Status prawny mediatora w postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych

Andrzej Korybski

Streszczenie w języku polskim


W kulturze prawa stanowionego zarówno wprowadzenie postępowania mediacyjnego do porządku prawnego, jak też określenie statusu prawnego mediatora i jego odpowiedzialności wymaga działań ustawodawczych. Z taką sytuacją mamy do czynienia w polskim porządku prawnym. Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych zostało wprowadzone do prawa cywilnego w 2005 r., zaś w 2015 r. model mediacji w sprawach cywilnych został dość istotnie znowelizowany. Zmianom uległ też status mediatora w związku z wprowadzeniem nowego typu mediatora – tzw. stałego mediatora, a także z nieco innym ukształtowaniem odpowiedzialności prawnej mediatorów. Zmiany te zostały rozważone w artykule. W ich konsekwencji wzmocnione zostały przesłanki postępującej profesjonalizacji czynności mediacyjnych.


Słowa kluczowe


mediacja; mediator; status prawny; sprawa cywilna; postępowanie mediacyjne; odpowiedzialność prawna; odpowiedzialność zawodowa

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Arczewska M., Społeczne role sędziów rodzinnych, Warszawa 2009.

Badgley R.A., Mediator Liability Claims: A Survey of Recent Developments, www.lockelord.com/~/media/Files/Newsandevents/publications/2013/05/Mediator%Liability [access: 9.03.2018].

Bieliński A., Mediator w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia regulacji obcych i polskich, http://arbitraz.laszczuk.pl/_adr/35/Mediator_w_sprawach_cywilnych__-_wybrane_zagadnienia_regulacji_obcych_i_polskich.pdf [access: 10.12.2017].

Błaszczak Ł., Charakter prawny umowy o mediację, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 1.

Broński W., Dąbrowski M., Status prawny mediatora w sprawach cywilnych. Stan obecny i propozycje zmian, „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. 24, nr 4.

Broński W., Sławicki P., Mediator – czy potrzebna specjalna ustawa, www.rp.pl/artykul/1093170-Bronski-Slawicki-o-mediacji-czy-potrzebna-specjalna-ustawa.html [access: 27.04.2017].

Buzatu N.E., The Responsibility of Mediator, “AGORA International Journal of Juridical Sciences” 2013, No. 4.

Cebula R., Mediacja w polskim prawie cywilnym, „Mediator” 2005, nr 34.

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters.

Ehrlich S., Dynamika norm. Podstawowe zagadnienia wiążących wzorów zachowania, Warszawa 1994.

Ehrlich S., Wiążące wzory zachowania. Rzecz o wielości systemów norm, Warszawa 1995.

Gajda-Roszczynialska K., Mediacja obligatoryjna, „Przegląd Prawa Cywilnego” 2012, nr 3.

Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2014.

Kalisz A., Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warszawa 2016.

Kaźmierczak M., Kaźmierczak J., Mediacja rodzinna, Warszawa 2015.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, t. 1, Warszawa 2017.

Kogan B.I., Mediator Liability and Mediator Liability Insurance, www.rimediators.org/yahoo-siteadmin/assets/docs/Mediator_Liability_Insurance.21280717.pdf [access: 9.03.2018].

Koszowski M., Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu mediatora (zasady etyki mediatora) z uwzględnieniem standardów europejskich, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2008, nr 77.

Kuźmicka-Sulikowska J., Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 3.

Kwiatkowska M., Instytucja mediacji w sprawach rodzinnych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD” 2012, nr 2(6).

Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Warszawa 2017.

Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, eds. K.J. Hopt, F. Steffek, Oxford 2013.

Myślińska M., Mediator w polskim porządku prawnym, Warszawa 2018.

Pazdan M., Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność mediatora, [in:] Odpowiedzialność cywilna, red. M. Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004.

Skąpska G., Czapska J., Kozłowska M., Społeczne role prawników (sędziów, prokuratorów, adwokatów), Wrocław 1989.

Telenga P., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, t. 1, Warszawa 2017.

The Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws, 2016, Item 1822).

The Act of 27 July 2001 – Law on the Justice and Court System (Journal of Laws, 2016, Item 2062 as amended).

The Act of 27 July 2005 on court costs (Journal of Laws, 2018, Item 300).

The Act of 10 September 2015 on the amendment of certain acts to support amicable dispute resolution methods (Journal of Laws, 2015, Item 1595).

The Regulation of the Minister of Justice of 20 January 2016 on keeping a list of permanent mediators (Journal of Laws, 2016, Item 122).

The Regulation of the Minister of Justice of 20 June 2016 on remuneration and reimbursement of expenses incurred by the mediator in civil proceedings (Journal of Laws, 2016, Item 921).

The Regulation of the Minister of Labour and Social Policy on the classification of professions and specializations for the needs of the labour market (Journal of Laws, 2014, Item 1145; Journal of Laws, 2016, Item 1876).

Zienkiewicz A., Mediator w sprawach cywilnych, „Rejent” 2005, nr 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.143-162
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:18
Data złożenia artykułu: 2018-04-18 13:22:00

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Korybski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.