Badania pracodawców jako źródło informacji o popycie na pracę – analiza wybranych zagadnień

Jagoda Jezior

Streszczenie w języku polskim


Artykuł zawiera analizę wybranych problemów poznawczych i aplikacyjnych badań pracodawców, których przedmiotem jest zapotrzebowanie na pracę osób z wyższym wykształceniem. Zasadniczy materiał źródłowy stanowią rezultaty cyklu projektów badawczych wykonanych przez autorkę w latach 2001–2011 na terenie województwa lubelskiego. Celem rozważań, które oparto na analizie podstaw teoretycznych, metodologicznych i empirycznych badań własnych, było określenie znaczenia badań pracodawców w procesie budowania wiedzy na temat popytu na pracę. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu specyfiki badań surveyowych. Wykazano, że występuje szereg determinant procesu projektowania i realizacji badań pracodawców, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu ich wartości poznawczej i aplikacyjnej. Należą do nich aspekty metodologiczne, w tym oddziaływanie cech społeczno-zawodowych respondentów na formowany przekaz, oraz kontekst problemów społecznych. Głównie jest to kwestia wzrastającego poziomu bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem, zwłaszcza w wypadku absolwentów uczelni. 


Słowa kluczowe


popyt na pracę; pracodawcy; badania surveyowe; metodologia badań społecznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2004, GUS, Warszawa 2005.

Bartoszek A., Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, Katowice 2003.

Buchner-Jeziorska A., Szkolnictwo wyższe a rynek pracy w Polsce lat dziewięćdziesiątych – w świetle oczekiwań pracodawców, [w:] Studia wyższe – szansa na sukces?, red. A. Buchner-Jeziorska, B. Minkiewicz, A. Osterczuk-Kozińska, Warszawa 1998.

Drogosz-Zabłocka E., Współpraca szkół i przedsiębiorstw – zasady, formy i zakres współpracy, [w:] Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, red. U. Jeruszka, Warszawa 2002.

Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Poznań 1998.

Jeruszka U., Elementy programu dostosowywania kształcenia zawodowego do popytu gospodarki na kadry kwalifikowane, [w:] Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, red. U. Jeruszka, Warszawa 2002.

Jezior J., Kontekst relacji społecznych „pracodawcy – studenci” i „respondenci – ankieterzy” w sytuacji badań popytu na pracę, „Annales UMCS. Sectio I” 2013, Vol. XXXVIII, z. 2.

Kozek W., Praca w warunkach zmian rynkowych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1994.

Kryńska E., Niedopasowania podaży i popytu na pracę w Polsce, [w:] Polski rynek pracy – niedopasowania strukturalne, red. E. Kryńska, Warszawa 2004.

Kryńska E., Wprowadzenie, [w:] Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach – przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych, red. E. Kryńska, Warszawa 2007.

Kukulak-Dolata I., Niedopasowania strukturalne na regionalnym rynku pracy. Studium przypadku województwa śląskiego, [w:] Polski rynek pracy – niedopasowania strukturalne, red. E. Kryńska, Warszawa 2004.

Kurowska A., Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011.

Meller J., Popytowa strona rynku pracy oraz jej podmioty, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków 1997.

Pliszkiewicz M., Hasło: Pracodawca, [w:] Encyklopedia organizacji i zarządzania, Warszawa 1981.

Potrzeby i oczekiwania pracodawców w województwie lubelskim. Raport z badań, red. M. Miedzik, Lublin 2013.

Rożnowski B., Markowski K., Łobocki J., Konefał K., Lokalne rynki pracy województwa lubelskiego w opiniach pracodawców, pracowników i młodzieży. Raport z badań terenowych, Lublin 2006.

Schuman H., Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Warszawa 2013.

Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002.

Żurawska J., Badania potrzeb pracodawców w kontekście oferty systemu edukacji na poziomie średnim i wyższym, Opole 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2015.40.2.81
Data publikacji: 2016-03-11 13:03:20
Data złożenia artykułu: 2015-10-09 13:47:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 623
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Jagoda Jezior

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.