Selected aspects of human resource management in uniformed services

Tomasz Krzewiński

Abstract


The aim of the article is to identify the process of human resource management and factors that influence officers’ motivation in selected uniformed services. This analysis concerns the Police, Border Guard and Customs and Fiscal Service. This choice was made due to the diversity of the tasks carried out by the officers of these services. The concept of uniformed services, characteristics of the analysed services and the requirements for officers, the process of employees recruitment and activities aimed at maintaining officers through appropriate motivation and promotion as a form of professional development were presented. Promotion to successive levels of work is not only an important element in shaping the HR policy but also a determinant of the position of a given officer in the organization. The layout of this work presents elements of multi-aspect status of an officer in each of the studied formations in the context of the characteristics of individual services.

Purpose - Identification of the human resource management and factors that influence the motivation of officers in selected Polish uniformed services - the Police, Border Guard and Customs and Fiscal Service

Design / methodology / approach - Review of literature, reports on empirical research and applicable legal regulations

Findings - The basic mutual element of the Police, the Border Guard and the Customs and Fiscal Service is the use of uniforms and officers subordination system, but also the centralism of the organizational structure and hierarchical subordination. The activities of these services, including the implementation of the human resource management process, are regulated by relevant legal regulations. Service requirements, the scope of tasks, obligations and responsibilities, the process of employee selection, evaluation, promotion, but also retirement provisions are strictly determined. Similarities and differences in this area have been presented. The analysis of the results of empirical research allows to identify motivating and demotivating factors for officers.

Originality/value - A comparison of selected areas of human resources management in the Police,  the Border Guard and the Customs and Fiscal Service was made. The similarities and differences appearing in this respect were pointed out. Recommendations regarding motivating officers were presented


Keywords


uniformed services, officer, Police, Border Guard, Customs Service, human resource management, motivators, selection of employees

Full Text:

PDF

References


Adamiec, M., and Kożusznik, B. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AKADE, Kraków.

Armstrong, M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.

Brzeźniak, A., Chmielewska, A., and Lesiak, M. (2012), Satysfakcja z pracy policjantów i pracowników Policji. Raport z badań, Wydział Analiz Gabinetu KGP, Warszawa.

Chudzicka-Czupała, A., Stasiła-Sieradzka, M., Dobrowolska, M., and Kułakowska, A. (2018), „Ocena obszarów życia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej a nasilenie stresu”, Medycyna Pracy, vol. 69, no. 2, pp. 199–210.

De Cenzo, D.A., and Robbins, S.P. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.

Dubisz, S. (red.) (2008a), Uniwersalny słownik języka polskiego, vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dubisz, S. (red.) (2008b), Uniwersalny słownik języka polskiego, vol. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dzieńdziora, J., and Smolarek, M. (2013), „Wybrane aspekty doboru personelu w administracji publicznej”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zarządzanie, pp. 36–47.

Frączkiewicz-Wronka, A. (red.) (2009), Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice.

Gawroński, H. (2014), Zarządzanie publiczne w polskich samorządach terytorialnych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg.

Homeberg, F., McCarthy, D., and Tabvuama, V. (2015), “A meta-analysis of the relationship between public service motivation and job satisfaction”, Public Administration Review, vol. 75, no. 5, pp. 711–722.

Jabłońska-Wołoszyn, M., and Piotrowska-Trybull, M. (2018), „Wybrane aspekty potencjału kobiet w Siłach Zbrojnych RP”, in: E. Waśko-Owsiejczuk (red.), Kobiety w polskich służbach mundurowych – role, zadania i wyzwania, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa, pp. 157–172.

Kuczyński T. (2011), „Stosunki służbowe służb zmilitaryzowanych (mundurowych)”, in: T. Kuczyński, E. Mazurek-Jasińska, J. Stelina (red.), System prawa administracyjnego, C.H. Beck, Warszawa, pp. 14–22.

Lane, J.E. (2000), The Public Sector. Concepts. Models and Approaches, Sage Publications, London.

Laszuk, M. (2013), „Współpraca administracji celnej z organami administracji państwowej, samorządowej oraz samorządem gospodarczym”, in: B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ekonomia i Prawo, vol. XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 127–138.

Liwo, M. (2015), „Służby mundurowe jako kategoria języka prawniczego”, Przegląd Prawa Publicznego, no. 2, pp. 9–22.

Maciejewski, J. (2014), Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Maciejko, W., Rojewski, M., and Suławko-Karetko, A. (2011), Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej, C.H. Beck, Warszawa.

Mazuryk, M., and Zuzankiewicz, P. (2015), „Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym”, Zeszyty Naukowe. Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji, vol. IV, pp. 157–178.

Morawski, Z. (2005), Prawne determinanty pozycji, roli i statusu warstw dyspozycyjnych społeczeństwa Polski na przykładzie trzech organizacji formalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Noblet, A.J., and Rodwell, J.J. (2009), „Identifying the Predictors of Employee Health and Satisfaction in an Npm Environment”, Public Management Review, vol. 11, no. 5, pp. 663–683.

Pieprzny, S. (2008), Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Pike, S., Roos, G., and Marr, B. (2005), “Strategic management of intangible assets and value drivers in R&D organizations”, R&D Management, vol. 35, no. 2, pp. 111–124.

Poklek, R. (2015), Motywacja osiągnięć funkcjonariuszy Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.

Pollitt, Ch., and Dan, S. (2011), “The impacts of the new public management in Europe: A metaanalysis”, COCOPS Work Package 1 – Deliverable 1.1, Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future, p. 68.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej, Dz.U. 2005, nr 159, poz. 1340 ze zm. (Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 17 August 2005 on the detailed procedure for the appointment of offiers to the rank of

Border Guard, Journal of Laws 2005, No. 159, item 1340 as amended).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifiacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, Dz.U. 2006, nr 23, poz. 175 ze zm. (Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 10 February 2006 on the recruitment

procedure for candidates for service in the Border Guard, Journal of Laws 2006, No. 23, item 175 as amended).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne, Dz.U. 2007, nr 145, poz. 1017 ze zm. (Regulation of the Minister of Interior and Administration of 19 July 2007 on the appointment of police officers for police ranks, Journal of Laws 2007, No 145, item 1017 as amended).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, Dz.U. 2012, poz. 432 ze zm. (Regulation of the Minister of Internal Affairs and Administration of 18 April 2012 on the recruitment procedure for candidates for service in the Police, Journal of Laws 2012, item 432 as amended).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy, Dz.U. 2018a, poz. 356 (Regulation of the Minister of Finance of 29 January 2018 regarding the appointment of officers in the Customs Service for a service level, Journal of Laws 2018a, item 356).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifiacyjnego do Służby Celno-Skarbowej, Dz.U. 2018b, poz. 449 (Regulation of the Minister of Finance of 23 February 2018 on information on vacant posts in the Customs Service and recruitment procedure for service in Customs Service, Journal of Laws 2018b, item 449).

Sayce, S. (2016), “Public service motivation for executives pension trustees: A qualitative study”, International Public Management Review, vol. 17, no. 1, pp. 21–39.

Sławik, K. (2011), Zarys systemu prawa policyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa.

Szustakiewicz, P. (2015), „Istota stosunku służbowego”, in: P. Szustakiewicz, M. Maciejko (red.), Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, C.H. Beck, Warszawa, pp. 1–10.

Szymańska, E. (2017), „Teoretyczne aspekty motywowania funkcjonariuszy Policji”, Obronność. Zeszyty Naukowe, vol. 4, no. 24, pp. 177–191.

Terebińska, M. (2017), „Motywowanie pozytywne policjantów oraz pracowników policji”, Marketing i Rynek, no. 4 (CD), pp. 381–390.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179 (Act on the Police of 6 April 1990, Journal of Laws 1990, No. 30, item 179).

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz.U. 1990, nr 78, poz. 462 (Act on the Border Guard of 12 October 1990, Journal of Laws 1990, No. 78, item 462).

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2016, poz. 1947 (Act on the National Revenue Administration of 16 November 2016, Journal of Laws 2016, item 1947).

Zawicki, M. (2011), Nowe zarządzanie publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ijsr.2018.7.0.97-109
Data publikacji: 2019-03-02 12:20:04
Data złożenia artykułu: 2019-01-04 19:36:10


Statistics


Total abstract view - 1383
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Tomasz Krzewiński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.