CHARACTERISTICS OF SOIL ORGANIC MATTER IN ECTOHUMUS HORIZONS OF FOREST SOILS IN THE STO£OWE MOUNTAINS

Beata Łabaz, Bernard Gałka

Abstract


This paper describes the fractional composition of humus substances and physico-chemical properties of ectohumus horizons in forest soils (Haplic Cambisols (Distric) and Albic Podzols) developed from various parent materials and in various forest sites: mountain mixed forest witch beech tree, spruce forest witch spruce monoculture, mountain mixed forest witch beech, sycamore maple and larch and mountain mixed forest witch spruce and larch. Reactions of the analyzed soils were strongly acidic. Organic C content was in the range of 21-48% and total N reached values between 0.68-1.63%. The fractional composition of humus substances was analyzed using the Tiurin method. Fraction Ia (extracted with 0.05 mol dm-1 H2SO4) constituted a rather insignificant part (1.03-3.63% of Corg) of humus compounds. Humus was dominated by fraction I (extracted with 0.1 mol·dm-1 NaOH) (27.4 - 42.5% of Corg). The ratio of CHA:CFA was within the range of 0.75-1.35 and increased in deeper organic subhorizons. Non-extracted C was within the range of 55.7-69.7% of Corg. In all the ectohumus samples investigated, the highest humification degree was found in the deepest organic subhorizon.


Full Text:

PDF

References


C i a r k o w s k a K., N i e m y s k a - £ u k a s z u k J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 460, 113, 1998.

D r o z d J.: Roczn. Glebozn., 24(1), 3, 1973.

D r o z d J., L i c z n a r M., L i c z n a r S.E., W e b e r J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 464, 281, 1998.

Drozd J., Licznar M., Weber J., Licznar S.E., Jamroz E., Dradrach A., Masta l s k a- C e t e r a B., Z a w e r b n y T.: Degradacja gleb w niszczonych ekosystemach Karkonoszy i możliwości jej zapobiegania. Monografia PTSH, Wrocław, 125, 1998.

D z i a d o w i e c H.: Zmiany składu chemicznego ściółek leśnych w procesie rozkładu: Próchnica gleb górskich, Wyd. PTG, Warszawa – Toruń, 21, 1979.

D z i a d o w i e c H.: Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych (mineralizacja, uwalnianie składników pokarmowych, humifikacja). Rozprawy UMK, Toruń, 137, 1990.

D z i a d o w i e c H., G o n e t S.: Prace Komisji Nauk. PTG, 120, 66, 1999.

G o n e t S., D ęb s k a B.: Zesz. Prob. Post. Nauk. Roln., 411, 241, 1993.

Gonet S., Dębska B., Z a u j e c A., B a n a c h - S z o t t M., Szombathowa N.: Wpływ gatunku drzew i warunków glebowo-klimatycznych na właściwości próchnicy gleb leśnych – Rola materii organicznej w środowisku. PTSH, Wrocław, 61, 2007.

J a m r o z E.: Roczn. Glebozn., 60(2), 47, 2009.

J a m r o z E.: Roczn. Glebozn., 60(4), 35, 2009.

Klasyfikacja Gleb Leśnych Polski, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa, 128, 2000.

Kondratowicz-Maciejewska K., Gonet S.: Humic Subst. Environ., 1, 135, 1997.

K o n o n o w a M.: Substancje organiczne gleb. PWRiL, Warszawa, 390, 1968.

K o w a l iń s k i S., D r o z d J., L i c z n a r S.: Roczn. Glebozn., 24(1), 145, 1973.

L i c z n a r S.E., M a s t a l s k a - C e t e r a B.: Geoekol. Prob. Karkonoszy, 1, 217, 1997.

L i c z n a r S. E., Ł a b a z B., L i c z n a r M.: Opera Corcontica, 37, 486, 2000.

M a c i a s z e k W., G r u b a P., L a s o t a J., L a t o J., W a n i c T., Z w y d a k M.: Właściwości utworów organicznych wytworzonych z leżaniny drzew w wybranych rezerwatach ścisłych polski południowej. Wyd. AR, Kraków, 69, 2001.

N i e m y s k a - Ł u k a s z u k J.: Roczn. Glebozn., 28(1), 169,1977.

P u c h a l s k i T., P r u s i n k i e w i c z Z.: Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa, 619, 1990.

Systematyka Gleb Polski: Roczn. Glebozn., 40(3/4), 1, 1989.

Word Reference Base For Soil Resources: FAO UN, World Soil Resources Reports, 103, Rome, 132, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2012.45.1.49
Data publikacji: 2016-04-05 10:30:03
Data złożenia artykułu: 2016-04-01 12:51:32


Statistics


Total abstract view - 302
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 176

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Beata Łabaz, Bernard Gałka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.