MINERAL COMPOSITION OF THE MATERIAL BUILDING INPEATLEND DUNES IN THE BIEBRZA RIVER VALLEY AND NAREW RIVER VALLEY

Robert Czubaszek

Abstract


The article presents the results of the analysis of mineral composition of the material, which builds soils developed on the inpeatland dunes located in the Biebrza River Valley and the Narew River Valley. The main component of the mineral part of the studied soils is quartz, whose content indicates a  relatively low degree of aeolian processes, which is also confirmed by the relatively high content of feldspar. The soils developed on the dunes in the Narew River Valley have smaller amounts of this mineral. It may indicate that they were subject to intense chemical weathering processes. This was confirmed by the results of the analysis of heavy minerals. Weathering indicators, calculated on the basis of their content, were significantly higher in the case of soils which have developed on the inpeatland dunes located in the valley of the Narew River.

Full Text:

PDF

References


Banaszuk P., Kondratiuk P.: Zesz. Nauk. PB, Nauki Techniczne, 109, Inżynieria Środowiska, 9, 91, 1997.

Barczuk A., Mycielska-Dowgiałło E.: Znaczenie składu mineralnego dla rozpoznania obecności procesów eolicznych. [In:] Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu. Pracownia Sedymentologiczna. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 39, 2001.

Barczuk A.: Arch. Min., 1/2, 123, 1992.

Bednarek R.: Wiek, geneza i stanowisko systematyczne gleb rdzawych w świetle badań paleopedologicznych w okolicach Osia (Bory Tucholskie). Rozprawy UMK, Toruń, 1991.

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, Warszawa, 1993.

Czubaszek R.: Polish J. Envir. Studies, 15, 5D, 141, 2006.

Czubaszek R.: Zesz. Nauk. Polit. Biał., Inżynieria Środowiska, 17, 41, 2006.

Czubaszek R.: Polish J. Soil Sci., 41(2), 175, 2008.

Czubaszek R.: Bud. Inż. Środ., 2(1), 21, 2011.

Degórski M.: Prace Geogr., IGiPZ PAN, Warszawa, 182, 1, 2002.

Goździk J.: Acta Univ. Lodz. S.II, 22, 3, 1980.

Janowska E.: Geneza i właściwości gleb rdzawych na obszarze zlodowacenia środkowopolskiego. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 2001.

Kabała C., Chodak T., Gałka B.: Roczn. Glebozn., 60(3), 90, 2009.

Kaczorek D., Zagórski Z.: Polish J. Soil Sci., 40(1), 81, 2007.

Kobierski M, Długosz J.: Roczn. Glebozn., 62(1), 91, 2011.

Konecka-Betley K.: Rocz. Glebozn., 33(3/4), 81, 1982.

Konecka-Betley K.: Gleby Kotliny Warszawskiej. Przew. Konf. Teren. Zjazdu 50-lecia PTG., Warszawa, 1988.

Manikowska B.: Acta Geogr. Lodziensia, 52, 1, 1985.

Mycielska-Dowgiałło E.: Roczn. Glebozn., 33(3/4), 115, 1982.

Mycielska-Dowgiałło E.: Wybrane cechy teksturalne osadów i ich wartość interpretacyjna. [In:] Badania osadów czwartorzędowych. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

UW, Warszawa, 1995.

Racinowski R., Rzechowski J.: Kwart. Geol., 12, 2, 1968.

Skiba M., Skiba S.: Polish J. Soil Sci., 38(2), 153, 2005.

Urbaniak-Biernacka U.: Badania wydm środkowej Polski z wykorzystaniem metod statystycznych. Prace Nauk., Geodezja, Wyd. PW., Warszawa, 17, 1976.

Zagórski Z., Brzychcy S.: Roczn. Glebozn., 60(4), 104, 2009.

Zagórski Z., Kisiel M.: Roczn. Glebozn., 61(1), 77, 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2013.46.1.77
Data publikacji: 2015-07-01 23:50:12
Data złożenia artykułu: 2015-07-01 23:22:01


Statistics


Total abstract view - 390
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 95

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Robert Czubaszek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.