Analysis of history book titles concerning the World War II

Karolina Kehl

Abstract


The purpose of this article is to analyze the lexical titles of historical books on World War II that were published between 1989 and 2014. These publications can be regarded as intentional carriers of memory and sources of Poles’ knowledge about the 1939-1945 conflict. Therefore, becoming familiar with historiographical trends, concerning World War II, can help to understand the place of these events in Poles’ collective memory. This article attempts to distinguish the most and least addressed topics by historians of World War II. It is important to compare two groups of titles referring to the German and Soviet occupation. The possible reasons for observed tendencies are presented. Among the author’s assumptions is a definite predominance of titles referring to the Soviet occupation, justified by the abolition of censorship after the political transformation. Other hypotheses refer, among others, to the domination of military themes in Polish historiography, the little interest of historians in the profiles of war heroes and the growing number of historical publications in the examined time.


Keywords


nośniki pamięci; historiografia; Bibliografia Historii Polski; druga wojna światowa

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Auschwitz-Birkenau na liście Światowego Dziedzictwa. http://www.auschwitz.org/muzeum/unesco/

Bibliografia Historii Polski. https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale/33350,Bibliografia-HistoriiPolskiej.html

Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. https://www.polin.pl/pl/budynek-muzeum

CBOS, 2019, Postrzeganie II wojny światowej i poparcie dla domagania się reparacji od Niemiec. Komunikat z badań nr 113/2019, Centrum Badania Opinii Społecznej. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_113_19.PDF

Erll, A. (2018). Kultura pamięci. Wprowadzenie. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Friszke, A. (2016). Historiografia polska po 1989 roku. W: M. Kruszyński, S. Łukasiewicz, M. Mazur, S. Poleszak, P. Witek (red.), Klio na wolności: historiografia dziejów najnowszych po 1989 roku (s. 73–80). Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Grabski, A.F. (1996). Perspektywy historii historiografii w okresie przezmian. Tezy do dyskusji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 15(55), 5–13.

Grabski, A.F. (2006). Dzieje historiografii. Wyd. Poznańskie.

Historia Instytutu Żydowskiego. https://www.jhi.pl/instytut/historia

Historia muzeum POLIN. https://www.polin.pl/pl/about-the-museum/historia-od-idei-przez-ohel-domuzeum-polin

Historia Narodowego Archiwum Cyfrowego. https://www.nac.gov.pl/instytucja/dzieje-instytucji

Katyń – kalendarium. https://katyn.ipn.gov.pl/kat/histori/kalendarium-1/3605,19902 005.html

Kawalec, K. (2009). Historia najnowsza po roku 1989 – problemy, wyzwania, bariery. W: P. Skibiński, A. Przeszowska (red.), Spojrzenie w przeszłość. Konferencja Muzeum Historii Polski (s. 157–166). Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Kehl, K. (2020). Analiza bibliografii historii polskiej II wojny światowej za lata 1989-2014 (praca niepublikowana). Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Kula, M. (2008). Co zbudować, co zburzyć? O świadectwach pamięci w Polsce w 2007 r. Przegląd Historyczny, 99(1), 105–116.

O Instytucie Pileckiego. https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut

Pracownia Bibliografii Bieżącej. https://ihpan.edu.pl/struktura/zaklad-bibliografii-historiipolskiej/pracownia-bibliografii-biezacej

Szacka, B. (2006). Czas przeszły, pamięć, mit. Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Szpociński, A. (2009). II wojna światowa w komunikacji społecznej. W: P.T. Kwiatkowski, L.M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński (red.), Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego (s. 55–80). Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Szpociński, A. (2014). Nośniki pamięci. Miejsca pamięci. Sensus Historiae, 17(4), 17–26.

Westfal, S. (1950). Radziecki czy sowiecki? Kultura, (7), 204–209.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2021.9.2.111-126
Data publikacji: 2022-03-09 09:03:51
Data złożenia artykułu: 2022-03-09 01:47:25


Statistics


Total abstract view - 376
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 207

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Karolina Kehl

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.