Blog – gatunek w formie kolekcji czy kolekcja gatunków?

Sara Akram

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest próba odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie – czy blog można uznać za gatunek w formie kolekcji czy za kolekcję gatunków. Podstawę badawczą dla rozważań teoretycznych stanowi blog Jacka Kłosińskiego (klosinski.net). W pierwszej części artykułu zreferowano historię pojęcia kolekcji w refleksji naukowej. Zostały tu uwzględnione najważniejsze nazwiska badawcze i prace: Lwa Wygotskiego, Jeana Piageta, Anny Wierzbickiej, Jerzego Bartmińskiego, Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej oraz Marii Wojtak. Pojęcie kolekcji do lingwistyki przeniesiono z badań psychologicznych nad rozwojem procesu poznawczego człowieka. Dokładnie zdefiniował je Bartmiński, natomiast na grunt szczegółowych analiz przeniosła Niebrzegowska-Bartmińska, operacjonalizując je do badań nad tekstami ustnymi. Z kolei na płaszczyznę rozważań genologicznych pojęcie kolekcji wprowadziła Wojtak, przedstawiając koncepcję dwóch nowych form genologicznych – gatunku w formie kolekcji oraz kolekcji gatunków. Mogą być one bardzo pomocne w analizie gatunkowej blogu, który jest złożoną i niejednorodną formą wypowiedzi.

Autorka przedstawia analizę struktury blogu Kłosińskiego, z uwzględnieniem kwestii delimitacyjnych oraz problemu rozłożenia funkcji poszczególnych komponentów i funkcji całościowej, ustala również relacje między elementami składowymi blogu, aby sprawdzić, w jakim stopniu jest on strukturą wewnętrznie uporządkowaną i spójną. Stwierdza, że blog, choć nie spełnia jednak warunków, jakie gatunkowi w formie kolekcji stawia Wojtak, to jest wieloskładnikowym, heterogenicznym gatunkiem, którego postać może być modyfikowana dzięki możliwościom technologicznym.


Słowa kluczowe


blog; gatunek mowy; kolekcja; nowe media; Jacek Kłosiński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartmiński J., Założenia teoretyczne słownika, [w:] Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, oprac. J. Adamowski [et al.], Wrocław 1980, s. 7–36.

Ciach P., Pilawski P., Podcast, [w:] Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze słownictwo polskie, [online] rejestracja hasła: 10 października 2014, ostatnia aktualizacja hasła: 9 stycznia 2015. Dostępny w internecie: http://nowewyrazy. uw.edu.pl/haslo/podcast.html?pdf=1 [dostęp: 7 października 2017].

Gumkowska A., Maryl M., Blog to... blog. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl, [online]. Dostępny w internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3652/Gumkowska-Maryl-i-Toczyski-2009-Blog-to-blog.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 13 października 2017].

Internetowe gatunki dziennikarskie, red. nauk. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010.

Kłosiński J., Kłosiński. Blog, [online]. Dostępny w internecie: http://klosinski.net/ [dostęp: 7 października 2017].

Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, red. nauk. W. Godzic, współpr. A. Drzał-Sierocka, Warszawa 2010.

Niebrzegowska-Bartmińska S., Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2007.

Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. G. Godlewski [et al.], Warszawa 2014.

Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.

Piaget J., Równoważenie struktur poznawczych. Centralny problem rozwoju, przeł. Z. Zakrzewska, Warszawa 1981.

Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński [et al.], Warszawa–Bielsko-Biała 2007.

Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, wyb. prac pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

Więckiewicz M., Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruń 2012.

Wojtak M., Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2006, t. XV, s. 143–152.

Wojtak M., O posoborowych modlitewnikach. Uwagi filologa, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2014, t. 35, nr 3, DOI: https://doi.org/10.21852/sem.2014.3.02, s. 21–38.

Wojtak M., Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów 2011.

Wygotski L., Wybrane prace psychologiczne, Warszawa 1971.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2017.8.61
Data publikacji: 2018-08-20 13:20:35
Data złożenia artykułu: 2017-10-14 20:20:41


Statystyki


Widoczność abstraktów - 3012
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1426

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Sara Akram

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.