FRACTIONAL COMPOSITION OF HUMUS IN SELECTED FOREST SOILS IN THE KARKONOSZE MOUNTAINS

Beata Łabaz, Katarzyna Szopka, Paweł Jezierski, Jarosław Waroszewski, Cezary Kabała

Abstract


This paper describes the fractions of humus compounds present in the organic and mineral horizons of the forest soils in the area of the Karkonosze Mountains. Soil profiles that represented the mountain Podzols and Dystric Cambisol were located on the northern slope along an altitude gradient from 890 to 1255 m a.s.l. Two soils were located under the spruce forest, and one in the subalpine meadow. Soil samples were taken both from the surface organic layers (the ectohumus layer) and from the mineral horizons. Fractionation of humus compounds was made using the modified Turin method. The soils had the texture of loamy sand and sandy loam, an acidic or strongly acidic reaction, low base saturation, and the predomination of aluminum among exchangeable cations. A significant increase in the fulvic fraction (Ia) with depth in the soil profiles was observed that confirmed the high mobility of this fraction in the acid mountain soils, higher in the forest soils, and lower in the meadow soils. The content of fraction I decreased generally with depth in the soil profile; however, a secondary increase was observed in an illuvial Bh horizon of the Podzols. Fulvic acids predominated over the humic acids and this predominance increased with depth in the soil profile. The ratio of the humic to the fulvic acids in fraction I in the ectohumus horizons was influenced by the composition of a biomass inflow. TheCHA:CFA ratio had the highest values under a spruce forest compared to a mixed stand and a subalpine meadow. In the surface horizons of the forest soils, a predominance of humic over fulvic acids was always observed, while in the subalpine meadow soils, the fulvic acids predominated over the humic acids in all soil horizons. Based on this study, it can be stated that the
vegetation type and the dominant soil-forming process rather than simply climate factors influence the fractional composition of humus in the mountain soils of the Karkonosze Mountains.

Full Text:

PDF

References


Adamczyk B., Baran S., Borkowski J., Komornicki T., Kowaliński S., Szers z eń L., T o k a j J.: Karkonosze Polskie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 77, 1985.

B o r k o w s k i J., S z e r s z e ń L., K o c o w i c z A.: Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek. Wyd. UW, Wrocław, 353, 2005.

D a n i e l e w i c z W., R a j A., Z i e n t a r s k i J.: Ekosystemy leśne Karkonoskiego Parku Narodowego. Wyd. Karkonoskiego Parku Narodowego. Jelenia Góra, 96, 2002.

Drozd J., L i c z n a r S.E., L i c z n a r M.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 149, 1993.

D r o z d J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 418, 347, 1995.

Drozd J., Licznar M., Weber J., Licznar S.E., Jamroz E., Dradrach A., Mast a l s k a-C e t e r a B., Z a w e r b n y T.: Degradacja gleb w niszczonych ekosystemach Karkonoszy i możliwości jej zapobiegania. Monografia PTSH, Wrocław, 125, 1998.

D r o z d J., L i c z n a r M., L i c z n a r S.E., W e b e r J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 464, 281, 1998.

D z i a d o w i e c H.: Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Rozprawy, 137, 1990.

D z i a d o w i e c H., G o n e t S.: Prace Komisji Naukowych PTG, 120, 1, 1999.

F a b i s z e w s k i J.: Karkonosze Polskie. Wyd. Ossolineum, Wrocław, 535, 1985.

Go n e t S., D ę b s k a B., Z a u j e c A., B a n a c h - S z o t t M., S z o m b a t h o w a N.: Pol. Tow. Subst. Humus, Wrocław, 61, 2007.

IUSS: World Soil Resources Report 103, FAO, Rome, 122, 2006.

J a m r o z E.: Sylwan, 153(10), 684, 2009.

K a b a ł a C.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 418(1), 361, 1995.

K a b a ł a C., B o g a c z A., W a r o s z e w s k i J., O c h y r a S.: Roczn. Glebozn., 49(1), 90, 2008.

K a b a ł a C., W a r o s z e w s k i J., S z o p k a K., B o g a c z A.: Roczn. Glebozn., 61(4), 78, 2010.

K o w a l i ń s k i S., D r o z d J., L i c z n a r S.: Roczn. Gleboz., 24(1), 145, 1973.

L a s k o w s k i S.: Roczn. Glebozn., 24(1), 57, 1973.

L i c z n a r S.E., M a s t a l s k a - C e t e r a B.: Geoekologiczne Problemy Karkonoszy, 1, 217, 1997.

L i c z n a r S. E., Ł a b a z B., L i c z n a r M.: Opera Corcontica, 37, 486, 2000.

M a c i a s z e k W., Gruba P., L a s o t a J., L a t o J., Wanic T., Zwydak M.: Wyd.AR Kraków, 69, 2001.

N i e m y s k a -Ł u k a s z u k J.: Roczn. Glebozn., 28(1), 169, 1977.

N i e m y s k a - Ł u k a s z u k J., M i e c h ó w k a A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 411, 167, 1993.

Polish Society of Soil Science: Roczn. Glebozn., 60(2), 5, 2009.

R a j A.: Karkonoski Park Narodowy. Wyd. Olsztyn, 96, 2001.

S k i b a S., D r e w n i k M.: Karkonoskie Badania Ekologiczne, I Konferencja, Dziekanów Leśny, Oficyna Wyd. IE PAN, 93, 1994.

S k i b a S., D r e w n i k M., Szmuc R.: Karkonoskie Badania Ekologiczne, II Konferencja, Dziekanów Leoeny, Oficyna Wyd. IE PAN, 125, 1994.

Skiba S., Drewnik M., Szmuc R.: Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 418(1), 353, 1995.

T u r s k i R.: Roczn. Glebozn., 22(1), 19, 1971.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2012.45.1.83
Data publikacji: 2016-04-05 10:30:04
Data złożenia artykułu: 2016-04-05 10:16:12


Statistics


Total abstract view - 212
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 165

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Beata Łabaz, Katarzyna Szopka, Paweł Jezierski, Jarosław Waroszewski, Cezary Kabała

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.