What Does It Mean to "Deny Crimes"? Comments on the Background of Language Interpretation in Polish and Foreign Law in a Comparative Perspective

Karolina Palka

Abstract


The main purpose of this article was the analysis of the term "to deny" in Slovak, German, Polish and French criminal law in a comparative and legal perspective. This analysis led to present the author’s concept of the the provision penalizing historical lies. The basic research method that was used in the article is a method based on the Kötz and Zweigert’s model, assuming five basic stages of legal and comparative analysis. The last two parts contain the main conclusions of the article. 


Keywords


criminal law; denying the crimes; Kötz and Zweigert’s method; comparative analysis

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Appleyard, B. (2017, 8 kwietnia). ‘I’m a Holocaust sleuth’: Has David Irving changed his mind? The Australian. https://www.theaustralian.com.au/weekend-australian-magazine/im-a-holocaust-sleuth-has-david-irving-changed-his-mind/news-story/f9560bc91a1e1543cc957df5434469ed

Bucińska, J. (2018). Zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – wniosek Prezydenta RP do TK (sygn. akt K 1/18). Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2(58), 262–301.

Čentéš, J. i in. (2018). Trestný zákon. Veľký komentár. Eurokódex.

Cywiński, P.M.A, Lachendro, J., Setkiewicz, P. (2018). Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu. Wyd. Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Czarny-Drożdżejko, E. (2013). Przestępstwa prasowe. LEX.

Dąbrowska, Z. (2018, 29 stycznia). Zgrzyt między Polską i Izraelem. Rzeczpospolita. https://www.rp.pl/Polityka/301289951-Zgrzyt-miedzy-Polska-i-Izraelem.html

Dubisz, S. (2003). (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego (Tom 4: T-Z). PWN.

Druk Sejmu VIII Kadencji nr 806. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, uzasadnienie.

Fisher, T. (2014). Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen. C.H. Beck.

Formy negacjonizmu. http://auschwitz.org/historia/negacjonisci/formy-negacjonizmu

Fronza, E. (2018). Memory and Punishment. Historical Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law. T.M.C. Asser Press.

Gliszczyńska-Grabias, A. (2014). Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego. Wolters Kluwer.

Gunter, J. (2017, 20 stycznia). 'Yolocaust': How should you behave at a Holocaust memorial?. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-europe-38675835

Guzik, R. (2018). Komentarz do art.55(a) ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. System informacji prawnej Lex.

Królikowski, M., Zawłocki, R. (2018). Prawo karne. C.H. Beck.

Kulesza, W. (2009). „Kłamstwo o Auschwitz” jako czyn zabroniony w polskim i niemieckim prawie karnym. W: Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca. UAM.

Kulesza, W. (2018). Polska godność narodowa w świetle prawa karnego. Czasopismo Prawno-Historyczne, 70(1), 153–185.

Larousse. Contester. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/contester/18590#de--finition

Législation et négationnisme: une spécificité française? https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/user_upload/questions_vives_legislation_negationnisme.pdf

Linternaute. Contester. https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/contester/#definition

Loi n 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xenophobe. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000- -00532990&categorieLien=id

Mahmoud Ahmadinejad's Holocaust denial. (2009, 18 września). The Week. https://theweek.com/articles/501801/mahmoud-ahmadinejads-holocaust-denial

Postanowienie SN z 2 grudnia 2004 r., III KK 112/04, LEX.

Sitarz, O. (2003). Znaczenie użycia liczby mnogiej dla określenia znamienia przedmiotu ochrony lub znamienia przedmiotu służącego do popełnienia przestępstwa. Glosa do uchwały SN z dnia 21 listopada 2001 r., I KZP 26/01. Państwo i Prawo, (10), 127–130.

Sochacka, J. (2019). Miały być kary za kłamstwa. Był kryzys dyplomatyczny. TVN24. https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/mialy-byc-kary-za-klamstwa-byl-kryzys-dyplomatyczny,192,330

Strafgesetzbuch. https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/

Tokarczyk, R. (2008). Komparatystyka prawnicza. Wolters Kluwer.

Uchwała SN z 21 listopada 2001 r., I KZP 26/01, LEX.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 2032 ze zm.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz. U. 2018 poz. 369.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 1950 ze zm.

Woiński, M. (2014). Prawnokarne aspekty zwalczania mowy nienawiści. Wolters Kluwer.

Worth, R.F. (2009, 18 września). Despite Warning, Thousands Rally in Iran. New York Times. https://www.nytimes.com/2009/09/19/world/middleeast/19iran.html?_r=1&hp

Wróbel, A. (2016). Badania prawnoporównawcze w prawie karnym na przykładzie systemów prawa karnego Polski, Ukrainy oraz Rosji – od teorii po praktykę. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, (4), 263–283.

Zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zakon. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

Zawłocki, R. (2004). O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4), 81–96.

Zuchowicz, K. (2018, 7 lutego). Za negowanie Holokaustu spędził w więzieniu ponad rok. Co się stało z historykiem, którego ukarała Austria? Na Temat. https://natemat.pl/229307,co-sie-stalo-z-davidem-irvingiem-negowal-holokaust-austria-go-ukarala
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2020.8.1.92-104
Data publikacji: 2020-11-21 21:21:22
Data złożenia artykułu: 2020-11-20 12:24:24


Statistics


Total abstract view - 546
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 1038

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Karolina Palka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.