Производната дума в тълковния речник

Tsvetanka Dimchova Avramova

Streszczenie w języku polskim


Wyraz pochodny w słowniku jednojęzycznym

Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu są niektóre aspekty opisu leksykograficznego wyrazów pochodnych (tj. powstałych w wyniku derywacji leksykalnej) w słownikach współczesnego języka bułgarskiego o różnej objętości i zakresie słownictwa. W artykule zwrócono uwagę na miejsce derywatów w strukturze słowników jedno- i wielotomowych z położeniem nacisku na różne rodzaje definicji derywatów mutacyjnych, modyfikujących i transpozycyjnych. W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano postulaty dotyczące przyszłego opisu leksykograficznego, m. in.: wprowadzenia jednolitych zasad reprezentacji poszczególnych typów derywatów w słownikach jednojęzycznych (niezależnie od ich wielkości); użycia odpowiedniej definicji wyjaśniającej znaczenie leksykalne, wskazującej na stosunki motywacyjne między wyrazem pochodnym a wyrazem podstawowym; unikania układu gniazdowego.


Słowa kluczowe


język bułgarski, słownik jednojęzyczny, wyraz pochodny, znaczenie leksykalne, definicja leksykograficzna

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Dokulil 1982: Dokulil, Milos. “On the problem of transfers and transitions between parts of speech, esp. of transposition.” Slovo a slovesnost, no. 4 (1982): 257–271. [In Czech: Dokulil Miloš. „K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice.“ Slovo a slovesnost, no. 4 (1982): 257–271.]

Kubryakova 1981: Kubryakova, Elena. Types of linguistic meanings. The semantics of the derived word. Moscow: Nauka, 1981. [In Russian: Кубрякова, Елена. Типы языковых значений. Семантика производного слова. Москва: Наука, 1981.]

Kurylowicz 1962: Kurylowicz, Jerzy. “Lexical Derivation and Syntactic Derivation. Into the Theory of the Parts of Speech.” In: Essays on linguistics, 57–70. Moscow: Foreign Literature Publishing House. [In Russian: Курилович, Ежи. «Деривация лексическая и деривация синтаксическая. К теории частей речи.» В: Очерки по лингвистике, 57–70. Москва: Издательство иностранной литературы, 1962.]

Opavska 2013: Opavska, Zdenka. “Possibilities for Lexicographical Interpretation of Nomina Actoris.” In: Martincova, Olga & Indra Svetla, eds. New words in explanatory dictionaries, 55–61. Prague: Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences, 2000. [In Czech: Opavská, Zdenka. „Možnosti lexikografického výkladu konatelských jmen.“ In: Martinová, Olga & Indra Světlá, ed. Nová slova ve výkladových slovnících, 55–61. Praha: ÚJC AV ČR, 2000.]

Słowniki

BED 1976: Andreychin, Lyubomir & Lyuben Georgiev & Stefan Ilchev & Nikola Kostov & Ivan Lekov & Stoyko Stoykov. Bulgarian Explanatory Dictionary. Third Edition. Sofia: Science and Art, 1976. [In Bulgarian: Андрейчин, Любомир & Любен Георгиев & Стефан Илчев & Никола Костов & Иван Леков & Стойко Стойков & Цветан Тодоров. Български тълковен речник. Трето изд. София: Наука и изкуство, 1976.]

BED 1994: Andreychin, Lyubomir & Lyuben Georgiev & Stefan Ilchev & Nikola Kostov & Ivan Lekov & Stoyko Stoykov. Bulgarian Explanatory Dictionary. Fourth edition, expanded and revised by D. Popov. Sofia: Science and Art, 1994. [In Bulgarian: Андрейчин, Любомир & Любен Георгиев & Стефан Илчев, & Никола Костов & Иван Леков & Стойко Стойков & Цветан Тодоров. Български тълковен речник. Четвърто изд., допълнено и преработено от Д. Попов. София: Наука и изкуство, 1976.]

BED 2012: Radeva, Vasilka. Bulgarian Explanatory Dictionary. Sofia: East and West, 2012. [In Bulgarian: Радева, Василка. Български тълковен речник. София: Изток – Запад, 2012.]

CEDBL 1995: Burov, Stoyan & Valentina Bondzholova & Maria Ilieva & Penka Pehlivanova. Contemporary Explanatory Dictionary of the Bulgarian Language with Illustrations and Supplements. Veliko Tarnovo: Elpis, 1995. [In Bulgarian: Буров, Стоян & Валентина Бонджолова & Мария Илиева & Пенка Пехливанова. Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1995.]

DBL: Dictionary of the Bulgarian Language. Vol. 1. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1977. First Edition. Second, expanded and revised edition: Pernishka, Emiliya, ed. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2001. Vol. 2. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1979. First Edition. Second, expanded and revised edition: Krumova-Tsvetkova, Liliya, ed. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2001. Vol. 3. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1981. First Edition. Second, expanded and revised edition: Kasabov, Ivan, ed. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2006. Vol. 4. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1984. First Edition. Second, expanded and revised edition: Choroleeva, Maria, ed. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2012. Vol. 5. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1987. Vol. 6. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1990. Vol. 7. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1993. Vol. 8. Cholakova, Kristalina, ed. Sofia: BAS Publishing House, 1995. Vol. 9. Kjuvlieva-Mishaykova, Vesa & Maria Choroleeva, eds. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 1998. Vol. 10. Pernishka, Emilia & Lilia Krumova-Tsvetkova, eds. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2000. Vol. 11. Baltova, Yulia & Maria Choroleeva, eds. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2002. Vol. 12. Kjuvlieva-Mishaykova, Vesa & Emilia Pernishka, eds. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2004. Vol. 13. Krumova-Tsvetkova, Lilia & Emilia Pernishka, eds. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House & Emas, 2008. Vol. 14. Krumova-Tsvetkova, Lilia & Maria Choroleeva, eds. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2012. Vol. 15. Krumova-Tsvetkova, Lilia & Maria Choroleeva, eds. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2015. [In Bulgarian: Речник на българския език. T. 1. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1977 (1-во изд.). 2-ро, доп. и прераб. изд.: Пернишка, Емилия, ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2001. Т. 2. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН: 1979 (1-во изд.). 2-ро, доп. и прераб. изд.: Крумова-Цветкова, Лилия, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2002. Т. 3. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1981 (1-во изд.). 2-ро, доп. и прераб. изд.: Касабов, Иван, ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2006. Т. 4. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1984 (1-во изд.). 2-ро, доп. и прераб. изд.: Чоролеева, Мария, ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2001; преизд. 2012. Т. 5. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1987. Т. 6. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1990. Т. 7. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1993. Т. 8. Чолакова, Кристалина, гл. ред. София: Изд. на БАН, 1995. Т. 9. Кювлиева-Мишайкова, Веса & Мария Чоролеева, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 1998. Т. 10. Пернишка, Емилия & Лилия Крумова-Цветкова, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2000. Т. 11. Балтова, Юлия & Мария Чоролеева, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2002. Т. 12. Кювлиева-Мишайкова, Веса & Емилия Пернишка, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2004. Т. 13. Крумова-Цветкова, Лилия & Емилия Пернишка, ред. София: АИ Проф. Марин Дринов & Емас, 2008. Т. 14. Крумова-Цветкова, Лилия & Мария Чоролеева, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов, 2012. Т. 15. Крумова-Цветкова, Лилия & Мария Чоролеева, гл. ред. София: АИ Проф. Марин Дринов, 2015.]

DCBLL: Romanski, Stoyan, ed. Dictionary of Contemporary Bulgarian Literary Language. Vol. 1. Sofia: BAS Publishing House, 1955. Vol. 2. Sofia: BAS Publishing House, 1957. Vol. 3. Sofia: BAS Publishing House, 1959. [In Bulgarian: Романски, Стоян, гл. ред. Речник на съвременния български книжовен език. Т. 1. София: Изд. на БАН, 1955. Т. 2. София: Изд. на БАН, 1957. Т. 3. София: Изд. на БАН, 1959.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2019.8.61-72
Data publikacji: 2019-12-05 09:02:07
Data złożenia artykułu: 2019-06-17 15:44:54


Statystyki

Widoczność abstraktów - 451
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Bulgarian) - 141

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Tsvetanka Dimchova Avramova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.