Gloss to the Decision of the Supreme Court of 29 October 2019 (I NSW 103/19)

Wojciech Mojski

Abstract


Judicial control over the correct course of parliamentary elections is an important element of the broadly understood electoral procedure in a democratic state ruled by law. Such control is provided for in Article 101 of the Polish Constitution, which entrusts the Supreme Court with examining electoral protests and confirming the validity of elections to the Sejm and Senate. As a result of serious reservations indicated in the doctrine of constitutional law as to the constitutionality of the current National Council of the Judiciary and, as a consequence, constitutional doubts as to the appointment of certain persons to its position in 2018 in this Court, doubts may be raised not only in the scope of the Supreme Court’s control over parliamentary elections carried out on 13 October 2019, made with the participation of these people, but also in the matter of validity of the elections themselves. The glossed decision, despite its substantive correctness in leaving one of the electoral protests without further progress, is an example of these procedural doubts.


Keywords


election protest; election validity; Supreme Court; National Council of the Judiciary

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Balicki R., Nie-glosa do nie-wyroku, czyli kilka uwag na marginesie sprawy K 5/17, „Iustitia” 2017, nr 2.

Flaga-Gieruszyńska K., Komentarz do art. 401 KPC, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019.

Florczak-Wątor M., Glosa do wyroku TK z dnia 16 marca 2017 r., sygn. akt Kp 1/17, http://konstytucyjny.pl/glosa-do-wyroku-tk-z-dnia-16-marca-2017-r-sygn-akt-kp-117-monika-florczak-wator [dostęp: 9.11.2019].

Florczak-Wątor M., Patyra S., Opinia prawna na temat skutków wadliwości postępowania nominacyjnego sędziów Sądu Najwyższego w aspekcie skuteczności ich powołania, www.iustitia.pl/images/pliki/Opinia_prawna_o_powolaniu_sedziow_SN_2019.pdf [dostęp: 9.11.2019].

Florczak-Wątor M., Zalasiński T., Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym, wydanego bez kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, www.iustitia.pl/2497-konkurs-bez-kontrasygnaty-jest-niewazny-opinia-prawna [dostęp: 9.11.2019].

Komunikaty o sprawach, www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=253-271e0911-7542-42c1-ba34-d1e945caefb2&ListName=Komunikaty_o_sprawach [dostęp: 9.11.2019].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284).

Naleziński B., Komentarz do art. 101 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, t. 2: Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym (M.P. 2018, poz. 633).

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE z 27 czerwca 2019 r., http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215565&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first∂=1&cid=11865519 [dostęp: 9.11.2019].

Patyra S., Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższego, www.iustitia.pl/2587-brak-kontrasygnaty-premiera-oznacza-niewaznosc-konkursu-do-sadu-najwyzszego-opinia-prof-dr-hab-slawomira-patyry-2 [dostęp: 9.11.2019].

Postanowienie SN z dnia 4 kwietnia 2012 r., I CO 8/12.

Postanowienie SN z dnia 16 lipca 2014 r., III SW 35/14, OSNP 2016, nr 5, poz. 66.

Postanowienie SN z dnia 30 października 2019 r., I NSW 117/19.

Postanowienie SN z dnia 30 października 2019 r., I NSW 118/18.

Postanowienie SN z dnia 6 listopada 2019 r., I NSW 102/19.

Przebieg rozprawy przed TSUE z dnia 19 marca 2019 r. w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18, www.iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2937-przebieg-rozprawy-przed-tsue-z-dnia-19-marca-2019r-w-w-polaczonych-sprawach-c-585-18-c-624-18-i-c-625-18 [dostęp: 9.11.2019].

Rakowska-Trela A., Opinia prawna: zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym, www.iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/2591-konkurs-do-sadu-najwyzszego-jest-niewazny-opinia-prawna-2 [dostęp: 9.11.2019].

Szwed M., Orzekanie przez wadliwie powołanych sędziów jako naruszenie prawa do sądu w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12.03.2019 r., 26374/18, Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 7.

Trybunał Sprawiedliwości UE wyda 19 listopada wyrok w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/10811 [dostęp: 9.11.2019].

Uchwała SN z dnia 2 sierpnia 2019 r., I NSW 60/19.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1460, 1469, 1495, 1649, 1655, 1798, 1802, 1818).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 2019, poz. 684).

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 825).

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 3).

Uziębło P., Kilka uwag o „reformowaniu” Krajowej Rady Sądownictwa, „Iustitia” 2017, nr 4.

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2012/C 326/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT [dostęp: 9.11.2019].

Wronkowska S., O woluntaryzmie, instrumentalizacji i odpowiedzialności za prawo, „Przegląd Konstytucyjny” 2019, nr 1.

Wyrok ETPC z dnia 12 marca 2019 r., skarga nr 26374/18, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-191701%22]} [dostęp: 9.11.2019].

Wyrok TK z dnia 3 grudnia 2015 r., K 34/15, OTK ZU 2015, nr 11A, poz. 185.

Wyrok TK z dnia 9 marca 2016 r., K 47/15, Dz.U. 2018, poz. 1077, OTK ZU A/2018, poz. 31.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.4.165-176
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-11-16 23:32:26


Statistics

Total abstract view - 413
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Wojciech Mojski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.