Sztuka, społeczeństwo, transgresja. Esej z filozofii kultury

Witold M. Nowak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł podejmuje problem pojęciowych uwarunkowań transgresji w świecie przednowoczesnym i nowoczesnym. Autor stara się uzasadnić pogląd, że światopogląd nowoczesny przyniósł nowe założenia ideowe, które zupełnie odmieniły pojmowanie transgresji. W świecie odczarowanym transgresyjne jest to, co przełamuje perspektywę wyznaczoną przez humanizm wyłączny jako światopogląd dominujący. W artykule zostały skomentowane poglądy Ch. Taylora, D. Castaldo i M. Douglas.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adorno T., Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, przeł. M. Łukasiewicz, posłowie M. Siemek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

Bieńkowska E., Ocalić niszcząc, zniszczyć ocalając, „Znak” 2000, nr 535.

Castaldo D., Ziemia Obiecana. Kultura rocka 1954−1994, przeł. J. Uszyński, Znak, Kraków 1997.

Chaunu P., Cywilizacja Oświecenia, przeł. E. Bąkowska, PIW, Warszawa 1989.

Claire J., Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, przeł. J.M. Kłoczowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Eliade M., The Myth of Eternal Return, or Cosmos and History, Princeton University Press, Princeton 1971.

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Aletheia-Spacja Warszawa 1993.

Fraenger W., Hieronim Bosch, przeł. B. Ostrowska, Arkady, Warszawa 1990.

Jonas H., Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości, przeł. P. Domański, IFiS, Warszawa 1994.

Kantorowicz E., Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. M. Michalski, Z. Krawiec, PWN, Warszawa 2007.

Kuryluk E., Wiedeńska apokalipsa. Eseje o kulturze austriackiej XX wieku, WAB, Warszawa 1999.

Lewis C.S., Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł. W. Ostrowski, Znak, Kraków 1995.

MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, przeł. i przypisami opatrzył A. Chmielewski, PWN, Warszawa 1996.

Marquard O., Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994.

Mattelart A., Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie, przeł. J.M. Pomorski, Universitas, Kraków 2004.

Menninghaus H., Wstręt. Teoria i historia, przeł. G. Sowiński, Universitas, Kraków 2009.

Podgórzec Z., Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Łuk, Białystok 1993.

Siwicka D., Głowiński M., Nawarecki A. (red.), Szybko i szybciej. Eseje o pośpiechu w kulturze, IBL, Warszawa 1996.

Sylvester D., Rozmowy z Francisem Baconem. Brutalność faktu, przeł. M. Wasilewski, Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Taylor Ch., Secular Age, Harvard University Press, Harvard 2009.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, PWN, Warszawa 2001.

Tokarska-Bakir J., Energia odpadków, [w:] M. Douglas, Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholc, wstęp J. Tokarska-Bakir, PIW, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2014.39.1.21
Data publikacji: 2015-05-23 21:00:41
Data złożenia artykułu: 2015-05-13 11:41:14

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.