Role Identification of Entrepreneur from the Perspective of Independent Business Activity

Jagoda Jezior

Abstract


The article is devoted to the problem of identification with the role of an entrepreneur and, in consequence, the possibilities of its application in the description of independent business activity. The aim of the analysis, focused on the dimension of consciousness, is determination of the importance of identification with the role of an entrepreneur and perception of entrepreneurship from the perspective of self-employed persons. Empirical material comes from research projects pursued during the period 2011–2019 in the Lublin Province. Communities differ in terms of demographic, social, and occupational characteristics, reasons for undertaking business activity, as well as widely understood work situation. Also, different concepts of an entrepreneur and entrepreneurship were formed. Despite this, a vast majority of respondents considered themselves as entrepreneurs. In addition, the study demonstrated that role identification was more frequently the result of the resources possessed (non-economic) and operational rules than the factor in shaping professional and market strategies. However, they were combined by many dimensions of community differentiation. Thus, even in a binary form it proved to be a useful research category considering the properties of synthesis: personal characteristics and characteristics of the enterprises, evaluation criteria and the concept of entrepreneurship, ways of perceiving the work situation, and reception of the conditions of the socio-economic environment.


Keywords


independent business activity; self-employment; identification with the role of entrepreneur; entrepreneurship; work situation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Berger, B. (1994). Współczesna kultura przedsiębiorczości. W: B. Berger (red.), Kultura przedsiębiorczości (s. 23–42). Oficyna Literatów „Rój”.

Blanchflower, D. G. (2000). Self-employment in OECD Countries. Labour Economics, 7, 471–505. https://doi.org/10.1016/S0927-5371(00)00011-7

Bławat, F. (2003). Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm. Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

Bratnicki, M., Strużyna, J. (2004). Przedsiębiorcza wyobraźnia zespolenia z pracą. W: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku (s. 179–190). IPiSS.

Bratnicki, M., Strużyna, J. (red.). (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wyd. Akademii Ekonomicznej.

Carland, J. W., Hoy, F., Boulton, W. R., Carland, J. A. C. (1984). Differentiating Entrepreneurs from Small Business Owners: A Conceptualization. The Academy of Management Review, 9(2), 354–359. https://doi.org/10.2307/258448

Carter, N. M., Gartner, W. B., Shaver, K. G., Gatewood, E. J. (2003). The career reasons of nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18, 13–39. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00078-2

Cieślik, J. (2017). Rola samozatrudnienia w gospodarce narodowej. W: M. Skrzek-Lubasińska, R. Sobiecki (red.), Samozatrudnienie: konieczność czy wybór przedsiębiorczych? (s. 41–52). Oficyna Wydawnicza SGH.

Dawson, Ch., Henley, A. (2012). “Push” versus “pull” entrepreneurship: an ambiguous distinction? International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 18(6), 697–719. https://doi.org/10.1108/13552551211268139

Drozdowski, R., Matczak, P. (red.). (2004). Samozatrudnienie: analiza wyników badań. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Drucker, P. F. (1994). Menedżer skuteczny. Nowoczesność – Akademia Ekonomiczna – Czytelnik.

Duraj, T. (2007). Prawna perspektywa pracy na własny rachunek. W: E. Kryńska (red.), Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje (s. 19–51). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Fölster, S. (2000). Do Entrepreneurs Create Jobs? Small Business Economics, 14, 137–148. https://doi.org/10.1023/A:1008141516160

Gaweł, A. (2007). Mikroekonomiczna rola przedsiębiorcy. W: D. Kopycińska (red.), Zachowania rynkowe w teorii i praktyce (s. 30–39). Print Group.

Gaweł, A. (2013). Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw. Difin.

Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Wolters Kluwer.

Głód, W., Kuźnik, M. (2012). Formy prowadzenia działalności gospodarczej. W: G. Głód, T. Kraśnicka (red.), Przedsiębiorca i jego firma. Od pomysłu do wejścia na rynek (s. 76–114). Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.

Griffin, R. W. (2001). Podstawy zarządzania organizacjami. PWN.

Grilo, I., Thurik, R. (2004). Determinants Of Entrepreneurship In Europe. ERIM Report Series Research In Management, ERS-2004-106-ORG.

Gruszecki, T. (1994). Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Wyd. Naukowe CEDOR.

Grywińska, J. (2007). Samozatrudnienie jako nowa forma zarobkowania. Wszechnica Podatkowa.

GUS (2018). Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2019). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Główny Urząd Statystyczny.

Haber, L. H. (1995). Wzory przedsiębiorczości w świadomości przyszłych menedżerów. Studia Socjologiczne, 1–2, 69–90.

Hébert, R. F., Link, A. N. (1989). In Search of the Meaning of Entrepreneurship. Small Business Economics, 1(1), 39–49. https://doi.org/10.1007/BF00389915

Jaźwińska, E. (1999). Przedsiębiorcy na tle innych grup społeczno-zawodowych w Polsce. W: E. Jaźwińska, A. Żuk-Iwanowska (red.), Przedsiębiorcy jako grupa społeczna (s. 9–27). Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jezior, J. (2009). Społeczno-kulturowe i rynkowe czynniki kształtowania sytuacji pracy przedsiębiorców. Na podstawie badań małych firm w województwie lubelskim. Wyd. UMCS.

Konecki, K. (2007). Działanie przedsiębiorcze. Auto-praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego. W: J. Leoński, U. Kozłowska (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością (s. 72–115). Economicus.

Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Wyd. Akademii Ekonomicznej.

Kryńska, E. (2007). Samozatrudnienie w krajach wysoko rozwiniętych. W: E. Kryńska (red.), Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje (s. 52–73). IPiSS.

Kubot, Z. (2000). Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia. W: Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia (s. 5–37). Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kwiatkowski, S. (2000). Przedsiębiorczość intelektualna. PWN.

Laskowska, I. (2007). Czynniki determinujące pracę na własny rachunek – wyniki badań światowych. W: E. Kryńska (red.), Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje (s. 74–97). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Lasocki, B., Skrzek-Lubasińska M. (2016). Samozatrudnienie w Polsce – problemy definicyjne, dostępność danych i ich interpretacja. Wiadomości Statystyczne, 7, 1–15.

Le, A. T. (1999). Empirical Studies of self-employment. Journal of Economic Surveys, 13(4), 381–416. https://doi.org/10.1111/1467-6419.00088

Lee, S. M., Peterson, S. J. (2000). Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness. Journal of World Business, 34(4), 401–416. https://doi.org/10.1016/S1090-9516(00)00045-6

Lemańska-Majdzik, A. (2008). Rola osoby przedsiębiorcy w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej. W: G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (s. 136–146). Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Matusiak, K. B. (2006). Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości: przesłanki, polityka, instytucje. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Morris, M., Schindehutteb, M., Allen, J. (2005). The entrepreneur’s business model: toward a unified perspective. Journal of Business Research, 58, 726–735. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2003.11.001

OECD (2016). OECD Factbook 2015–2016: Economic, Environmental and Social Statistics. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/factbook-2015-en

Orłowska, J., Zbierowski, P. (2018). Przedsiębiorczość w Polsce – wyniki badania populacji dorosłych (Adult Population Survey). W: Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2017/18 (s. 17–59). PARP.

Parsons, T. (1969). Struktura społeczna a osobowość. PWE.

Piasecki, B. (1997). Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Piróg, D. (2016). Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej – zarys stanu badań. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 300–314.

Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. PWN.

Skrzek-Lubasińska, M. (2017). Dyskusja nad pojęciem „samozatrudnienie”. Problemy definicyjne i analityczne. W: M. Skrzek-Lubasińska, R. Sobiecki (red.), Samozatrudnienie: konieczność czy wybór przedsiębiorczych? (s. 13–39). Oficyna Wydawnicza SGH.

Tarnawa, A. (2018). O badaniu GEM. W: Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2017/18 (s. 10–16). PARP.

Thornton, P. H., Ribeiro-Soriano, D., Urbano, D. (2011). Socio-cultural factors and entrepreneurial activity: An overview. International Small Business Journal, 29(2), 105–118. https://doi.org/10.1177/0266242610391930

Thurik, A. R., Carree, M. A., van Stel, A. J., Audretsch, D. B. (2007). Does self-employment reduce unemployment? Journal of Business Venturing, 23(6), 673–686. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.01.007

Urbaniak, B. (2002). Samozatrudnienie szansą poprawy sytuacji na rynku pracy. W: H. Skłodowski, E. Stawasz (red.), Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia (s. 41–55). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2020.8.2.180-205
Data publikacji: 2021-05-18 13:49:30
Data złożenia artykułu: 2021-05-18 12:49:29


Statistics


Total abstract view - 425
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 357

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jagoda Jezior

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.