Przemiany i przeobrażenia gatunków prasowych na przykładzie wybranych tekstów o modzie

Ewa Bulisz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia przeobrażenia gatunkowe wybranych tekstów dotyczących mody. Autorka prześledziła ukształtowanie kompozycyjne materiałów ukazujących się w prasie kobiecej od wieku XIX, przez wiek XX, aż do współczesności. W aspekcie pragmatycznym publikacje modowe adaptują wyznaczniki gatunkowe korespondencji, felietonu, relacji, recenzji czy reklamy. Nie można jednak tej generycznej identyfikacji absolutyzować. Analiza ciągów gatunkowych ze szczególnym uwzględnieniem architektoniki realizujących je tekstów pokazuje, że typowe dla współczesnej prasy układy, czyli gatunki w formie kolekcji złożone ze wzmianek (stowarzyszonych z materiałem ikonograficznym) nie są redakcyjną nowością. Wprost przeciwnie – mają długą tradycję. Kolejna różnica w stosunku do współczesności dotyczy bogactwa genologicznego tekstów o modzie. W przeszłości o ich ukształtowaniu decydowały dwa schematy: gatunek w formie kolekcji złożony ze wzmianek oraz kolekcja gatunków z dominującą korespondencją.


Słowa kluczowe


teksty o modzie; mozaika; kompozycja tekstu; struktura tekstu; ciąg gatunkowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Best K.N., The History of Fashion Journalism, London–New York 2017.

Bryła J., Związki frazeologiczne funkcjonujące w prasowych komunikatach dotyczących mody, „Respectus Philologicus” 2010, nr 17 (22), s. 159–169.

Dobek R., „Journal Des Dames Et Des Modes” – czyli świat paryskiej damy po rewolucji (1797–1839), [w:] Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet, red. P. Perkowski, T. Stegner, Gdańsk 2009, s. 16–34.

„Dobra Gospodyni” R. V, 1905, nr 12.

„Dziennik Mód Paryskich” R. 8, 1846, nr 21.

„Elle” 2015, nr 8 (251).

„Harper’s Bazaar” 2016, nr 5.

Historia mody, red. M. Fogg, przeł. E. Romkowska, Warszawa 2016.

Karwatowska M., Jarosz B., Emulacja płci w tekstach o modzie, [w:] Oblicza płci. Język – Kultura – Edukacja, red. M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, Lublin 2012, s. 59–72.

Karwatowska M., Język mody dawniej i dziś, [w:] Kulturowy obraz mód społecznych, red. J. Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 115–127.

Karwatowska M., Nazwy strojów zwierciadłem obyczajów i kultury przełomu XVI–XVII wieku, [w:] Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie jej pracy naukowej, red. Cz. Kosyl, Lublin 2001, s. 51–60.

Karwatowska M., Wpływy obce w lubelskim słownictwie mody przełomu XVI/XVII wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae” 1998, vol. XVI, s. 115–125.

„Kobieta i Życie” 1956, nr 19 (355).

„Magazyn Mód. Dziennik przyjemnych wiadomości” 1835, nr 1.

„Moda i Życie Praktyczne” 1947, nr 17.

„Przegląd Mody” 1927, nr 11.

Rejakowa B., Kulturowe aspekty języka mody, Lublin 2008.

„Salon Paryski” R. 1, 1879, nr 3.

Sawicki S., Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 204–211.

Szaradowski P., Francja elegancja. Z historii haute couture, Wrocław 2016.

Wilczewska K., O słownictwie współczesnej mody, „Język Polski” 1970, z. 2, s. 97–109.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Lublin 2008.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wojtak M., Genologia tekstów użytkowych, [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008, s. 339–352.

Wojtak M., Metamorfozy gatunków prasowych, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, t. 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2009, s. 362–372.

Wojtak M., Osobliwe byty gatunkowe i tekstowe w ich uwikłaniach komunikacyjnych, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4, Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenek, Katowice 2011, s. 44–56.

Wojtak M., Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin 2015.

Wojtak M., Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych, „Stylistyka” 1999, t. 8, s. 105–117.

Wojtak M., Wzmianki do zadań specjalnych, „Media – Kultura – Społeczeństwo” 2007, nr 1 (2), s. 7–17.

Wojtak M., Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje tekstowe, [w:] Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008, s. 353–361.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Gatunki informacyjne, [w:] Prasowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński [et al.], Warszawa 2014, s. 33–59.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2017.8.39
Data publikacji: 2018-08-20 13:20:34
Data złożenia artykułu: 2018-06-23 21:29:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 711
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 236

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ewa Małgorzata Bulisz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.