„Ukrainizacja” polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce

Vadim Gierko

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostały przedstawione czynniki sprzyjające zwiększającemu się napływowi Ukraińców na studia do Polski oraz społeczno-ekonomiczne konsekwencje tego procesu. W roku akademickim 2014/2015 Ukraińcy stanowili 50,6% ogółu studentów cudzoziemców na polskich uczelniach. Zjawisko to zostało określone w mediach mianem „ukrainizacji”. Czynnikami, które mają wpływ na podjęcie decyzji o przyjeździe do Polski coraz większej liczby studentów z Ukrainy, są m.in. możliwość zdobycia europejskiego dyplomu, niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna na Ukrainie w latach 2013–2015 oraz zjawisko korupcji na ukraińskich uczelniach wyższych. Z jednej strony „ukrainizacja” polskich uczelni stanowi antidotum na konsekwencje niżu demograficznego i jest częścią szerszego procesu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce, a z drugiej – część polskich studentów deklaruje, że czują się dyskryminowani, gdyż w ich opinii wykładowcy traktują studentów z Ukrainy ulgowo ze względu na słabą znajomość języka polskiego i sytuację polityczno-ekonomiczną na Ukrainie. Polscy studenci deklarują również sprzeciw wobec finansowania studiów dla Ukraińców z publicznych pieniędzy. Opracowanie powstało w oparciu o dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, artykuły udostępnione przez Fundację „Perspektywy” i inne opracowania z danego obszaru.


Słowa kluczowe


"ukrainizacja" polskich uczelni; umiędzynarodowienie kształcenia wyższego w Polsce; studenci z Ukrainy w Polsce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013–2014 рр., infolight.org.ua/content/analiz-indeksu-konkurentospromozhnosti-ukrayini-v-2013-2014-rr [dostęp: 22.01.2015].

Bezprecedensowy wzrost liczby studentów zagranicznych w Polsce, www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1572:bezprecedensowy-wzrost-liczby-studentow-zagranicznych-w-polsce&catid=24&Itemid=119 [dostęp: 22.01.2015].

Będzie więcej ukraińskich studentów na polskich uczelniach, studia.dlastudenta.pl/artykul/Bedzie_wiecej_ukrainskich_studentow_na_polskich_uczelniach,110627.html [dostęp: 22.01.2015].

Denysiuk S., Kornijenko W., Wizerunek Ukrainy w wewnętrzno- i zewnętrznopolitycznych kontekstach współczesności, „Studia Politologica Ucraino-Polona” 2014, t. 4.

Gierko V., Badania losów absolwentów polskich wyższych uczelni z krajów byłego ZSRR, „Studia Politologica Ucraino-Polona” 2013, t. 3 (irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Spup_2013_3_9.pdf, dostęp: 22.01.2015).

Gierko V., Sytuacja materialna i warunki mieszkaniowe w trakcie studiów w Polsce – opinie studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu, [w:] Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne, red. W. Dzianisava, P. Juszkiewicz, A. Okuskaite, Warszawa 2014.

Jak osiągnąć 100 tys. studentów zagranicznych w Polsce, www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=5498:jak-osign-100-tys-studentow-zagranicznych-w-polsce&catid=203:105-newsletter-2014&Itemid=100143 [dostęp: 22.01.2015].

Łukaszewska J., Jak szkoły wyższe zabiegają o studentów cudzoziemców, „Biuletyn Migracyjny” 2010, nr 26.

Mazur J., [w:] Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce (1989–1995), red. J. Mazur, Lublin 1996.

Narodowcy: Nie chcemy w Polsce ukraińskich studentów, wyborcza.pl/1,75248,16831271,Narodowcy__Nie_chcemy_w_Polsce_ukrainskich_studentow_.html#ixzz3PZg30Xp2 [dostęp: 22.01.2015].

Over 46 000 International Students in Poland, www.studyinpoland.pl/en/index.php/news/40-over-46-000-international-students-in-poland [dostęp: 18.10.2015].

Pacułek A., Studenci o kolegach z Ukrainy: Zajmują miejsca Polakom, lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,17036981,Studenci_o_kolegach_z_Ukrainy__Zajmuja_miejsca_Polakom.html#ixzz3Ok0Ym1wI [dostęp: 22.01.2015].

Polski Erasmus dla Ukrainy, www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polski-erasmus-dla-ukrainy.html [dostęp: 22.01.2015].

Polskie stypendia dla studentów z Ukrainy, www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1781:polskie-stypendia-dla-studentow-z-ukrainy&catid=22:studia&Itemid=119 [dostęp: 22.01.2015].

Rozpoczął się program „Polski Erasmus dla Ukrainy”, www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rozpoczal-sie-program-polski-erasmus-dla-ukrainy.html [dostęp: 22.01.2015].

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006 r., nr 190, poz. 1406).

Siwiński W., Ilu studentów zagranicznych potrzebuje Polska?, www.studyinpoland.pl/konsorcjum/pdfy/konferencja2013/1/ilu_studentow_zagranicznych.pdf [dostęp: 22.01.2015].

Smaga D., Zagraniczni studenci wybierają Lublin. Studiuje u nas 3037 obcokrajowców, www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140121/LUBLIN/140129871 [dostęp: 22.01.2015].

Stop ukrainizacji Uniwersytetu Opolskiego. Polscy studenci przekonują, że są dyskryminowani, natemat.pl/119559,stop-ukrainizacji-uniwersytetu-opolskiego-polscy-studenci-przekonuja-ze-sa-dyskryminowani [dostęp: 22.01.2015].

Studenci-cudzoziemcy w Polsce, www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=2060 [dostęp: 19.10.2015].

Study in Poland. Studenci zagraniczni w Polsce 2012, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, www.studyinpoland.pl/konsorcjum/pdfy/oraporcie_atudy_in_poland2012.pdf [dostęp: 22.01.2015].

Tkachenko I., Polityka z głowy nie umyka? Studenci z Ukrainy specjalistami od polityki, prostir.pl/lifestyle/150107 [dostęp: 22.01.2015].

Ustawa o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 r. (Dz.U. z dnia 28 września 2007 r., nr 180, poz. 1280 z późn. zm.; Dz.U. z 2008 r., nr 17, poz. 106, art. 1 § 2).

www.studyinpoland.pl [dostęp: 22.01.2015].

Zagraniczni studenci ratują uczelnie przed niżem, www.dziennikpolski24.pl/artykul/3623032,zagraniczni-studenci-ratuja-uczelnie-przed-nizem,id,t.html?coockie=1 [dostęp: 22.01.2015]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2015.40.2.103
Data publikacji: 2016-03-11 13:03:21
Data złożenia artykułu: 2015-10-22 13:52:36


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1056
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Vadim Gierko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.