Rodzinna czy instytucjonalna przestrzeń opieki nad populacją seniorów – kontekst procesów migracyjnych

Zofia Kawczyńska-Butrym, Elżbieta Anna Czapka

Streszczenie w języku polskim


W Europie obserwuje się proces starzenia się większości społeczeństw. Państwa stoją przed trudnym wyzwaniem zapewnienia opieki coraz większej populacji ludzi starych. Tradycyjnie najważniejszym dawcą opieki jest rodzina. W wielu krajach, w tym w Polsce, obserwuje się wzrost liczby emigrujących kobiet, co jest jednym z czynników wpływających  na zmniejszenie kapitału opiekuńczego rodzin. Artykuł podejmuje problem zmian kierunku świadczeń opiekuńczych w starzejącej się Europie w kontekście procesów migracyjnych. Stawia pytania o zakres i formę udziału migrantów funkcjonujących w transnarodowej przestrzeni społecznej w opiece nad starymi członkami rodzin.

 


Słowa kluczowe


opieka; ludzie starzy; migracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baldassar L.,Transnational Families and Aged Care: the Mobility of Care and the Migrancy of Ageing, “Journal of Ethnic and Migration Studies” 2007, Vol. 33, No. 2, DOI: dx.doi.org/10.1080/13691830601154252.

Błędowski P., Wilmowska-Pietruszyńska A., Organizacja opieki długoterminowej w Polsce. Problemy, propozycje rozwiązań, „Polityka Społeczna” 2009, nr 7.

Budzyńska E., Struktura społeczno-demograficzna i wzorce kulturowe w kształtowaniu potrzeb socjalnych katowickiej rodziny, [w:] Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach, red. A. Bartoszek, K. Czekaj, D. Trawkowska, Katowice 2012.

Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2013.

Dyczewski L., Więź między pokoleniami w rodzinie, Lublin 2012.

Dzikowska B., Formy pomocy społecznej świadczone na rzecz osób w wieku poprodukcyjnym, [w:] Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów, red. E. Kościńska, Bydgoszcz 2013.

Eichler M., Pfau-Effinger B., The Consumer Principle in the Care of Elderly People: Free Choice and Actual Choice in the German Welfre State, “Social Policy & Administration” 2009, Vol. 43, No. 6, DOI: dx.doi.org/10.1111/j.1467-9515.2009.00684.x.

Faist T., Transnationalisation in International Migration: Implication for Study of Citizenship and Culture, “Ethnic and Racial Studies” 2000, Vol. 23, No. 2, DOI: dx.doi.org/10.1080/014198700329024.

Family Caregiving for the Elderly in Poland, ed. B. Bień, Białystok 2006.

Grundy E., Demographic Influence on the Future of Family Care, [w:] The Future of Family Care for Older People, eds. I. Allen, E. Perkins, London 1995.

Jonda B., Motywy i warunki powstawania oraz społeczne znaczenie projektów międzynarodowych w Niemczech, [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, red. J.T. Kowalewski, P. Szukalski, Łódź 2008.

Kawczyńska-Butrym Z., Diagnoza pielęgniarska w środowisku lokalnym, [w:] Diagnoza pielęgniarska, red. Z. Kawczyńska-Butrym, Warszawa 1999.

Kehusmaa S., Autii-Ramo I., Helenius H., Rissanen P., Does Informal Care Reduce Public Care Expenditure on Elderly Care? Estimates Based on Finland’s Age Study, “BMC Health Services Research” 2013, Vol. 13, DOI: dx.doi.org/10.1186/1472-6963-13-317.

Komorska M., Wsparcie społeczne ludzi starszych, [w:] Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów, red. E. Kościńska, Bydgoszcz 2013.

Kotlarska-Michalska A., Funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca wielkomiejskich rodzin pracowniczych, Poznań 1990.

Kotowska I.E., Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności, [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, red. J.T. Kowalewski, P. Szukalski, Łódź 2008.

Krzyżowski Ł., In the Trap of Intergenerational Solidarity: Family Care in Poland’s Ageing Society, “Polish Sociological Review” 2011, Vol. 1(73).

Krzyżowski Ł., Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej, Warszawa 2013.

Krzyżowski Ł., Mucha J., Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 1.

Kuciarska-Ciesielska M., Gospodarstwa domowe z osobami starszymi, [w:] Seniorzy w polskim społeczeństwie, Warszawa 1999.

Kurpas D., Kiedy starość nie jest równoznaczna z zależnością i samotnością – punkt widzenia lekarza rodzinnego, [w:] Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne, red. S. Rogala, Opole 2010.

Mestheneos E., Triantafillou J., Supporting Family Carers of Older People in Europe – the Pan-European Background Report Empirical Evidence, Policy Trends and Future Perspectives, Hamburg 2005.

Perek-Białas J., Refleksje na temat wykorzystania wskaźników o sytuacji starzejącej się populacji – nowe wyzwania, nowe rozwiązania, [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, red. J.T. Kowalewski, P. Szukalski, Łódź 2008.

Piotrowski J., Miejsce człowieka starego w rodzinie i w społeczeństwie, Warszawa 1973.

Polacy wobec własnej starości, CBOS 94/2012.

Ribbe M.W., Care for Elderly: the Role of the Nursing Home in Duch Health Care System, “International Psychogeriatrics” 1993, No. 5.

Social Protection Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_protection_statistics [dostęp: 01.01.2015].

Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, CBOS 06/2012.

Suszko R., Stan zdrowia oraz potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych, „Studia BAS” 2012, nr 2(30).

Szafranek A., Człowiek stary w sytuacji przemocowej w domach pomocy społecznej województwa podlaskiego, Lublin 2013 (niepublikowana praca doktorska).

Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa 2000.

Tobiasz-Adamczyk B., Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku starszego, Kraków 2004.

Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, Katowice 2003.

Warnes A., Ford R., Migration and Family Care, [w:] The Future of Family Care for Older People, eds. I. Allen, E. Perkins, London 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2015.40.2.65
Data publikacji: 2016-03-11 13:03:19
Data złożenia artykułu: 2015-11-09 07:45:11

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Zofia Kawczyńska-Butrym, Elżbieta Anna Czapka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.