Mediacja a sprawiedliwość decyzji rozwiązującej spór

Wojciech Dziedziak

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto zagadnienie sprawiedliwości decyzji rozwiązującej spór w mediacji. Rozważania dotyczą mediacji w sprawach cywilnych. W stosunkach cywilnoprawnych, nawiązując do klasycznego rozróżnienia Arystotelesa, które jest punktem wyjścia wszelkich poważnych rozważań o sprawiedliwości, na sprawiedliwość rozdzielczą (iustitia distributiva) i sprawiedliwość wyrównawczą, chodzi o sprawiedliwość wyrównawczą (iustitia commutativa). Autor wskazuje przeszkody, jakie pojawiają się, by można było mówić o sprawiedliwości decyzji rozwiązującej spór w mediacji. Dotyczą one w szczególności problemu ustaleń faktycznych oraz istoty ugody. W artykule podjęto ponadto zagadnienie sprawiedliwości proceduralnej, której normy (reguły) w postępowaniu mediacyjnym nie są realizowane. W konkluzji autor stwierdza, że istotą mediacji w sprawach cywilnych nie jest dążenie do sprawiedliwości; w mediacji nie zakłada się, że rozwiązanie ma być sprawiedliwe, nie o to chodzi. Podkreślono jednakże, iż instytucja mediacji jest potrzebna, ma zalety, jest ważna – niemniej aktualnie praktyczne znaczenie tej formy rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym jest niewielkie.


Słowa kluczowe


mediacja; mediacja w sprawach cywilnych; sprawiedliwość; sprawiedliwość wyrównawcza; sprawiedliwość proceduralna

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Ajdukiewicz K., O sprawiedliwości, [in:] Język i poznanie, t. 1, Warszawa 1985.

Antolak-Szymanski K., Piaskowska O.M., Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa 2017.

Araszkiewicz M., Płeszka K., Pojęcie alternatywnego rozwiązywania sporów, [in:] Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Warszawa 2017.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2008.

Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji – postępowanie cywilne, [in:] Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Warszawa 2017.

Kalisz A., Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warszawa 2016.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Wymiar sprawiedliwości a mediacja, [in:] Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej, red. B. Wojciechowski, M.J. Golecki, Toruń 2008.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993.

Korybski A., Myślińska M., Słuszność postępowania mediacyjnego (w świetle teorii dyskursu), „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, t. 15.

Morawski L., Podstawy filozofii prawa, Toruń 2014.

Opałek K., Studia z teorii i filozofii prawa, Kraków 1997.

Platon, Państwo, Kęty 2009.

Radbruch G., Filozofia prawa, Warszawa 2009.

Radwański Z., Prawo zobowiązań, Warszawa 1986.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.

Sadurski W., Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988.

Stelmach J., Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1995.

The Act of 10 September 2015 amending certain acts to support amicable dispute resolution methods (Journal of Laws, Item 1595).

Tkacz S., Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Katowice 2003.

Tokarczyk R.A., Sprawiedliwość jako naczelna wartość prawa, „Państwo i Prawo” 1997, z. 6.

Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.49-60
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:12
Data złożenia artykułu: 2018-04-20 18:23:41

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wojciech Dziedziak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.