Judicial Review of the Implementation of Development Policy – Ten Years of Practice

Anna Gilowska

Abstract


The article addresses the issue of judicial review of decisions in the area of development policy (that consist in not qualifying a specific project for funding) and an attempt is made to assess the functioning of this measure on the tenth anniversary of its introduction into the national system for implementing this policy. The analysis of legal acts, doctrine and case law in the field of development policy allows one to draw the conclusion that the act of implementing the policy, i.e. selection of a specific project for financing, is a sui generis operation of administration, not subject to the provisions of the Code of Administrative Procedure. The most important criterion for assessing this measure should be its effectiveness, understood as the highest degree of implementation of the objective assumed under development policy. Hence, the model of review adopted in Poland and applied by administrative courts, appointed to examine the legality of reviewed acts, does not meet the expectations. The article is an attempt to assess the adopted review model in terms of its impact on the effectiveness of the development policy system and the effectiveness of protection granted.


Keywords


development policy; judicial review

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brysiewicz K., Poździk R., Ocena i wybór projektów do dofinansowania z funduszy unijnych w Polsce – uwagi na tle wyroku TK z 12.12.2011 r. (P 1/11), „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 10.

Brzozowski P., Glosa do postanowienia WSA z dnia 18 października 2007 r. II SA/Ol 861/07, lEX/el. 2008.

Jaworski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010.

Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.

Langrod J.S., Kontrola administracji. Studja, Warszawa–Kraków 1929.

Lis D., Polityka rozwoju regionalnego w ujęciu normatywnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 11.

Olejniczak K., System zarządzania polityką publiczną. Propozycja uniwersalnych ram koncepcyjnych, „Zoom Politikon” 2013, nr 4.

Poździk R., Obowiązek zwrotu pomocy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przez państwo członkowskie, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 2.

Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.

Sylwestrzak A., Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk 2006.

Sześciło D., Wprowadzenie, [w:] D. Sześciło (red.), A. Mednis, M. Niziołek, J. Jakubek-Lalik, Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Warszawa 2014.

Szubiakowski M., Postępowanie w sprawie rozdziału środków w ramach polityki rozwoju oraz sądowa kontrola w tych sprawach, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, nr 4.

Szymański M., System wdrażania i kontroli projektów UE – Ustawa o realizacji polityki spójności 2014–2020 (część I), „Kontrola Państwowa” 2014, nr 5.

Zieliński A., Postępowanie przed NSA w świetle „prawa do sprawiedliwego procesu sądowego”, „Państwo i Prawo” 2009, z. 2.

Zybała A., Polityka publiczna wobec teorii i praktyki w Polsce, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2015, t. 18.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2019.2.41-53
Data publikacji: 2020-11-29 01:04:12
Data złożenia artykułu: 2019-09-26 10:28:04


Statistics

Total abstract view - 98
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 54

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.