Фантазмите за България в някои полски репортажи от втората половина на ХХ век

Adriana Kovacheva

Streszczenie w języku polskim


Fantazmaty o Bułgarii w niektórych polskich reportażach z drugiej połowy XX wieku

Analizowane w artykule reportaże są rozpatrywane jako teksty, które ilustrują sposoby kształtowania wiedzy o państwach socjalistycznych w dobie nasilającej się cenzury. Ukazano w nim w jaki sposób autorzy reportaży reprodukują dyskurs kolonialny, zastępując ideologiczną fikcję kolonizatora fikcją, stworzoną na użytek państwa totalitarnego.


Słowa kluczowe


reportaż, cenzura, literatura drugiej połowy XX wieku, polsko-bułgarskie kontakty literackie, orientalizm

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Bartelski 1963: Bartelski, Leslaw M. Jezdiec z Madary. Szkice o Ziemi Bulgarskiej. Warsaw: Ksiazka i Wiedza, 1963. [In Polish: Bartelski, Lesław M. Jeździec z Madary. Szkice o ziemi bułgarskiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1963.]

Janion 2006: Janion, Maria. Niesamowita Slowianszczyzna. Fantazmaty Literatury. Krakow: Wydawnictwo Literackie, 2006. [In Polish: Janion, Maria. Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.]

Klejn 1977: Klejn, Zbigniew. Zycie po Bulgarsku. Warsaw: Iskry, 1977. [In Polish: Klejn, Zbigniew. Życie po bułgarsku. Warszawa: Iskry, 1977.]

Klejn 1979: Klejn, Zbigniew. Miara Slonca i Miara Krysztalu. Warsaw: Ksiazka i Wiedza, 1979. [In Polish: Klejn, Zbigniew. Miara słońca i miara kryształu. Warszawa: Książka i Wiedza, 1979.]

MLAM 5731: “Letters to Leslaw Bartelski from representatives of foreign institutions”, II. k. 79, 5 t. 2, sygnatura 5731, t. 23, Manuscript Archieves, The Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw. [In Polish: „Listy do Lesława Bartelskiego od cudzoziemców z instytucji zagranicznych”, II. k. 79, 5 t. 2, sygnatura 5731, t. 23, Zbiory Działu Rękopisów, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.]

Said 2005: Said, Edward W. Orientalism. Polish translation by M. Wyrwas-Wisniewska. Poznan: Zysk i S-ka, 2005. [In Polish: Said, Edward W. Orientalizm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005.]

Tronski 1979: Tronski, Bronislaw. Slonce nad Stara Planina. Zapiski korespondenta z Bulgarii. Warsaw: Ministry of National Defence, 1979. [In Polish: Troński, Bronisław. Słońce nad Starą Płaniną. Zapiski korespondenta z Bułgarii. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.173-182
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-14 14:35:08

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Adriana Kovacheva

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.