian: Български тълковен речник. Съст. Л. Андрейчин и кол. София: Наука и изкуство, 1994.]

Georgieva 2017: Georgieva, Tsvetelina. “The Family Names – Challenges and Perspectives.” Bulgarian language, no. 3 (2017): 118–133. [In Bulgarian: Георгиева, Цветелина. „Роднинските названия – предизвикателства и перспективи.” Български език, кн. 3 (2017): 118–133.]

Kanevska-Nikolova 2014: Kanevska-Nikolova, Elena. “Bulgarian-speaking Muslims in the Southern Rhodopes. The Contemporary Situation: Language and Identity.” In Uzeneva, Elena, ed. Slavic Muslims in the Balkans: language, culture, identity. Moskva: RAS, 2014, 135–149. [In Russian: Каневска-Николова, Елена. „Болгароязычные мусульмане в Южных Родопах. Современная ситуация: язык и идентичность.” В: Узнева, Елена, ред. Славяне-мусульмане на Балканах: язык, культура, идентичность. Москва: Институт славяноведения РАН, 2014, 135–149.]

Kitanova 2013: Kitanova, Maria. “Other Names Reflecting the Opposing Own – Foreign”. Electronic publishing LiterNet (Published 17.10.2013). https://liternet.bg/publish29/maria-kitanova/svoi-za-chuzhdite/drugi.htm. [In Bulgarian: Китанова, Мария. „Други названия, отразяващи противопоставянето свой – чужд.” Електронно издателство LiterNet (Публ.: 17.10.2013). https://liternet.bg/publish29/maria-kitanova/svoi-za-chuzhdite/drugi.htm.]

Kokkas 2012: Kokkas, Nikolaos. “The Incorporation of Traditional Values in Pomak Folk Tales.” ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ (Published 29.08.2012, accessed 7.11.2017). http://pomakohoria.blogspot.bg/2012/08/incorporation-of-traditional-values-in.html.

Theoharidis 1995: Theoharidis, Petros. Pomaki. The Muslims of Rodopi: History, Origin, Language, Religion, Folklore. Xanthi: Cultural Development Thracian Center, 1995. [In Greek: Θεοχαριδης, Πετρος. Πομακοι. Οι Μουσουλμανοι της Ροδοπης (Ιστορια, καταγωγη, Γλωσσα, Θρησκεια, Λαογραφικα). Ξανθη: ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΘΡΑΚΗΣ, 1995.]

Tsivyan 1990: Tsivyan, Tatyana. Linguistic Foundations of the Balkan Model of the World. Moscow: Science, 1990. [In Russian: Цивьян, Татьяна. Лингвистические основы балканской модели мира. Москва: Наука, 1990.]

Ushev 2012: Ushev, Efim. Dry me, Burn me…: The Southern Bulgarian Folk Culture in Xanthi Region. Varna: Slavena, 2012. [In Bulgarian: Ушев, Ефим. Изсуши ме, изгори ме… (Южнородопският български фолклор в Ксантийско). Варна: Славена, 2012.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.58-63
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-14 12:26:40


Statystyki

Widoczność abstraktów - 283
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Bulgarian) - 30

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Elena Kanevska-Nikolova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.