Ethics in the Operation of Banks in the Perspective of the Financial Crisis of 2007–2009

Eliza Komierzyńska-Orlińska

Abstract


Ethics in bank operations is and should be relevant. Because of their special status – institutions of public trust and the special role they play in the market economy – creating the bloodstream of economic life while being its participants as entrepreneurs – all their actions should have ethical foundations. They staggered tremendously during the financial crisis of 2007–2009 (called the crisis of trust) when as a result of careless actions of banks a problem of so-called toxic assets appeared which have shaken the foundations of banking activity. This resulted in the collapse of the capital markets, partial paralysis of the global financial system and a massive recession. The greed and recklessness of financiers began to be identified with the institution of the bank. Th aim of this study is to draw attention to the fact that banks – despite the turmoil (or rather especially because of) the crisis of 2007–2009 – as institutions of public trust should be guided by the values, standards and principles of ethics in every aspect of its business despite the fact that they are entrepreneurs focused on maximizing profit.


Keywords


ethics; bank; financial crisis

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Czarnota D., Bank jako instytucja zaufania publicznego w dobie kryzysu – mit czy rzeczywistość?, „Innowacje a wzrost gospodarczy. Część 1” 2014, nr 186.

Czechowska I.D., Kodyfikacja standardów etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksów etycznych banków, „Bezpieczny Bank” 2015, Nr 1(58).

Czechowska I.D., Zatoń W., Struktura i zawartość kodeksów etyki instytucji bankowych, „Prakseologia” 2016, nr 158(1).

Dziawgo D., Etyka a dystrybucja produktów finansowych, [w:] Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju, red. nauk. G. Gorys, A. Janusz, Wrocław 2013.

Flejterski S., Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych jako fundament stabilnego systemu finansowego, [w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Warszawa 2008.

Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulcewski G., Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej, [w:] Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, red. W. Gasparski, Warszawa 2003.

Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Warszawa 2009.

Gospodarowicz A., Kryzys finansowy w USA i Europie Zachodniej i jego oddziaływanie na sektor bankowy w Polsce, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Warszawa 2009.

Górna-Łunkiewicz S., Compliance jako element ochrony norm etycznych i wizerunkowych w bankach, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” 2018, nr 9.

Jajuga K., Pomiar stabilności i zarządzanie ryzykiem systemu bankowego – lekcje z kryzysu, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Warszawa 2009.

Jaworski W.L., Szelągowska A., Służebna rola banków w polskiej gospodarce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2014, nr 10, DOI: https://doi.org/10.15678/zNUEK.2014.0934.1002.10

Korenik D., Znaczenie społecznej odpowiedzialności banku w teorii i praktyce bankowej, „zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 1.

Lipiński Cz., Etyka w bankowości – dylematy pracownika bankowego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2008, vol. 11(2).

Macierzyński W., Macierzyński M., Etyka w public relations bankowym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, z. 4, cz. I.

Marcinkowska M., Corporate Governance w bankach. Teoria i praktyka, Łódź 2014.

Mizdrak I., Pogodzińska-Mizdrak E., Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa" 2013, z. 130.

Orłowski W.M., Dziesięć przyczyn kryzysu i ich analiza, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Warszawa 2009.

Rutkowska-Tomaszewska E., Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, „Kwartalnik ADR” 2010, nr 4(12).

Sorkin A.R., Zbyt wielcy by upaść. Kronika walki, jaką Wall Street i Waszyngton stoczyły wspólnie, by uchronić przed upadkiem system finansowy. I siebie, Warszawa 2012.

Szambelańczyk J., Przedmowa, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Warszawa 2009.

Szambelańczyk J., Stabilność systemu bankowego a paradygmat bankowości, „Finanse: czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2010, nr 1(2).

Świeszczak K., Programy etyczne wybranych banków należących do polskiego sektora bankowego, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/20268/%5b139%5d_154_swieszczak.pdf?sequence=1&isallowed=y [dostęp: 5.10.2019].

Świeszczak M., Reklamy bankowe a ich kontekst etyczny, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/20270/%5b181%5d_201_swieszczak.pdf?sequence=1&isallowed=y [dostęp: 12.10.2019].

Tereszczyk M., Nieetyczne działania banków a stabilność finansowa współczesnego świata, [w:] Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju banków, red. M. Dębniewska, Olsztyn 2010.

Wolska G., Związki etyki i ekonomii we współczesnej gospodarce, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-4d18daee-b96a-45fa-80a3-74dc4795c-77c/c/24_G.Wolska_zwiazki_etyki_i_ekonomii....pdf [dostęp: 12.10.2019].

Związek Banków Polskich, Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej), Warszawa 2013 (kwiecień), www.zbp.pl/getmedia/c54fc557-0e78-48e2-a92b-1a601685dbc7/KEB_fial_Wz [dostęp: 10.03.2019].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ppa.2019.2.55-67
Data publikacji: 2020-11-29 01:04:15
Data złożenia artykułu: 2019-10-25 21:09:03


Statistics

Total abstract view - 112
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 153

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.