Demographic aging of Polish society and its effects from the point of view of pension finance

Maciej Aleksander Raszewski, Teresa H. Bednarczyk

Abstract


Purpose - The aim of the study was to assess the effects of introducing the formula of defined contribution, as analyzed from the perspective of pension adequacy in Poland.

Methodology - The main research methods employed included literature studies, theoretical considerations, and an empirical analysis of statistical data.

Findings - The Polish pension system may be closer to balancing, but at the expense of lowering the replacement rate, which under the current conditions may even fall below the poverty threshold. Extending the universal retirement age may partly improve the financial situation of future pensioners, especially women.

Originality/Value - In conclusion, it was observed that the legislators’ excessive preoccupation with maintaining long-term financial sustainability is not conducive to the achievement of other important goals of the pension system, such as ensuring the adequacy of pensions and preventing elderly people from falling into poverty. In light of the above, further reforms may still be required.


Keywords


Retirement, Social insurance, Contributions, Demography, Poverty

Full Text:

PDF

References


Ancyparowicz, G. (2014). Przyczyny narastania deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 62, pp. 1-12.

Bednarczyk, T. (2015). Wyzwania demograficzne dla systemów emerytalnych w Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska no. XLIX, pp. 33-50.

Blake, D. (2006). Pension Economics. West Sussex: John Wiley & Sons.

European Commission. (2017). Adequacy and sustainability of pensions. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_adequacy-sustainability-pensions_en.pdf

Eurostat. (2018a). Healthy life years and life expectancy at age 65 by sex. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tepsr_sp320

Eurostat. (2018b). Glossary:At-risk-of-poverty rate. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate

GUS. (2016). Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce. Retrieved from https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5474/12/1/1/roznice_w_wynagrodzeniach_i_kobiet_i_mezczyzn_w_2014.pdf

GUS. (2017a). Incomes and living conditions of the population of Poland. Warszawa: GUS.

GUS. (2017b). Rocznik Statystyczny Pracy 2017. Warszawa: GUS.

GUS. (2018a). Baza demografia. Retrieved from http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelect.aspx

GUS. (2018b). Tablica trwania życia. Retrieved from http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Downloader.aspx?file=lifetables1990-2016.zip&sys=trwanie

Hady, J., Hospod, E., & Rodzinka J. (2007). Przyczyny wprowadzenia reformy systemu emerytalnego w Polsce. E-Finanse, no. 3, pp. 1-7.

ILO. (1952). Convention concerning Minimum Standards of Social Security. Retrieved from http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102

Jędrasik-Jankowska, I. (2017), Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wolters Kluwer, Warszawa.

Ministry of Finance. (2017). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Retrieved from https://www.mf.gov.pl

MRPiPS. (n.d.). System emerytalny. Retrieved from https://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/system-emerytalny

Nowacka, A., Scibło A. (2017). Uwarunkowania systemu emerytalnego w Polsce. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, no. 25, pp. 189-201.

Owczarek, J. (2009). Redystrybucyjność bazowego systemu emerytalnego w Polsce. Rozprawy Ubezpieczeniowe no. 2/2009, pp. 1-21.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Polish Journal of Laws No. 162 item 1118 (1998).

Population Pyramids of the World. (2018). Population pyramids of the world from 1950 to 2100. Retrieved from https://www.populationpyramid.net

Ratajczyk-Tuchołka, J.(2012). Wydłużanie i podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. In T. Nawrocka-Szczerbik (Ed.), Wiek emerytalny (pp. 61-75). Kazimierz Dolny: PSUS.

Rosner, A., Stanny M. (2008). Demograficzne aspekty zasobów pracy w Polsce do 2030 r. Polityka Społeczna no. 1, pp. 1-5.

Standerski, D., Konopczyński F. (2017). Jak uniknąć katastrofy? Perspektywy polskiego systemu emerytalnego. Warszawa: Fundacja Kaleckiego.

Szukalski, P. (2006). Wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce. In J. Kowaleski & P. Szukalski (Eds.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich (pp. 57-58). Łódź: Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego.

Sztanderska, U. (2008). Przyczyny wczesnej dezaktywizacji zawodowej i emerytalnej osób ubezpieczonych w ZUS. In Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym (pp. 18-70). Warsaw: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Polish Journal of Laws No. 162 item 1118 (1998).

Waligórska, M. (2011). Prognoza ludności Głównego Urzędu Statystycznego na lata 2008-2035. In System emerytalny – problemy na przyszłość (pp. 20-30). Warsaw: ZUS.

Wiktorowicz, J. (2014). Wydłużenie aktywności zawodowej czy przejście na emeryturę? Studium mikroekonomiczne. Studia demograficzne no. 166, pp. 7-36.

ZUS. (2016). Zielona księga. Warszawa: ZUS.

ZUS. (2018a). Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych. Grudzień 2017 r. Retrieved from http://www.zus.pl/documents/10182/167606/wst%C4%99pna+_12_2017.pdf/9d71f497-8af8-4517-a2c2-4c02b90afb6f

ZUS. (2018b). Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych. Luty 2017. Retrieved from http://www.zus.pl/documents/10182/167606/wst%C4%99pna+_02_2018/178d7b96-09ec-460e-9bff-9b95d2cabadc

Żukowski, M. (2014). Ekonomiczne aspekty ubezpieczeń społecznych. In B. Kaczyńska (Ed.), Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian (pp. 43-52). Warszawa: ZUS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ijsr.2018.7.0.145-159
Data publikacji: 2019-03-02 12:20:07
Data złożenia artykułu: 2018-09-05 19:36:54


Statistics


Total abstract view - 1043
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Maciej Aleksander Raszewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.