ASSESSMENT OF IMPACT OF ORGANIC WASTE MATERIALS AND LIMING ON DEHYDROGENASE ACTIVITY, CONTENT OF ORGANIC CARBON, AND pH VALUE IN SOIL CONTAMINATED WITH NICKEL

Beata Kuziemska, Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński, Dawid Jaremko

Abstract


A four-year pot experiment was conducted at an experimental facility of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities; the experiment was set up in a random arrangement in three replications. The following factors were taken into account: I – organic fertilising (no organic fertiliser, sludge from the wastewater treatment plant in Siedlce, chicken litter and brown coal from the coal mine in Turów) at the dose of 2 g C kg-1 of soil; II - liming (no liming and liming at a dose calculated for 1 Hh of soil as CaCO3) ; III – contamination of soil with nickel at different levels (no nickel, 100 and 200 mg Ni kg-1 of soil as aqueous solution of NiCI2 6H2O). Orchard grass (Dactylis glomerata L.) was used as the test crop and was harvested four times during each vegetation season. The soil was analysed in each year of the experiment after the fourth (last) harvest of the test crop. All the factors had a significant diversifying impact on dehydrogenase activity in the soil in the years of the experiment. The addition of organic waste and liming increased the activity of the enzymes in question, whereas increasing the soil contamination with nickel to 200 mg Ni kg-1 of soil had the opposite effect. The toxic impact of nickel was mitigated by the addition of organic fertilisation and liming.

Full Text:

PDF

References


B a r a n S., B i e l i ń s k a J.E., O l e s z c z u k P.: Geoderma, 118, 221, 2004.

B a r a n S., W ó j c i k o w s k a - K a p u s t a A., Ż u k o w s k a G.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 542, 659, 2009.

B i e l i ń s k a E.J.: Aktywność enzymatyczna gleby w sadzie wiśniowym w zależności od metody jej pielęgnacji. Rozprawy Nauk. AR Lublin, Zesz. 251. Wyd. AR, Lublin, 2001.

B i e l i ń s k a E.J., B a r a n S., D o m ż a ł H.: Fol. Univ. Stetinesis, 211, Agricultura, 84, 35, 2000.

B ł o ń s k a E.: Polish J.Soil Sci., 44(1), 75, 2010.

B r z e z i ń s k a M., W ł o d a r c z y k T.: Acta Agrophysica, 3, 11, 2005.

C a s i d a L.E., K l e i n D.A., S a n t o r o T.: Soil Sci., 98, 371, 1964.

H o ł u b o w i c z - K l i z a G.: Wapnowanie gleb w Polsce. Instrukcje upowszechnieniowe Nr 128, Wyd. IUNG-PIB, Puławy, 2006.

J a n u s z e k K., B ł o ń s k a E., S t a n i k P.: Acta Agrophysica, 9(3), 635, 2007.

K a l e m b a s a S., K u z i e m s k a B.: Prace Nauk. AE Wrocław, 41(1204), 71, 2008.

K a l e m b a s a S., K u z i e m s k a B.: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41, 470, 2009.

K o p e r J., P i o t r o w s k a A., S i w i k - Z i o m e k A.: Chemia i inżynieria ekologiczna, 11(3), 743, 2004.

L e n h a r d G.: Z. Pflanzenernahr. Düng. Bodenk., 73, 1, 1956.

Natywa M., S a w i c k a A., W o l n a - M o r a w s k a A.: Woda-Środowisko-Obszary Wie¬jskie, 10, 2(30), 111, 2010.

R o s s D.J.: Soil. Biol. Biochem., 3, 97, 1971.

W i e l i s z e w s k a - R o k i c k a B.: Enzymy glebowe i ich znaczenie w badaniach akt¬ywności biologicznej gleby. [In]: Drobnoustroje środowiska glebowego. Eds. H. Dahn, A. Pokojska-Burdziej. Toruń, Wydaw. A. Marszałek, 37, 2001.

Wy s z k o w s k a J., K u c h a r s k i M., K u c h a r s k i J., B o r o w i k A.: J. Elementol., 14(3), 605, 2003.

W y s z k o w s k a J., W y s z k o w s k i M.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 505, 518, 2004.

Wy s z k o w s k a J., Z a b o r o w s k a M., K u c h a r s k i J.: EJPAU, 9(1), 6, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2012.45.2.177
Data publikacji: 2016-04-05 12:07:12
Data złożenia artykułu: 2016-04-05 11:43:52

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Beata Kuziemska, Stanisław Kalembasa, Andrzej Wysokiński, Dawid Jaremko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.