Echa technologii rozbrzmiewające w świecie ciszy

Zuzanna Teper-Solarz

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania przeobrażeń, którym podlegają osoby niesłyszące i społeczności Głuchych na tle technologicznych zmian zachodzących w obszarze komunikacji w okresie od ostatnich dwóch dekad XIX w. po pierwsze dwie dekady XXI w. Analizując zarys dziejów niesłyszącej mniejszości, możemy się przekonać, że technologie z natury nie są ani dobre, ani złe, a wynalazki mające dobroczynny wpływ na jedne grupy, wśród członków innych grup mogą wywoływać negatywne skojarzenia. Świat Głuchych i świat słyszących zawsze oddzielała wyraźna granica wyznaczona przez możliwości komunikacyjne. Spoglądając z perspektywy czasu na kolejne rewolucje technologiczne w tym obszarze, można zaobserwować, jakim przemianom granice te ulegały pod ich wpływem. Wraz z kolejnymi innowacjami dochodzi do ich przeobrażeń: uszczelnienia, przesunięcia, zacierania.


Słowa kluczowe


g/Głusi; technologie komunikacyjne; zmiana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnikowska U., Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców, Toruń 2010.

Castells M., Sieci oburzenia i nadziei: ruchy społeczne w erze internetu, Warszawa 2013.

Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2008.

Czajkowska-Kisil M., Głusi, ich język i kultura – zarys problematyki, [w:] P. Rutkowski, S. Łozińska (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa 2014.

Czajkowska-Kisil M., Siepkowska A., Sak M., Edukacja głuchych w Polsce, [w:] M. Świdziński (red.), Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.

De Clerc D.A.M., An Era of Epistemological Equity, [w:] P.V. Paul, D.F. Moores (eds.), Deaf Epistemologies: Multiple Perspectives on the Acquisition of Knowledge, Washington 2012.

Doktorowicz K., Tożsamość w epoce Internetu i globalnych sieci, [w:] K. Doktorowicz (red.), Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino, Katowice 2015.

Dunaj M., Poza przymusem piśmienności – internetowe strategie w kulturze głuchych, [w:] Z. Rykiel, J. Kinal (red.), Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej Internetu, Rzeszów 2013.

Dunaj M., W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych w Polsce. Co wiemy/czego nie wiemy? Co należy zrobić?, Łódź 2016.

Hepp P., Świat w moich dłoniach, życie bez słuchu i wzroku, Katowice 2008.

Heuer Ch.J., BUG: Deaf Identity and Internal Revolution, Washington 2007.

Holcomb T.K., Introduction to American Deaf Culture, New York 2009.

Januszewicz M., Jura M., Kowal J., Każdy ma prawo do nauki. Prawo głuchych do dostępu do języka i edukacji, [w:] M. Sak (red.), Edukacja głuchych, Warszawa 2014.

Kowal J., Nowe spojrzenia – język polski jako obcy w kulturze i edukacji Głuchych. Głusi i ich języki obce, [w:] E. Woźnicka (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, Łódź 2007.

Lane H.L., Maska Dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, Warszawa 1996.

Lane H.L., Hoffmeister R., Bahan B.J., A Journey Into the Deaf-world, San Diego 1996.

Leigh I.W., A Lens on Deaf Identities, Perspectives on Deafness, New York 2009, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195320664.001.0001.

Marganiec B., Kultura Głuchych, [w:] M. Świdziński (red.), Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa 2014.

McKee M.M., Hauser P.C., Juggling Two Worlds, [w:] P.V. Paul, D.F. Moores (eds.), Deaf Epistemologies: Multiple Perspectives on the Acquisition of Knowledge, Washington 2012.

Miller M., Deaf Worldviews, Views of the Deaf World, and the Role of Deaf Children of Hearing Parents in Creating a Deaf Epistemology, [w:] P.V. Paul, D.F. Moores (eds.), Deaf Epistemologies: Multiple Perspectives on the Acquisition of Knowledge, Washington 2012.

Padden C.A., Humphries T.L., Inside Deaf Culture, Cambridge 2006.

Parasnis I., Diversity and Deaf Identity, [w:] P.V. Paul, D.F. Moores (eds.), Deaf Epistemologies: Multiple Perspectives on the Acquisition of Knowledge, Washington 2012.

Podgórska-Jachnik D., Deprecjacja osób z niepełnosprawnością w dyskursie publicznym za pośrednictwem mediów, [w:] Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków 2013.

Podgórska-Jachnik D., Głusi. Emancypacje, Łódź 2013.

Rykiel Z., Kinal J., Nowa tożsamość i nowa komunikacja?, [w:] Z. Rykiel, J. Kinal (red.), Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej Internetu, Rzeszów 2013.

Sacks O., Zobaczyć głos, Warszawa 2011.

Sak M., Kształcenie głuchych w szkołach masowych i w klasach mieszanych z innymi niepełnosprawnościami, [w:] M. Sak (red.), Edukacja głuchych, Warszawa 2014.

Spencer P.E., Marschark M., Coachelar Implants – Issues and Implications, [w:] M. Marschark, P.E. Spencer (eds.), Oxford Handbook of Deaf Studies, Language and Education, Oxford–New York 2003.

Szczepankowski B., Niesłyszący – głusi – głuchoniemi, Warszawa 1999.

Teper-Solarz Z., Głusi – na marginesie „świata słyszących”, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. Academic Journal of Sociology” 2016, nr 14(1).

Teper-Solarz Z., Wzrost mobilności a integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niesłyszących – za kulisami innowacyjnego projektu testującego PI-MIGACZ wspierającego głuchych w uzyskaniu prawa jazdy, [w:] U. Bartnikowska, A. Żyta, S. Przybyliński (red.), Inkluzja – marginalizacja – wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością. Wyzwania współczesności, Olsztyn 2016.

Tomaszewski P., Funkcjonowanie poznawcze i językowe u dzieci głuchych, [w:] M. Sak (red.), Edukacja głuchych, Warszawa 2014.

Valentine G., Skelton T., Levy P., The Role of the Internet in D/deaf People’s Inclusion in the Information Society, www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.268538!/file/d-deaf_report.pdf [dostęp: 07.04.2018].

Wawrzyniak-Chrzanowska B., Świat pełen znaczeń – osoby niesłyszące jako twórcy i odbiorcy przekazów kulturowych, [w:] E. Woźnicka (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, Łódź 2007.

Wiśniewska B., Dzieci z wadą słuchu – specjalne potrzeby edukacyjne, [w:] E. Woźnicka (red.), Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, Łódź 2007.

Zacher L.W., Utechnicznienie człowieka i marketyzacja jego działalności a kultura przyszłości, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2015, z. 85.

Zdrodowska M., Głusi, telefony i cyborgi. Alternatywne opowieści o technologii, [w:] M. Sak (ed.), Deaf Studies w Polsce, t. 1, Łódź 2014.

Zdrodowska M., Strategie sieciowe grup wykluczonych, [w:] A.M. Klonkowska, M. Szulc (red.), Społecznie wykluczeni: niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, Gdańsk 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.1.175-191
Data publikacji: 2018-11-20 14:05:24
Data złożenia artykułu: 2017-11-22 00:13:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1195
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Zuzanna Teper-Solarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.